Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. dubna 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely - č.p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o výpůjčce a následném darování kompostérů, pořízených v rámci projektu „Kompostéry do Poličky“ spolufinancovaného z evropského Fondu soudržnosti prostřednictvím OPŽP, s vlastníky či nájemci pozemků na území města dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření IV. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ mezi městem Poličkou a společností Urbanistické středisko Brno, Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje způsob řešení realizace vstupního systému v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění kabelových rozvodů optické sítě telekomunikačních služeb v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce se společností COMA s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu Jaroslava Martinů, Bc. Antonína Kadlece a Ing. Naděždy Šauerové do rakouského Hohenemsu v termínu 1. - 3. 6. 2018, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Holešov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička“ mezi městem Poličkou a dodavatelem SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Holešov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely, č.p. 46, areál hradu Svojanov“ firmu Stavební a pece, spol. s r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavební a pece, spol. s r.o., Chrudim, na zakázku „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely, č.p. 46, areál hradu Svojanov“ za podmínky, že bude schválen záměr obnovy a navržené rozpočtové opatření.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa 1A a 1B“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k řádu veřejného pohřebiště, jehož předmětem je prodloužení provozní doby veřejného pohřebiště v letním období, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej rozestavěných bytů v energeticky pasivních bytových domech budovaných v lokalitě Bezručova mezi městem Poličkou jako prodávajícím a jednotlivými kupujícími dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 90 c/ ze dne 5. 3. 2018 v části týkající se prodeje bytu č. 19 vel. 3+kk o výměře 96,24 m2 v III. NP bytového domu B.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 19, vel. 3+kk o velikosti 96,24 m2, v III. NP energeticky pasivního bytového domu v lokalitě Bezručova v Poličce označeného jako B s vybranými zájemci dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 90 c/ ze dne 5. 3. 2018 v části týkající se prodeje bytu č. 21 vel. 2+kk o výměře 53,7 m2 v III. NP bytového domu A.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 21, vel. 2+kk o velikosti 53,7 m2, v III. NP energeticky pasivního bytového domu v lokalitě Bezručova v Poličce označeného jako A s vybranými zájemci dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích schválit založení „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 805, ulice M. Bureše v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích schválit založení „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 806, ulice M. Bureše v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit stanovy „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 805, ulice M. Bureše v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit stanovy „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 806, ulice M. Bureše v Poličce“ dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30. 4. 2019. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 7. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí záměry škol a školských zařízení podat žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 63 „Šablony II“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky Mateřské školy Luční Polička, Luční 394, Polička, s účinností od 1. 5. 2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ s Pardubickým krajem na projekt „Modernizace dopravního hřiště v Poličce I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ s Pardubickým krajem na projekt „Modernizace dopravního hřiště v Poličce II. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje, aby město Polička podalo žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy k podávání žádostí o dotaci č. 47 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu připravovaného místní akční skupinou MAS POLIČSKO z. s., Bystré, financovaného z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 47 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“ formou spolupráce dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2017 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2017, určené ke zveřejnění ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

                                          

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (4/25/2018), přečteno 1285x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. dubna 2018