Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. května 2018

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, na realizaci úpravy zabezpečovacího zařízení přejezdu na silnici I/34 v souvislosti s budoucí cyklostezkou k masokombinátu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci společné televizní antény v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce s Pavlem Lidmilou, se sídlem Pomezí, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na přípravu a konání multižánrového festivalu „Polička*555“ č. KH/2018/22225 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2017 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/18/21698 z Dotačního programu kanceláře hejtmana na rok 2018 - Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje s důrazem na partnerské regiony pro rok 2018 na projekt „Výchovně vzdělávací pobyt žáků v Ebes (Maďarsko)“ s Pardubickým krajem,  dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/2018/22202 na přípravu a konání 10. ročníku celostátní přehlídky pro děti a mládež Mládí a Bohuslav Martinů v roce 2018 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy poskytnutí dotace č. OKSCR/18/22417 z Programu F1: „Podpora pravidelných volnočasových aktivit“ na akci „F1: Čas pro neobyčejné zážitky“ s Pardubickým krajem,  dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/21736 z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2018 na projekt „O lese učit se v lese“ s Pardubickým krajem,  dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1765/12 o výměře 248 m2 a části pozemku p.č. 6001/7 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu č. 2612-104/2018 uhradí kupující.

b/ RM schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku p.č. 1765/12 v k.ú. Polička pro oprávněné město Polička v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 2612-104/2018, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Zázemí nízkoprahového denního centra Oblastní charity Polička“, společnost AB CONT, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 8110180444 na akci „Zázemí nízkoprahového denního centra Oblastní charity Polička“ s dodavatelem AB CONT, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5769/90 o výměře cca 630 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s Keystone Company a.s., se sídlem Vinohrady, 101 00 Praha 10, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

 

a/  RM souhlasí se zrušením 2 ks STL plynovodních přípojek na pozemcích p.č. 6611/5 a p.č. 6611/6 v k.ú. Polička s tím, že veškeré náklady spojené se zrušením přípojek uhradí žadatelé.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty na části pozemku p.č. 6186/2 a části pozemku p.č. 4058/2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (5/9/2018), přečteno 1051x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. května 2018