Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. května 2018

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2018.

RM projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na „Dopravní značení ke hradu Svojanov“ č. OKSCR/18/222272 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemníky, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 6. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM jmenuje s účinností od 1. 7. 2018 ředitelkou Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Polička paní Janu Žďárovou, dle důvodové zprávy. 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výstražné světelné signalizační zařízení pro dětské dopravní hřiště v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce, dle důvodové zprávy“.

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim na opravu části komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Babyboxem pro odložené děti - STATIM, Praha 10 - Hájek, ve výši 20.000 Kč na náklady spojené k zřizování a provozu schránek pro odložené děti, podpoře všech činností spojených s poskytováním pomoci, především ke stavbě azylového domu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina 2018, dle důvodové zprávy.              

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827337-60, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827374-41, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 18897985-13, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 22. 11. 2016 jejímž předmětem jsou nebytové prostory v přízemí domu  č.p. 68 v obci Polička, část obce Lezník, a to dohodou ke dni 31. 5. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v přízemí domu č.p. 68 v obci Polička, část obce Lezník, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.000 Kč/rok.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 8. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 11. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+1  s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 8. 2018. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.200 Kč.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6/2 o výměře cca 300 m2  a části pozemku p.č. 6/3 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí 40 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr týkající se snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 309 v ul. Smetanova v Poličce a podání žádosti o dotaci v rámci SFŽP s dofinancováním podílu finanční spoluúčasti městem Polička v roce 2019.

RM souhlasí se zrušením elektrické a STL plynovodní přípojky na pozemku p.č. 6632/16 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na p.p.č. 90  v k.ú. Střítež u Poličky za účelem opravy části místní komunikace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na p.p.č. 93 a p.p.č. 94 v k.ú. Střítež u Poličky za účelem opravy části místní komunikace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na st.p.č. 8 a p.p.č. 128 v k.ú. Střítež u Poličky za účelem opravy části místní komunikace dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - pozemkové parcely č. 1158/4 o výměře 1674 m2 v ploše Průmyslové zóny T.Novákové a pozemkové parcely č. 2823/2 o výměře 3981 m2 v ploše bydlení Na rybníce za zemědělské pozemky p.p.č. 6047/4 o výměře 5059 m2, p.p.č. 819/4 o výměře 2403 m2, p.p.č. 6060/44 o výměře 822 m2, p.p.č. 6069 o výměře 7518 m2, p.p.č. 6080/6 o výměře 5631 m2, p.p.č. 6081 o výměře 5141 m2, p.p.č. 6060/41 o výměře 2622 m2, p.p.č. 741/14 o výměře 2711 m2, p.p.č. 6036/10 o výměře 7025 m2, p.p.č. 6036/12 o výměře 11669 m2, p.p.č. 6060/42 o výměře 1535 m2, p.p.č. 4627/2 o výměře 3613 m2, p.p.č. 5845/8 o výměře 13681 m2, vše v k.ú. Polička a za pozemek p.p.č. 343/1 o výměře 15591 m2 v k.ú. Svojanov, ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - pozemkové parcely č. 1149/2 o výměře 1974 m2 v ploše Průmyslové zóny T. Novákové a části pozemkové parcely č. 3825/1 o výměře 775 m2 pod cyklostezkou Polička - Bořiny za zemědělské pozemky p.p.č. 3888 o výměře 1233 m2 a p.p.č. 3825/3 o výměře 2539 m2 v k.ú. Polička, ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena s doplatkem ve výši 169 600 Kč.

RM schvaluje směrnici o zpracování osobních údajů a směrnici o práci s informačními systémy závazné pro zaměstnance zařazené na MěÚ Polička, a to s účinností od 25. května 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dopracování varianty 1C Územní studie Polička - lokalita Hegerova, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

Vložil Hofmanová Lucie (5/24/2018), přečteno 1187x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. května 2018