Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2018

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Miroslavem Hledíkem, se sídlem Radiměř, na dodávku kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování generelu veřejného osvětlení v Poličce s Ing. Tomášem Sousedíkem, se sídlem  Praha 10,  dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč na akci „Chodník v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a sdílení dat s ASSECO solutions, a.s. se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro jednotku SDH Modřec v roce 2019, včetně způsobu financování, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička za rok 2017 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2018 do 1. 5. 2019 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb s firmou Rentel a.s., se sídlem Praha 5, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zadání zpracování dokumentace pro územní řízení a realizaci akce „Zařízení pro využívání výkopové zeminy“ dle studie zpracované Ing. Milanem Benešem, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je „Společnost TDI Bezručova Polička“ - SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice a STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o., se sídlem Zderaz, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ mezi městem Polička a dodavatelem „Společnost TDI Bezručova Polička“ - SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.; MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice a STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o., Zderaz dle důvodové zprávy.

 

RM mění svoje usnesení č. 20 z 15. ledna 2018 posunutím termínu zpracování materiálu do 30. 9. 2018, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (1. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodavatelem je firma ISOTEP s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem ISOTEP s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (2. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodavatelem je firma ISOTEP s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

b/RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (2. část veřejné zakázky) mezi městem Polička a dodavatelem ISOTEP s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit „Plán rozvoje sportu města Poličky“.

 

a/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2017 bez výhrad.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2017.
 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička - zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem je Ing. Milan Štrup, se sídlem Ústí nad Orlicí, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička - zajištění služeb technického dozoru investora“ mezi městem Polička a Ing. Milanem Štrupem, se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy domu č.p. 68, Polička-Lezník, pro účely sociálního bydlení" společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt: „Stavební úpravy domu č.p. 68, Polička-Lezník, pro účely sociálního bydlení“ se společností Centrum evropského projektování a.s., se Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ se společností Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM ruší zadávací řízení na organizaci veřejné architektonické soutěže s názvem: "Soutěž o návrh na zpracování Územní studie lokalita Na Rybníce, Polička", dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit aktualizaci financování akce Intenzifikace ČOV Polička z rozpočtu města Poličky v letech 2018 -2019 dle důvodové zprávy.

 

 

RM schvaluje uzavření dohody o předčasném užívání dílčí části stavby Intenzifikace ČOV Polička se zhotovitelem Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice - Rosice,  a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje s účinností od 1. 7. 2018 platový výměr paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička, důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při budování optických tras na území města Poličky se společností COMA s.r.o., se sídlem Polička, jehož předmětem je prodloužení této smlouvy, a to na dobu určitou do 1. 9. 2028, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje volného bytu č. 10 v domě č. p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce nejvyšší nabídce.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-2002591/505 mezi městem Polička jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/505 mezi městem Polička, jako stranou oprávněnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 1131/3 označené dle GP č.2596-47/2018 jako p.p.č. 6640/6 o výměře 54 m2  v k.ú. Polička od společnosti VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová.  Kupní cena činí 50 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8110180444 ze dne 16. 5. 2018 s dodavatelem AB CONT, se sídlem Hradec Králové, jehož obsahem je navýšení ceny díla na veřejnou zakázku „Administrativní zázemí nízkoprahového denního centra Oblastní charity Polička“,dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební příprava připojení administrativního zázemí pro Oblastní charitu Polička“ mezi městem Polička a dodavatelem T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 18_SOP 01_4121411763 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,se sídlem Děčín IV - Podmokly, , dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit financování aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička z rozpočtu města Poličky v letech 2018 -2019 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 112/1 o výměře 7 m2, st.p.č. 112/2 o výměře 10 m2, p.p.č. 12/1 o výměře 18 m2, p.p.č. 24/3 o výměře 24 m2, p.p.č. 28/1 o výměře 4 m2, p.p.č. 28/2 o výměře  29 m2, p.p.č. 28/3 o výměře 18 m2, části p.p.č. 11/30 o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 11/31 o výměře cca 20 m2 a části p.p.č. 650/1 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Modřec, Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5769/91 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Polička panu Lukáši Vobejdovi, bytem Borová a paní Nikole Vobejdové, 572 01  Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

RM schvaluje záměr budoucího odkoupení části pozemku p.č. 6140/5 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

 

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Výstražné světelné signalizační zařízení pro dětské dopravní hřiště v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

b/ RM města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výstražné světelné signalizační zařízení pro dětské dopravní hřiště v Poličce“ mezi městem Poličkou a dodavatelem ELTODO, a.s.,
se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit investiční záměr Masarykovy základní školy Polička „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ Polička“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na I. etapu projektu dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit závazek města podílet se v letech 2019-2020 v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování I. etapy investičního záměru Masarykovy základní školy Polička „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ Polička“ do částky 500 tis. Kč a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši až 95 % celkových způsobilých výdajů projektu a do výše 4.200 tis. Kč.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 40/4 o výměře 35 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

b/ RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 40/3 o výměře 688 m2 a pozemku p.č. 40/4 o výměře 35 m2  v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit využití finančních prostředků vedených na zvláštních účtech města pro dům č.p. 805 ve výši 629.581 Kč a pro dům č.p.806 ve výši 526.931 Kč na opravy a údržbu těchto bytových domů.

a/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 14/1b), 14/1h) ze dne 22.2.2018 týkající se prodeje bytových jednotek 3 a 9 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce uživatelům těchto bytů:

- byt č. 805/3 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1067/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 459.900 Kč;

- byt č. 805/9 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 53/500 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 452.737 Kč;

b/ RM doporučuje ZM uzavření dohod o zrušení kupních smluv uzavřených dne 16. 4. 2018 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 14/2a, 14/2c) a 14/2i) ze dne 22.2.2018 týkající se prodeje bytových jednotek č. 1, 3 a 9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce uživatelům těchto bytů:

- byt č. 806/1 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 411.713 Kč;

- byt č. 806/3 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 410.402 Kč;

- byt č. 806/9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 395.385 Kč;

b/ RM doporučuje ZM uzavření dohod o zrušení kupních smluv uzavřených dne 16. 4. 2018 dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 11/a) ze dne 26.4.2018 týkající se založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 805, ulice M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 805, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 11/b) ze dne 26.4.2018 týkající se schválení stanov  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 805, ul. M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 805, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

c/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 11/c) ze dne 26.4.2018 týkající se založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ulice M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 806, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

d/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 11/d) ze dne 26.4.2018 týkající se schválení stanov  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ul. M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 806, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 6 smlouvy o technické podpoře se společností VITA software, s. r. o., Praha 6, dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (6/14/2018), přečteno 1234x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2018