Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 13. 11. 2006

Usnesení
přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 11. 2006


RM schvaluje navržený postup realizace a financování III. etapy rekonstrukce a modernizace zimního stadionu Polička dle důvodové zprávy a doporučuje ZM jeho schválení.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 87 802 ze dne 10. 4. 2002 (rekonstrukce domů č.p. 112 – 114, ul. Tylova, Polička), který řeší navýšení celkové ceny o změnu sazby DPH, ke které došlo v průběhu realizaci stavby od 1. 5. 2004 a pověřuje starostu jeho podpisem.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 790401-80301-6-0009 na opravu komunikace ve Stříteži mezi Městem Polička a firmou SKANSKA DS, a.s. Brno dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00706 na Zhotovení studie na akci Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce mezi Městem Polička a firmou APOLO CZ, s.r.o. Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. JI/PO/2006/375 na Regeneraci panelového sídliště M. Bureše v Poličce mezi Městem Polička a firmou COLAS CZ, a.s. Praha 9 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Jiří Prokůpek, Sebranice na výměnu dešťové kanalizace v ul. Družstevní v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2006 ředitelům příspěvkových organizací ve výši dle důvodové zprávy.

RM ukládá starostovi předložit RM, po ukončení procesu likvidace Městského podniku bytového hospodářství a služeb Polička, závěrečnou zprávu o provedené likvidaci společnosti a návrh na přiznání odměny likvidátorovi.

RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena zastupitelstva města pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc., přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 13. 11. 2006.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s APOLO CZ, s.r.o., Polička, jejímž předmětem je zpracování dokumentace obnovy centrálního hřbitova.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2006, jejímž předmětem je realizace zakázky „Polička – protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka, projektová dokumentace“ s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Litomyšl.

RM bere na vědomí uzavření Mateřské školy Luční Polička dne 5. 12. 2006 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie Východočeskou plynárenskou, skupina ČEZ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem Puldou, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí uzavření Školní jídelny Polička z technických důvodů dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí termíny a předpokládané náklady na kulturní akce pořádané příspěvkovou organizací Tylům dům Polička dle předloženého návrhu na rok 2007.V Poličce dne 13. 11. 2006
……………………………………                       ………………………………………
    Jaroslav Martinů                          JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
           starosta                                          místostarostka


Vložil Machová Jana (11/20/2006), přečteno 820x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 13. 11. 2006