Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice  a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Chrudim, na opravu části komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí,  na akci „I. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové  na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce“ a s ní související projektová a inženýrská činnost, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Přístupová cesta - kostel ČCE v Poličce“ se společností SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“ Ing. Petra Klusoně, se sídlem Střítež - Polička , dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi firmou Faulhammer s.r.o., se sídlem Tržek, Míchárnou Ubušínek, spol. s r.o., se sídlem Ubušínek a městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Hynkem Bláhou, Vysoký Újezd k zajištění zakázky „Restaurování „Božích muk“ na ul. Hegerova Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Luďkem Špatenkou, Vraclav k zajištění zakázky „Restaurování litinového kříže na podstavci se světeckými reliéfy před kostelem v Modřeci“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Luďkem Špatenkou, Vraclav k zajištění zakázky „Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Poličce “, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Chodník u ZŠ na ul. Rumunská v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.                                                                                                            

RM jmenuje odbornou komisi pro posouzení návrhů řešení akce „Stavební úpravy objektu čp. 505 - Dětský domov, ul. A. Lidmilové v Poličce“ za vzniku bytových jednotek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (2.část veřejné zakázky) mezi městem Poličkou a dodavatelem INSTAV Hlinsko a.s, Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu
č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ mezi městem Poličkou a dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rozšíření stravovacích služeb v Mateřské škole Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička o strávníky ze Speciální základní školy Bystré, pracoviště Polička, se sídlem Bystré, od 1. 9. 2018 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička za období květen 2017 - červen 2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí daru Masarykovou základní školou Polička, se sídlem Polička od Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM ukládá Masarykově základní škole Polička doplnit do darovací smlouvy ustanovení o darech dle zřizovací listiny, ustanovení o postoupení práva na reklamaci a přijímat dary přednostně v peněžní podobě, vyjma věcí drobné spotřeby, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/23007 na „Vybavení pracoviště pro digitalizaci muzejních sbírek“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23008 na „Modernizaci elektronického zabezpečovacího systému galerijních expozic a depozitářů“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23153 na realizaci akce „Festival pro rodiny s dětmi - Skřítkování 2018“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23155 na realizaci akce „Polička Jazz 2018 - 22. ročník“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23156 na realizaci akce „Dny Slovenské kultury v Poličce - 6. ročník“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23157 na realizaci akce „Divadelní přehlídka - Zákrejsova Polička 2018 - 8. ročník“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23154 na realizaci akce „Martinů fest 2018 - 21. ročník“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23158 na realizaci akce „Divadelní pouť na Svojanově 2018“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30. 6. 2019. Výše měsíčního nájemného bude stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
v 1. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 9. 2018. Výše měsíčního nájemného bude stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 mezi městem Poličkou jako půjčitelem a spolkem Pontopolis, z.s., se sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení platnosti předmětné smlouvy do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1166/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Borová u Poličky  obci Borová. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2017099/VB/2, Polička, Bezručova, III. etapa, RD - knn, mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství na budované dílo „Rozšíření distribuční sítě kabelového vedení NN“ v rámci stavby č.IV-12-2017099/VB/2, Polička, Bezručova, III. etapa, RD - knn, mezi městem Poličkou jako předávajícím investorem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako přebírajícím investorem, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 231 ze dne 11. 4. 2018.

RM doporučuje ZM schválit využití uvolněného bytu č. 10, velikosti 1+1, v 5. NP domu č.p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce za účelem jeho pronájmu.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (6/27/2018), přečteno 1158x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2018