Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 11. 12. 2006

Usnesení
přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. 12. 2006
 
RM schvaluje doplnění programu o projednání výstavby Obchodního centra – dopravní napojení.
 
RM bere na vědomí aktualizaci informací k realizaci interiérů Městského muzea a galerie Polička předložené ředitelem Mgr. Davidem Junkem.
 
RM pověřuje Mgr. Davida Junka přípravou setkání zástupců fy M PLUS, spol. s r.o. se sídlem Praha (projekt na interiéry Památníku B. Martinů), Nadace B. Martinů a Ing. Petra Rohlíčka (INRECO, s.r.o. Hradec Králové) se členy rady města.
           
RM bere na vědomí Plán činnosti Městského muzea a galerie Polička na rok 2007 a ukládá Mgr. Davidu Junkovi v době konání Martinů festu spolupracovat s Tylovým domem Polička a podílet se na propagaci B. Martinů.
 
RM schvaluje vyčlenění 900 ks publikace POLIČKA – mariánský obelisk a barokní sochy na propagaci dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí prezentaci pana Petra Havlíčka ohledně záměru výstavby větrných elektráren.
 
RM pověřuje starostu města vstoupit v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, v záležitosti zakoupení sochy Truchlící dívka od Josefa Fojtíka z hrobového místa č. A/36 na centrálním hřbitově. K tomuto účelu doporučuje uvolnit z rozpočtu města finanční prostředky ve výši dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje bezúplatný převod 1 ks městského praporu k využití pro rekonstruovaný objekt Městského muzea a galerie Polička dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí informaci o místním šetření ve věci stavebního řízení stavby Přístavba soukromé farmy hospodářských zvířat u č.p. 26 – III. etapa na pozemcích parc.č. 60, 64/1, 64/2 v k.ú. Střítež.
 
RM bere na vědomí zprávu týkající se souhlasu vlastníka účelové komunikace ve Stříteži.
 
 RM schvaluje zhotovitele akce Zachycení dešťových vod v lokalitě Mánesova v Poličce – firmu VHOS, a.s. M. Třebová dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou VHOS, a.s. M. Třebová na akci Zachycení dešťových vod v lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Územní plán města Poličky“ včetně náhradníků členů komise dle důvodové zprávy.
 
RM pověřuje starostu města jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Územní plán města Poličky“.
 
RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného s firmou VHOS, a.s. se sídlem Nádražní 6, M. Třebová na rok 2007 ve výši 25,52 Kč za m³, tj. 26,80 Kč včetně DPH.
 
RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok 2007 dle přílohy.                       
 
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2007 ve výši 21,90 Kč za m³, tj. 23,00 Kč včetně DPH.
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2006 dle důvodové zprávy.
 
RM navrhuje místostarostku JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. na post člena výboru, resp. ředitele dobrovolného svazku obcí AZASS.
 
RM souhlasí s návrhem změny kanalizačního řádu města Poličky v plném znění.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu kulturní komise.
 
RM jmenuje tyto členy kulturní komise:
Jana Mayerová, Eva Jílková, Alena Báčová, Věra Fialová, Zlatuše Kašparová, Mgr. David Junek, Ing. Jan Matouš, Bedřich Gloser, Ing. Adolf Klein, Jan Jukl, Mgr. Petr Slabý, Lukáš Zrůst, MUDr. Jiří Toman.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu sportovní komise.
 
RM jmenuje tyto členy sportovní komise:
Ing. Josef Baláš, Ph.D., Mgr. Petr Zaal, Roman Kysilko, Miloš Grubhoffer, Antonín Kadlec, Jiří Andrle, Miroslav Boháč, Jiří Kašpar.
        
RM odvolává stávající členy a předsedu bytové komise.
 
RM jmenuje tyto členy bytové komise:
RNDr. Milan Janečka, Jiří Hejtmánek, Marie Faltová, Lenka Klouzalová, Marie Pospíšilová, Marie Pražanová, Jitka Uhlířová.
 
RM jmenuje předsedou bytové komise pana Jiřího Hejtmánka.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu komise dítě a volný čas.
 
RM jmenuje tyto členy komise dítě a volný čas:
Filip Červený, Václav Lichtág, Petr Erbes, Mgr. Petr Nožka, Jaroslava Pospíšilová, Pavel Pražan, RNDr. Milan Janečka.
 
RM jmenuje předsedou komise dítě a volný čas pana Václava Lichtága.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu zdravotně sociální komise.
 
RM jmenuje tyto členy zdravotně sociální komise:
MVDr. Jiří Teplý, Pavel Brandejs, Ing. Libor Stráník, Irena Smolková, Marie Pospíšilová, Eva Jílková, Radmila Mrázová, Ing. Radoslava Vrabcová, Mgr. Markéta Šafářová, Zlatuše Kašparová.
RM jmenuje předsedou zdravotně sociální komise pana Pavla Brandejse.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu zahraniční komise.
 
RM jmenuje tyto členy zahraniční komise.
Mgr. Jan Matouš, Mgr. Jan Dus, Ing. Václav Kysilka, Petra Martinů, Věra Žahourová, Radek Zeman, Marcela Vyskočilová.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu komise stavební a životního prostředí.
 
RM jmenuje tyto členy komise stavební a životního prostředí:
René Habrman, Ing. Radoslava Vrabcová, Josef Popelka, Ing. Antonín Mihulka, Ing. Blanka Stehnová, Vladimír Junek, Mgr. Petr Nožka, Ing. Martin Kozáček.
           
RM jmenuje předsedou komise stavební a životního prostředí Mgr. Petra Nožku.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu komise pro prevenci kriminality.
 
RM jmenuje tyto členy komise pro prevenci kriminality:
JUDr. Věra Kvapilová, RNDr. Marta Najbertová, Aleš Horníček, Bc. Martina Černíková, Mjr. Miroslav Stodola, Prap. Miroslav Halamka, Pavel Lahodný.
 
RM jmenuje předsedou komise pro prevenci kriminality pana Aleše Horníčka.
 
RM odvolává stávající členy a předsedu dopravní a bezpečnostní komise.
 
RM jmenuje tyto členy dopravní a bezpečnostní komise:
Mjr. Miroslav Stodola, Bc. Jindřich Studený, Pavel Lahodný, MVDr. Václav Jílek, Mgr. Jan Putna, Ing. Andrea Vraspírová, Jiří Hejtmánek, Josef Trávníček, Adam Mašek, Jan Markovský, Jiří Brabec, Vilém Vendolský, René Habrman,.
 
RM jmenuje předsedou dopravní a bezpečnostní komise pana Pavla Lahodného.
 
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na provozovatele Informačního centra Polička dodavatelskou formou dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí předloženou Organizační strukturu MěÚ Polička.
 
RM ke dni 31. 12. 2006 ruší Odbor kanceláře starosty MěÚ Polička s tím, že do doby schválení změny Organizačního řádu MěÚ Polička veškerou agendu tohoto odboru přebírá tajemník. Současně RM ke dni 31. 12. 2006 odvolává Mgr. Bc. Jiřího Brusenbaucha z funkce vedoucího odboru kanceláře starosty.
 
RM schvaluje užití městského znaku Svitavskému deníku za účelem používání znaku v článcích týkajících se města Poličky.
 
RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 196 o výměře 52 m² označeného jako díl „a“, části parcely PK č. 615/2 o výměře 153 m² označené jako díl „b“, části parcely PK č. 194/1 o výměře 72 m² označené jako díl „c“ a parcely PK č. 195 o výměře 15 m² v k.ú. Modřec ve vlastnictví Města Poličky za část pozemku PK č. 190/3P o výměře 36 m² v k.ú. Modřec. Rozdíl ve výměrách 256 m² doplatí žadatelé v ceně Kč 30,--/m² a současně uhradí i veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy č. EP-12-2000001/1 o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4 jako oprávněnou z věcného břemene.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je část nebytových prostor v  přízemí domu č.p. 9 na ul. Masarykova v Poličce o celkové výměře cca 92 m² za účelem provozování prodejny masa, uzenin a drůbeže. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit Kč 1.500,--/m²/rok za prodejní prostory a Kč 1.000,--/m²/rok za vedlejší prostory.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je část nebytových prostor v přízemí domu č.p. 9 na ulici Masarykova v Poličce o celkové výměře cca 26 m2, za účelem provozování prodejny pekařských výrobků. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit Kč 1.500,--/m2/rok za prodejní prostory a Kč 1.000,--/m2/rok za vedlejší prostory.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je část nebytových prostor v přízemí domu č.p. 9 na ulici Masarykova v Poličce o celkové výměře cca 30 m2, za účelem provozování kadeřnictví. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit Kč 1.000,--/m2/rok.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je část nebytových prostor v přízemí domu č.p. 9 na ulici Masarykova v Poličce o celkové  výměře 52 m2, za účelem provozování prodejny oděvů. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit Kč 1.500,--/m2/rok za prodejní prostory a Kč 1.000,--/m2/rok za vedlejší prostory.
 
RM požaduje umožnění dopravního napojení na Sídl. Hegerova dle schválené ÚPDSÚ (územního plánu) přes parkoviště Obchodního centra na p.p.č. 6048 v k.ú. Polička. Případný prodej části p.p.č. 6048 podmiňuje Město Polička splněním výše uvedeného požadavku.
 
RM schvaluje Dodatek č. 14 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s. M. Třebová.
 
 
V Poličce dne 11. 12. 2006
 
 
 
Jaroslav Martinů                                          JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
      starosta                                                         místostarostka
 

Vložil Machová Jana (12/18/2006), přečteno 938x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 11. 12. 2006