Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2018

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb ve věci projektu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemníky, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1 + kks příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 3 měsíce,
s účinností od 1. 8. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání osmi kulturních akcí na hradě Svojanov č. KH/2018/23713 s Pardubickým krajem,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dohody o předčasném užívání dílčí části stavby „Intenzifikace ČOV Polička“se zhotovitelem Společností pro ČOV Polička, Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov, a provozovatelem VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje změnu platového výměru paní Bc. Zdeňky Švecové ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje výši příspěvku pro oddávající a matrikáře při sňatečních obřadech a slavnostech s účinností od 17. 7. 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu, včetně přílohy č. 3 a č. 6, s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017453/VB/1, Polička 4386/64, rekreace - pilíř nn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako povinným a vlastníkem služebného pozemku p.č. 2915/12 v k.ú. Polička, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se smlouvou o nájmu pozemku mezi městem Polička jako půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 108 o výměře cca 1700 m2 a pozemku p.č. 109 o výměře 539 m2 a nájem části pozemku p.č. 108 pod stavbou zahradní chaty o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Starý Svojanov. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné za část pozemku p.č. 108 pod stavbou zahradní chaty bude činit 3 Kč/m2 a rok.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.10.2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2  s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2019. Základní nájemné je stanoveno ve výši 15,23 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje přednostní uzavření smlouvy o nájmu  uvolněného bytu č. 10, velikosti 1+1, nacházejícího se ve 4. podlaží domu č.p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jeden rok. Základní měsíční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 2.464 Kč, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplnění textu dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.8.1993 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017382/VB/2, Polička, Hegerova, parcela 504/16 - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako dodavatele projektové dokumentace stavby „Zařízení pro využívání výkopové zeminy v Poličce a projektové dokumentace zpevnění příjezdové komunikace“ firmu Ing. Milan Beneš, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Ošetření vybraných stromů v Poličce“ pana Aleše Nádvorníka, se sídlem Česká Třebová, dle důvodové zprávy. 

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (8/8/2018), přečteno 796x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2018