Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. srpna 2018

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Svazek obcí Mikroregion Poličsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Poličky s Povodím Moravy, s. p., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje způsob zadání zakázky "Aktualizace generelu kanalizační sítě města Poličky s návrhy opatření k optimalizaci na stokové síti", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje "Generel veřejného osvětlení města Poličky" dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Oprava části komunikace na ul. Nerudova v Poličce" se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce "Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce" s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička na akci "Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro objekt čp. 491, ul. 9. května v Poličce se společností  GridServices, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/23914 na akci „Polička, Modřec - litinový kříž na podstavci před kostelem, restaurování“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23916 na akci „Polička, ul. Hegerova - restaurování „Božích muk“ před č. p 96“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/18/23915 na akci „Svojanov č.p. 1, hrad Svojanov - restaurování nástropních maleb v empírovém paláci“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OR/18/23888 na „Obnovu pietního místa věnovaného obětem 1. světové války - restaurování pomníku“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí konání akce "Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu v Poličce“ ve dnech 10. – 12. 8. 2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na ORP se společností CENDIS, s. p., Praha, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vložení vodovodního řadu Vodovod Průmyslová zóna I. etapa - PVC DN 150,80,100 - 494 m/77 m odboček PE 63 vedeného v majetku na kap. 02 účtu 21/70, IČ 5002, do hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko, podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

RM schvaluje vyřazení zařízení a staveb čistírny odpadních vod v Poličce z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje využití ploch volebními stranami v říjnové Jitřence při volební kampani do Zastupitelstva města Poličky dle varianty č. 3 návrhu šéfredaktora Jitřenky dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace o průběhu akce „Centra technického vzdělávání Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 90 o výměře 47 m2 za část pozemku p.č. 2/3 o výměře 12 m2, část pozemku p.č. 444/4 o výměře 129 m2 a část pozemku p.č. 88 o výměře 100 m2 ve vlastnictví města Polička, vše k.ú. Střítež u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání za cenu 40 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 93 o výměře 112 m2 a části pozemku p.č. 440 o výměře 10 m2 za část pozemku p.č. 89 o výměře 203 m2 a část pozemku p.č. 411 o výměře 55 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Střítež u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání za cenu 40 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 292/18 o výměře 52 m2 a části pozemku st.p.č. 8 o výměře 108 m2 za část pozemku p.č. 411 o výměře 42 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Střítež u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání za cenu 40 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje nemovitých věcí - podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička. Kupní cena činí 526.200 Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 5076/1 o výměře 5714 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava střechy Polička M. Bureše 805 + 806“, společnost MIP spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MIP spol. s r.o., Polička, na akci „Oprava střechy Polička M. Bureše 805 + 806“, dle důvodové zprávy.

RM projednala petici „za zákaz odpalování petard a ohňostrojů mimo povolené dny a místa v městě Polička“, bere na vědomí obsah osobního jednání dne 1. 8. 2018 se zástupkyní petičního výboru a schvaluje způsob vyřízení dle textu důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2018/2019 dle důvodové zprávy.

RM ukládá ředitelce Střediska volného času Mozaika Polička informovat veřejnost o možnosti snížení nebo osvobození od úplat, které vyplývá z vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Hofmanová Lucie (8/9/2018), přečteno 1138x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. srpna 2018