Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“ dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 3 k Organizační směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícími nájemníky, a to na 2 roky, s účinností od 3. 9. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 228, o velikosti 2 + kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 3. 9. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

 

RM souhlasí s realizací modernizace elektronického zabezpečovacího systému v budově radnice, Palackého nám. č. p. 2, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM pověřuje PhDr. Davida Junka řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Pavly Juklové, a to od 1. 11. 2018 na dobu 3 let.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště na ul. Svépomoc v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Jaroslavem Martinů jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Kraj Smetany a Martinů, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM ruší zadávací řízení na studii návrhu řešení akce „Stavební úpravy objektu čp. 505 - Dětský domov, ul. A. Lidmilové v Poličce za vzniku bytových jednotek“, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2018 dle důvodové zprávy.                                                                 

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2018 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje nabídku firmy KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Mariánské Hory, na zhotovení zakázky „Aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička s návrhy opatření k optimalizaci na stokové síti“, jako nejvýhodnější.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička s návrhy opatření k optimalizaci na stokové síti“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Městské knihovně Polička,  až do výše 8.000.000 Kč se splatností nejpozději do 31. 7. 2019, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje nabídku firmy Horňácko s.r.o., se sídlem Rohatec, na zhotovení zakázky „Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/II“, jako nejvýhodnější, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/II“ s firmou Horňácko s.r.o., se sídlem Rohatec, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička“ firmu AG ATELIER s.r.o., se sídlem Kostelec nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové,  na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce“ a s ní související projektová a inženýrská činnost, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit aktualizaci financování akce „Intenzifikace ČOV Polička“ z rozpočtu města Poličky v letech 2018 -2019 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 3883/2 o výměře 1051 m2 a část pozemkové parcely č. 4023/10 o výměře 35 m2 pod cyklostezkou Polička - Bořiny ve vlastnictví Českého svazu chovatelů z.s., Základní organizace Polička, za část pozemkové parcely č. 3885 o výměře 2172 m2 ve vlastnictví města Polička dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí město Polička.

 

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je ukončení pronájmu části pozemku p.č. 758 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností COMA s.r.o., se sídlem Polička,  dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností Tauer Group a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy. 

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím,  nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to tři měsíce do 30.11.2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.861 Kč.

b/ RM schvaluje uznání dluhu z nájemného a splátkový kalendář na úhradu dlužné částky k datu 31.8.2018 v celkové výši 11.982 Kč, vyplývající z neuhrazeného nájemného a záloh za plnění a služby, spojené s užíváním bytu č. 4 velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, stávajícího nájemce a dlužníka, bytem tamtéž, dle důvodové zprávy.  

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č. p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to jeden rok do 31.8.2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.187 Kč. 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to tři měsíce do 30.11.2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.200 Kč.

 

RM doporučuje ZM schválit využití uvolněného bytu č. 10, velikosti 1+1, v 5. NP v domě č.p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce za účelem jeho pronájmu dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je změna předmětu nájmu spočívající v rozšíření pronajaté části pozemku p.č. 4789/1 v k.ú. Polička o výměru cca 50 m2, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 131/1 o výměře 237 m2, části pozemku p.č. 131/3 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p.č. 6488/1 o výměře cca 260 m2, vše v k.ú. Polička, a to podílem id. ½ do SJM, a to za podmínky, že pozemky vymezené Regulačním plánem městské památkové zóny pro veřejné prostranství s cestou v šíři 3 m zůstanou ve vlastnictví města. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující, zpracování oddělovacího geometrického plánu uhradí prodávající.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  práva věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 6488/1 a části p.č. 131/3 v k.ú. Polička za účelem přístupu k veřejnému prostranství s cestou ve prospěch majitelů domu č.p. 15 na ul. Vrchlického v Poličce v souladu s Regulačním plánem městské památkové zóny.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr realizace a financování rekonstrukce elektroinstalace v I. NP domu č. p. 9 ul. Masarykova v Poličce na r. 2019 z rozpočtu města dle důvodové zprávy - varianta a).

 

a/ RM ruší své usnesení č. 200 ze dne 21. 5. 2018 (týká se záměru na zateplení domu č. p. 309 prostřednictvím programu „Nová zelená úsporám).

b/ RM doporučuje ZM schválit záměr realizace a financování investiční akce týkající se rekonstrukce vytápění bytového domu č. p. 309 v ul. Smetanova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr realizace a financování investiční akce „Úprava objektu pohřební služby, ul. Starohradská v Poličce“ v souladu s novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, účinnou ke dni 1. 9. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce – III. etapa“ za cenu 1.133 Kč/m2 + 21 % DPH, tj. 1.370 Kč/m2 včetně DPH.

 

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek Polička, ve výši  8.000 Kč na výchovně vzdělávací, poznávací exkurzi: Znojmo, Vranovsko - poznávání Jihomoravského kraje, význam vody - přehrada, historie - zámek Vranov, Brno - VIDA! -  zábavní vědecký park -populárně naučný program „Mysli na smysly“, nocleh - ubytovna Sport klub Vranov

- Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička ve výši  4.000 Kč na setkání se skauty

- Myslivecký spolek Sebranice – Lezník ve výši  2.000 Kč na nákup krmení pro zvěř.

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

- Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši  5.000 Kč na pořízení scénické výbavy - kostýmů a rekvizit pro Divadelní školu, drobné provozní výdaje (cestovné na přehlídky a soutěže)

- 1. ZO ČSOP Polička, ve výši  25.000 Kč na výrobu webových stránek, sportovní vybavení - horolezecké potřeby, dřevěné postele na hájenku Damašek, dofinancování dotace MAS Poličsko na opravu havarijního stavu střechy klubovny

- Oblastní charita Polička, ve výši  9.000 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce

- Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši  15.000 Kč na zakoupení stolů a židlí do zasedací místnosti nově zrekonstruované budovy v areálu Pod Pivovarem

- Miroslav Jindra Polička, ve výši  23.000 Kč na vedení a provoz hudební skupiny Small Band.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž zahradního domku pro dětské dopravní hřiště v Poličce se zhotovitelem Radkem Heroldem, Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplněný odpisový plán Mateřské školy Rozmarýnek Polička,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2018 Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Základní škole Na Lukách Polička výjimku ze stanoveného nejvyššího počtu žáků ve třídě pro školní rok 2018/2019 v 9. třídě o 4 žáky dle důvodové zprávy. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička, účinný od 20. 9. 2018 dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit vydání plného znění zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička se sídlem nábř. Svobody 447, Polička, IČO 43509541, dle stavu k 20. 9. 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM, v souladu se zřizovací listinou Základní školy Na Lukách Polička, schvaluje pronájem části prostor tělocvičny Základní školy Na Lukách Polička Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička pro její činnost na dobu 5 let dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Techem, spol. s r. o., Praha 10, dle důvodové zprávy.

                                              

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (9/5/2018), přečteno 790x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2018