Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2018

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, Z. S., Praha 2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a Poličkou ze dne 25. 10. 2002 ve znění dodatků dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemkyní a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 202, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 214, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s panem Miroslavem Hledíkem, Radiměř na dodávku kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby „III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“ s Pardubickým krajem, Pardubice, se Správou a údržbou Pardubického kraje, Pardubice a se společností SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícími nájemci, mající společné nájemní právo, opět na dobu určitou, a to na jeden rok do  30. 9. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 933 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 31. 12. 2018, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.773 Kč.

RM schvaluje odpis pohledávek ve výši 18.142 Kč z neuhrazeného nájemného  a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 13, v domě č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 2. 6. 2003, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odpis pohledávek ve výši 8.114 Kč z neuhrazeného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 7, v domě č.p. 940, Sídliště Hegerova, Polička, vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 1. 4. 2007, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápis z jednání předsedů komisí zdravotně sociální, bytové a stavební Rady města Poličky a vypracovaný manuál k setkávání předsedů komisí dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při ÚV ČR (Plán vzdálené dílčí podpory - revize) dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů mezi městem Poličkou a SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výstražné světelné signalizační zařízení pro dětské dopravní hřiště v Poličce“ mezi městem Poličkou a zhotovitelem ELTODO, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor - místnosti č. V05 nacházející se v I.NP domu č.p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem Poličkou jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče Svitavska, Polička, jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 17. 9. 2018 do 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje licenční smlouvu pro užití dat a produktů, služeb ČHMÚ s Českým hydrometeorologickým ústavem, Praha 4, na bezplatné poskytování dat za srážkoměru umístěného v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

Polička 17. 9. 2018

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

 

 

 

 

Vložil Hofmanová Lucie (9/20/2018), přečteno 848x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2018