Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2018

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 6/2018 v kapitole 14 - Školství.  Navýšení v běžných výdajích o 90,0 tis. Kč na opravu plynové přípojky v ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Tylova domu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr PhDr. Davida Junka, pověřeného řízením Městského muzea a galerie Polička s účinností od 1. 11. 2018 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 mezi městem Poličkou a společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Stavební a pece, spol. s r.o., Chrudim,  na zakázku „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely, č.p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci šéfredaktora „Jitřenky“ Ing. Ivo Janečka.

RM schvaluje darovací smlouvu s Destinační společností Východní Čechy, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ mezi městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na sdružené pojištění vozidla č. 50290966-14, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností ode dne 19. 10. 2018, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1. stupně“  ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IE-12-2003679/1 mezi městem Poličkou jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/458 mezi městem Poličkou, jako stranou oprávněnou a ČEZ Distribuce, Děčín IV-Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na dva roky do 31.10.2020. Výše měsíčního nájemného činí 628 Kč, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok do 31.10.2019. Výše měsíčního nájemného činí 628 Kč, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok 31.10.2019. Výše měsíčního nájemného činí 930 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 31.1.2019. Výše měsíčního nájemného činí 929 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok do 31.10.2019. Výše měsíčního nájemného činí 891 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 6006/23 o výměře 207 m2 a p.č. 6222/73 o výměře 130 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2, kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemků p.č.1982/1 o výměře 5821 m2, p.č. 3067/3 o výměře 3185 m2, p.č. 3866 o výměře 2186 m2 a p.č. 5944/16 o výměře 73 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2, kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 717/1 o výměře 25621 m2, p.č. 703 o výměře 1624 m2 a p.č. 704 o výměře 374 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena činí 15 Kč/m2, kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření V. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

 

Polička 1. 10.2018

 

                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

                 

 

Vložil Hofmanová Lucie (10/3/2018), přečteno 700x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2018