Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přitajá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 10. 2018

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní č. p. 970, 572 01 Polička,
se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní č. p. 970, 572 01 Polička,
se stávajícím nájemcem, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 11. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

 

RM neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení  odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4121265649
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1. stupně“ takto: vybraným dodavatelem je firma Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Jezbořice,  dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1. stupně“ s dodavatelem firmou Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.,
se sídlem Jezbořice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná“ takto: vybraným dodavatelem je Jan Matějka, se sídlem Ždírec nad Doubravou, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce LC Borovská hlavní a
Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná“ s dodavatelem Janem Matějkou, se sídlem Ždírec nad Doubravou, dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí se změnou č. 2 územního plánu Pomezí za podmínky, že regulativy předmětné plochy budou upraveny a doplněny takto:

-      maximální počet dobytčích jednotek pro chov je 15 ks

-      na ploše je přípustný pouze chov skotu, ovcí, koz a koní

objekty živočišné výroby (včetně hnojiště) budou umístěny minimálně 30m od hranice pozemků jiných vlastníků, které jsou vymezeny územními plány Pomezí a Polička pro bydlení

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů s firmou STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o., se sídlem Zderaz, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr pořízení lesnické techniky pro odbor lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se Pardubice - Rosice, STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - Kolektivní pojištění odpovědnosti, č. 20871657-51,
s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností  od 1. 11. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 vč. přílohy č. 1 - Pojištění podnikatele a právnických osob, pojištění majetku, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 1. 11. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2006483/VB/3, Polička - rekonstrukce VN3883, odbočka k SY 0447 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018090/01, Polička, Družstevní, p. č. 5550/16 - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi městem Polička jako pronajímatelem a paní Kristýnou Machovou, bytem Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem prostor v přízemí domu  č. p. 3 na ul. Riegrova v Poličce za účelem provozování cukrárny, dle důvodové zprávy.   

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ s dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o.,
se sídlem Proseč,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S8301117 s firmou VAE a.s., se sídlem Ostrava, na akci „Optimalizace soustavy CZT v Poličce - Sídliště Hegerova č. p. 969, 974-976, 1010-1013“, jehož předmětem je navýšení ceny díla o vícepráce v hodnotě 67.420 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 4101/2 o výměře 108 m2 dotčené stavbou cyklostezkou Polička - Bořiny ve vlastnictví Poličských strojíren a.s., se sídlem Poličky Bořiny, za pozemkovou parcelu č. 6158/4 o výměře 282 m2, ve vlastnictví města Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM ruší své usnesení č. 495 ze dne 30. 11. 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 5859/1 o výměře cca 3 m2, části pozemku st.p.č. 712/1 o výměře cca 11 m2 a pozemku p.č. 5854/7 o výměře 61 m2  v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí město Polička.

 

a/ RM bere na vědomí rezignaci p. Miloslava Červa na mandát člena Zastupitelstva města Poličky
ke dni 11. října 2018.

b/ RM bere na vědomí obsazení uprázdněného mandátu p. Jiřím Hejtmánkem ke dni 12. října 2018.

                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

                 

Vložil Němcová Magdalena (10/16/2018), přečteno 791x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přitajá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 10. 2018