Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 10. 2018

RM schvaluje text "Výzvy k předložení nabídek pro zajištění služby - šéfredaktor Novin občanů města Poličky a okolí - Jitřenka“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek této zakázky ve složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Teplý, Ing. Ivo Janeček, Mgr. Jana Galgociová, Ing. Naděžda Šauerová.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací p. Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, Mgr. Pavle Juklové, ředitelce Městského muzea a galerie Polička, panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov, Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ s dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci společné televizní antény v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce s panem Pavlem Lidmilou, se sídlem Pomezí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání  -  místnosti nacházející se ve II. NP domu č.p. 68, v obci Polička, části obce Lezník, mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a Autoškolou Jaroslav Patočka, se sídlem Lezník - Polička, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/rok, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017284/VB/1, Polička, st. 1500, LV servis - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu kontejnerové sestavy dvou buněk umístěné na pozemku p.č. 2508/7 v k.ú. a obci Polička, mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a Oblastní charitou Polička, se sídlem Polička, jako nájemcem, za účelem administrativního zázemí pro poskytování služeb nízkoprahového centra. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2021, nájemné bude činit 5.000 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2508/7 o výměře 30 m2 za účelem umístění kontejnerové sestavy dvou buněk sloužících jako administrativní zázemí  Oblastní charity Polička, mezi společností Faulhammer, s.r.o., se sídlem Tržek a společností Míchárna Ubušínek spol. s r.o., se sídlem Ubušínek, jako pronajímateli a městem Poličkou jako nájemcem. Nájemné bude činit 1.000 Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2021.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou:

·       Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2017/2018,

·       Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2017/2018,

·       Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok  2017/2018,

·       Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2016/2017.

RM schvaluje odstoupení z projektu "Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná", registrační č. projektu: 18/002/19210/453/014/002627 podaného v rámci vyhlášené výzvy č. 2 MAS Poličsko z.s., se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy.

RM ruší rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17.10.2018 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borovská u Poličky a Pustá Rybná", dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 386/a,b ze dne 15.10.2018, týkající se veřejné zakázky "Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná", dle důvodové zprávy.

RM ruší, v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení na akci "Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 22974095-12, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 20. 11. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36578678-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností ode dne 3. 12. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36652521-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností ode dne 12. 12. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1 s platností ode dne 26. 11. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 3701/12 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 3701/7 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička TJ Spartak Polička, z.s.,  se sídlem Polička. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí nabyvatel TJ Spartak Polička, z.s., dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dílčí zprávu o situaci ve Středisku volného času Mozaika Polička a dílčí informace z probíhající  veřejnosprávní kontroly dle důvodové zprávy.

RM ukládá dokončení probíhající veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele v co nejbližším možném termínu a následně předložení materiálu RM.

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy k pozemkům p.č. 6162/3 o výměře 172 m2, p.č. 6131/2  o výměře 9 m2, p.č. 6131/3 o výměře 6 m2 a p.č. 6150/7  o výměře 20 m2 v k. ú. Polička z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup při narovnání nájemného u bytů s vybudovanou půdní vestavbou, tj. bytu č. 1010/6 v bytovém domě č.p. 1010-1013 na Sídlišti Hegerova v Poličce, bytu č. 974/9, bytu č. 975/7, bytu č. 975/9 a bytu č. 976/7 v bytovém domě č.p. 969,974-976 na Sídlišti Hegerova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Hofmanová Lucie (10/31/2018), přečteno 753x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 10. 2018