Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 1. 2007

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 1. 2007


RM schvaluje doplnění programu o projednání podpory (finanční spoluúčasti) Města Poličky Římskokatolické farnosti – děkanství Polička v případě poskytnutí grantu na dokumentaci a průzkum stavu kostela sv. Jakuba v Poličce, dále o zrušení organizační směrnice Města Poličky č. 3/2006 a o projednání smluv č. IE-12-2000923/VB/01 a č. IP-12-2000970/VB/01 o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen.

RM bere na vědomí informace Bc. Jindřicha Studeného, vedoucího odboru dopravy MěÚ Polička, týkající se projednání úkolů vzešlých na Radě města Poličky konané dne 11. 12. 2006.

RM bere na vědomí informaci odboru dopravy o spolupráci při vytváření jízdních řádů.

RM bere na vědomí informaci odboru dopravy o parkování v ulici Svépomoc v Poličce.

RM bere na vědomí informaci odboru dopravy o pravidlech pěší zóny a možnosti omezení vjezdu do centra města jiným způsobem.

RM bere na vědomí informace pana Pavla Brandejse, ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, týkající se projednání ceníku pro tuto organizaci.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2006 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje, v návaznosti na platnost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., výši úhrady za poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci Domov důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2007.

RM schvaluje dodatek č. 7 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 3. 7. 2006, jejímž předmětem je pozemek p.č. 44/1 o výměře 3009 m2 a pozemek p.č. 44/2 o výměře 507 m2 v obci Polička, k.ú. Střítež, dohodou ke dni 31. 1. 2007.

RM schvaluje, v návaznosti na platnost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., výši úhrady za úkony pečovatelské služby a výši úhrady za fakultativní činnosti v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“, Polička, s účinností od 1. 1. 2007.

RM bere na vědomí informace Mgr. Jana Matouše, člena rady města, týkající se výroční publikace „Polička 2006“.

RM bere na vědomí aktuální informace f. SWH STAVBY s.r.o., Chomutov týkající se nabídky spolupráce na akci „Větrný park Polička“.

RM ruší kulturní akci pro rok 2007 „Městský ples Města Poličky“ plánovaný na den 10. 2. 2007 v Tylově domě Polička.

RM schvaluje Masarykově základní škole v Poličce v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, výjimku z počtu žáků podle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, ve třídě 7.B do počtu 31 žáků ve třídě pro školní rok 2006/2007. Povolení výjimky z počtu žáků se schvaluje za předpokladu, že zvýšení nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje podporu (finanční spoluúčast) Města Poličky Římskokatolické farnosti – děkanství Polička, v případě poskytnutí grantu na dokumentaci a průzkum stavu kostela sv. Jakuba v Poličce z grantového programu: „Granty pro poskytování příspěvku dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2007“ dle důvodové zprávy.

RM ruší Organizační směrnici Města Poličky č. 3/2006 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že do doby schválení nové organizační směrnice se všichni zúčastnění budou řídit při zadávání výběrových řízení zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

RM schvaluje smlouvu č. IE-12-2000923/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněnou z věcného břemene na straně druhé dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu č. IP-12-2000970/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněnou z věcného břemene na straně druhé dle důvodové zprávy.

RM revokuje usnesení Rady města Poličky ze dne 11. 12. 2006 č. 427/b.

RM jmenuje tyto členy sportovní komise:
Mgr. Petr Zaal, Ing. Josef Baláš, Ph.D., Mgr. Andrea Librová, Mgr. Petr Chmel, Mgr. Vítězslav Fila, Jiří Andrle, Jiří Kašpar, Ing. Roman Kysilko, Miloš Grubhoffer.

RM jmenuje předsedou sportovní komise Mgr. Petra Zaala.

V Poličce dne 8. 1. 2007
Jaroslav Martinů v.r.                                                 JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v.r. 
        starosta                                                                           místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (1/11/2007), přečteno 879x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 1. 2007