Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 28.2.2002

Usnesení zastupitelstva města dne 28. 2. 2002

1/ ZM volí za členy návrhové komise pp. MUDr. Jiřího Tomana, MUDr. Stanislava Ševčíka a Jiřího Hejtmánka.

2/ ZM pověřuje provedením zápisu p. Josefa Popelku, ověřením Ing. Františka Grundlocha a p. Karla Neřolda.

3/ ZM neschvaluje usnesení, kterým by vzalo na vědomí „Zprávu kontrolního výboru ZM k rekonstrukci Tylova domu v Poličce“.

4/ ZM schvaluje přerušení projednávání „Zprávy kontrolního výboru ZM k rekonstrukci Tylova domu v Poličce“ s tím, že toto bude pokračovat na mimořádném zasedání ZM dne 14. března 2002 v 17.00 hod..

5/ ZM ukládá starostovi města svolat mimořádné zasedání ZM na den 14. března 2002 od 17.00 hod. do velké zasedací síně budovy MěÚ v Poličce.

6/ ZM

a) schvaluje přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a. s., pobočky Pardubice, ve výši do Kč 10.000.000,-- na dostavbu bytového domu B1 a B2 – 34 bytových jednotek, včetně inženýrských sítí, Sídliště Hegerova v Poličce č. p. 1010 na st. p. č. 3399 a pozemku parc. č. 3399, č. p. 1011 na st. p. č. 3400 a pozemku parc. č. 3400, č. p. 1012 na st. p. č. 3401 a pozemku parc. č. 3401, č. p. 1013 na st. p. č. 3402 a pozemku parc. č. 3402 v katastrálním území Polička a následné uzavření úvěrové smlouvy s pětiletou úrokovou sazbou ve výši 5,9 % p. a. a dobou splatnosti 20 let.

b) schvaluje zajištění úvěru ve prospěch ČMHB, a. s. - předmětnou nemovitostí

  • č. p. 1010 na st. p. č. 3399 a pozemku parc. č. 3399
  • č. p. 1011 na st. p. č. 3400 a pozemku parc. č. 3400
  • č. p. 1012 na st. p. č. 3401 a pozemku parc. č. 3401
  • č. p. 1013 na st. p. č. 3402 a pozemku

v katastrálním území Polička

Zástavní právo ve prospěch ČMHB, a. s. bude zapsáno jako první v pořadí - dozajištění výše zmíněného hypotečního úvěru podpisem blankosměnky vlastní včetně směnečného prohlášení - vinkulací pojistného plnění

c) pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy včetně dalších souvisejících dokumentů.

7/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2002 dle důvodové zprávy.

8/ ZM schvaluje harmonogram a pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2002 dle důvodové zprávy.

9/ ZM pověřuje kontrolní výbor ZM průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování pravidel schválených pro poskytování těchto příspěvků.

10/ ZM schvaluje Vyhlášku Města Poličky č. 1/2002, kterou se mění Vyhláška Města Poličky č. 2/95, o fondu rozvoje bydlení Města Poličky.

11/ ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2002 až 2006 pí Martu Kastnerovou, pí Marii Lázničkovou a pp. Josefa Kotvu a Josefa Víta.

12/ ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 20 ze dne 15. 11. 2001 tak, že vypouští ustanovení o omezení rychlosti do 20 km/hod. v zóně s dopravním omezením.

13/ ZM neschvaluje návrh, aby realizaci prodeje bytového fondu Města Poličky zajistil personál MěÚ.

14/ ZM

a) ruší vyhlášku č. 1/94, která stanovuje pravidla pro prodej bytů v majetku Města Poličky a vyhlášky č. 5/97, kterou se mění vyhláška č. 1/94.

b) schvaluje prodej bytového fondu Města Poličky v rozsahu stanoveném usnesením č. 16 ze dne 13. 12. 2001 a dle podmínek obsažených v důvodové zprávě. Součástí prodeje bytů budou i podíly na společných částech domu a zastavěném pozemku. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

15/ ZM

a) schvaluje uzavření směnné smlouvy v souladu s GP č. 1124-90/2000 a č. 1124-97/2000 ze dne 19. 11. 2001, kterou:

  1. Město Polička převádí na Měšťanský pivovar, a. s. Polička část pozemku PK č. 3274/3 díl „p1“ o výměře 29 m2, část PK č. 3274/6 o výměře 11 m2, část p. č. 2953/8 díl „h1“ o výměře 1 m2, část PK č. 6203 díl „m“ o výměře 96 m2, díl „g“ o výměře 1 m2, díl „e1“ o výměře 7 m2, díl „y“ o výměře 2 m2, díly „p“ a „r“ o výměře 28 m2 a p. č. 3271/4 o výměře 145 m2, vše v k.ú. Polička (celkem směnovaná výměra činí 320 m2),
  2. Měšťanský pivovar, a. s. Polička převádí na Město Polička část pozemku p. č. 3270/1 díl „s1“ o výměře 41 m2, část p. č. 2953/6 díl „h“ o výměře 31 m2, část p.č. 6203/2 díl „n“ o výměře 142 m2, část st.p.č. 836 díly „k“ a „z“ o výměře 9 m2, část p.č. 3271/1 díl „b1“ o výměře 33 m2, část p.č. 3270/3 díl „a1“ o výměře 2 m2 a část p. č. 2953/4 díl „f1“ o výměře 8 m2, vše v k.ú. Polička (celkem směnovaná výměra činí 266 m2).

Rozdíl ve výměrách 54 m2 ve prospěch Měšťanského pivovaru, a. s. Polička bude finančně dorovnán Městu Polička částkou Kč 8.100,-- (Kč 150,--/1 m2). Veškeré náklady spojené s převodem směňovaných nemovitostí uhradí Měšťanský pivovar, a. s. Polička.

b) neschvaluje odprodej p. p. č. 3271/5 o výměře 69 m2 v k.ú. Polička společnosti Měšťanský pivovar, a. s., Pivovarská 151, Polička a jeho zahrnutí do směnné a kupní smlouvy uzavírané mezi Městem Polička a Měšťanským pivovarem, a. s. Polička za účelem majetkoprávního narovnání hranic areálu pivovaru.

16/ ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy v souladu s GP č.1124-90/2000 ze dne 19. 11. 2001, kterou:

a) Město Polička převádí č. p. 344, pozemek p. č. 2953/15 o výměře 2 m2 v k.ú. Polička na FO (celkem směnovaná výměra činí 2 m2),

b) FO převádí na Město Polička pozemek p. č. 6203/5 o výměře 11 m2 a p. č. 6203/6 o výměře 3 m2, oba v k.ú. Polička (celkem směnovaná výměra činí 14 m2).

Rozdíl ve výměrách 12 m2 ve prospěch Města Poličky bude finančně dorovnán FO částkou Kč 1.800,-- (Kč 150,--/1 m2). Veškeré náklady spojené s převodem směňovaných nemovitostí uhradí FO.

17/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č.360/2, 360/3 a p. č. 360/2 – původ PK v k. ú. Sebranice u Litomyšle, pozemků p. č. 369/2, 322/3, 322/2, 367/4, 367/6, 367/9, 367/11, 367/12, 367/13, 367/15, 367/16, 367/17, 367/18, 367/19, 367/20, 367/21, 367/23, 740/2 v k. ú. Lezník a pozemků p. č. 1937/1, 5985 a 6010 v k. ú. Polička ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR - dílem na Město Polička a dílem na Aeroklub Polička dle předloženého grafického návrhu. Zpracování oddělovacího geometrického plánu uhradí Aeroklub Polička.

18/ ZM schvaluje odprodej p. p. č. 1267/6 o výměře 87 m2 v k. ú. Polička Masokombinátu a. s. Polička. Kupní cena činí Kč 1.290,-- s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

19/ ZM schvaluje odprodej garáže na st. p. č. 38/2 a. st. p. č 38/2 o výměře 26 m2 v k.ú. Polička, za podmínky výměny stávajících kovových vrat a ocelového okna za nové otvorové prvky stylově odpovídající historické zástavbě. Kupní cena činí Kč 80.000,-- s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

20/ ZM schvaluje odprodej části p. p. č. 415 označené dle GP č. zak. 79-33/2000 jako díl „d“ o výměře 204 m2 a části p. p. č. 444/4 označené jako díl „e“ o výměře 17 m2 v k.ú. Střítež, Střítež 3. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

21/ ZM neschvaluje odprodej části p. p. č. 275/13 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička

22/ ZM schvaluje odprodej části p. p. č. 3279/7 označené dle nového GP jako p. p. č. 3678/44 o výměře 73 m2 v k. ú. Polička Kupní cena činí Kč 20,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

23/ ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod domu č. p. 252 na st. p. č. 538/1 a st. p. č. 538/1 o výměře 52 m2 v ul. Parkány v Poličce Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička s tím, že Město Polička má právo odstoupit od darovací smlouvy v případě, že obdarovaný neprovede do jednoho roku od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí opravu vnějšího vzhledu objektu a do tří let jeho rekonstrukci v souladu se zhotovenou studií rekonstrukce přihradební zástavby domů ing. arch. Dostála a dále za podmínky, že v darovací smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Poličky za cenu odpovídající zhodnocení nemovitosti od data vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

24/ ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 2068 o výměře 6989 m2 v k. ú. Telecí Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí obdarovaný. V darovací smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Poličky za cenu Kč 100,--.

25/ ZM schvaluje odprodej p. p. č. 69 o výměře 149 m2, p. p. č. 748/23 o výměře 124 m2, p. p. č. 748/12 o výměře 561 m2 a p. p. č. 746/21 o výměře 114 m2 v k. ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

26/ ZM neschvaluje navrhovanou změnu Vyhlášky č. 3/94, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Poličky v čl. 2, odst. 1 takto: „Vyhláška platí pro sídelní útvar města Poličky, sestávající se z městských částí Polička – město, Polička – Dolní Předměstí a Polička – Horní Předměstí“.

27/ ZM pověřuje OÚR a ŽP pořízením změny ÚPD integrovaných obcí (Lezník, Modřec, Střítež) a změn ÚPD na celém území města Poličky dle veškerých aktuálních požadavků na změny shromážděné do 31. 5. 2002 i s výhledem nejbližších let.

Vložil Město Polička (2/28/2002), přečteno 984x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 28.2.2002