Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 1. 2007

Usnesení
přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 1. 2007
 
RM schvaluje doplnění programu o projednání dodatku ke smlouvě o dílo č. OKS/53/06 „Realizace samostatného plynového topení celé mateřské školy vč. odděleného samostatně měřitelného vytápění bytu, který je součástí objektu“ v Mateřské škole Čtyřlístek Polička. Bod č. 10 bude projednán na příští schůzi rady města.
           
RM schvaluje text dopisu adresovaného generálnímu řediteli TV NOVA týkající se reportáže pořadu Na vlastní oči nazvané „Hráz“ a souhlasí s jeho odesláním.
 
RM doporučuje ZM ukončit členství v Nadaci Pražské děti.
 
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2007.
 
RM souhlasí s posílením fondu reprodukce majetku z rezervního fondu na pořízení nového serveru v Městské knihovně Polička dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2007. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m), zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
 
RM schvaluje Statut periodického tisku Jitřenka včetně Ceníku za zveřejnění reklamy, občanské inzerce a oznámení ve společenské kronice, s účinností od 1. 2. 2007, včetně pozměňovacích návrhů.
 
RM jmenuje tyto členy Redakční rady Jitřenky:
Ing. Adolf Klein, Ing. Ladislav Vrabec, Zlatuše Kašparová, Petra Martinů.
           
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2007.
 
RM bere na vědomí výsledky veřejnoprávních kontrol za rok 2006.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v přízemí a v suterénu domu č.p. 3 na ul. Riegrova v Poličce o celkové výměře 65,90 m² za účelem prodeje ovoce a zeleniny. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 2. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné bude činit 1.500,-- Kč/m²/rok za prodejní prostory a 1.000,-- Kč/m²/rok za ostatní prostory.
 
RM bere na vědomí nabídku Krajského úřadu Pardubického kraje týkající se prodeje objektu č.p. 930 na st.p.č. 2971 vč. st.p.č. 2971 o výměře 690 m², objektu bez č.p. na st.p.č. 2829 vč. st.p.č. 2829 o výměře 1016 m², p.p.č. 4877/117 o výměře 4941 m² a p.p.č. 6515 o výměře 250 m², vše v k.ú. Polička a doporučuje ZM neschválit výkup uvedených nemovitostí za cenu stanovenou znaleckými posudky.
 
RM doporučuje ZM schválit změnu způsobu úhrady kupní ceny bytu č. 3 v domě č.p. 983 ul. Hegerova v Poličce vyplývající z kupní smlouvy ze dne 13. 10. 2006 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej garáže č. 9 v domě č.p. 984 ul. Hegerova v Poličce formou veřejné dražby s vyvolávací cenou odpovídající hodnotě dle znaleckého posudku.
 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku parcela č. 4784/3 o výměře cca 150 m² v k.ú. Polička.
 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 6532 o výměře cca 15 m² v k.ú. Polička.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5545/39 o výměře 917 m² na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova“ v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 590,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 2777/50 o výměře cca 11 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku PK č. 444 o výměře 2680 m² v k.ú. Pustá Rybná do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení znaleckého posudku.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej bytů č. 1, 2, 3, 4 v domě č.p. 971 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 v domě č.p. 972 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 v domě č.p. 84 na ul. Kostelní, bytů č. 1, 2, 3, 4 v domě č.p. 86 na ul. Otakarova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v domě č.p. 9 na ul. Masarykova a bytů č. 1, 2 v domě č.p. 3 na ul. Riegrova v Poličce dle návrhu obecných zásad a podmínek 1a), 2a), 3a) včetně změn dle návrhu RM, 4a), 5a), 6a), 7, 8, obsažených v důvodové zprávě.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. patře domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení provozovny masérských služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude činit 1.000,-- Kč/m2/rok.
 
RM schvaluje použití znaku Města Poličky na propagační materiály hudebních festivalů pořádaných v roce 2007 Tylovým domem Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje navrácení zbytku skladových zásob převedených v roce 1997 městu, zpět do skladu Městského muzea a galerie Polička formou bezúplatného převodu a vyčlenění předmětů k propagačním účelům zdarma dle důvodové zprávy.
 
RM ruší Směrnici rady města, která stanoví postupy a pokyny ke stanovení platových náležitostí ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných městem ze dne 20. 11. 2003 a dodatek č. 1 ke Směrnici ze dne 22. 11. 2004.
 
RM schvaluje Směrnici „Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných Městem Polička podle § § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)“ varianta B) přílohy č. 1.
RM schvaluje  platové výměry ředitelům škol a školských zařízení dle návrhu s účinností od 1. 1. 2007.
 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku parcela č. 144/1 a pozemku parcela č. 704/2 o výměře cca 105 m² v k.ú. Lezník.
 
RM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení veřejného osvětlení v Poličce.
 
RM bere na vědomí zkušenosti z jiných měst, která mají řešena centra měst formou pěší zóny a skutečnosti, jež obsahují přílohy a) a b).
 
RM bere na vědomí informace pana starosty o schůzce s Mgr. Jiřím Brýdlem, starostou města Svitavy, týkající se větrných elektráren a pověřuje ho pokračovat v dalších jednání.
 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OKS 53/06 ze dne 8. 8. 2006 dle důvodové zprávy.
 
 
 
V Poličce dne 29. 1. 2007
 
 
 
………………………………………                                               ………………………………………..
    Jaroslav Martinů                                                      JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
         starosta                                                                      místostarostka
 
           
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (2/5/2007), přečteno 779x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 1. 2007