Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 11. 2018

a/ RM pověřuje starostu města pana Jaroslava Martinů k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Kraj Smetany a Martinů a Česká inspirace dle důvodové zprávy.

b/ RM pověřuje místostarostu města pana Pavla Štefku k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města, Mikroregion Poličsko, Českomoravské pomezí, MAS Poličsko z. s. a ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle důvodové zprávy.

c/ RM pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem bytem tamtéž, a to na 2 roky, s účinností od 1. 12. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

 

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu pro rok 2018 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20438 s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb dle důvodové zprávy.

 

RM pověřuje členy zastupitelstva města RNDr. Ladislava Scheiba a paní Marii Kučerovou přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 20. 11. 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností AGILE spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, na akci „I. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM jmenuje další členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek pro zajištění služby „Šéfredaktor Novin občanů města Poličky a okolí - Jitřenky“ -  člena ZM Mgr. Jana Matouše a Ing. Štěpánku Dvořákovou, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje prodloužení termínu „Výzvy k předložení nabídek na poskytování služeb – šéfredaktor Novin občanů města Polička a okolí – „Jitřenka“ do 10. 12. 2018.

 

RM bere na vědomí rezignaci Aleny Báčové na funkci ředitelky Tylova domu k datu 31. 8. 2019
dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr zpracování Ročenky města Poličky za rok 2018 a Kontaktníku. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2018 a Kontaktníku
u firmy TISKÁRNA POLIČKA Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na "Zpevněné plochy a příjezd ke garáži budovy odboru lesního hospodářství, Pomezí 351, 569 71“ s firmou E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9 - Libeň, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4121265649
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM bere na vědomí informace o zajištění náhradního prostoru městské knihovny.

b/ RM ukládá řediteli městské knihovny, v souvislosti s předpokládaným navýšením ceny výtahu, předložit návrh možných úspor při realizaci projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“ (osazení kulatými okny apod.).

 

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2018, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle důvodové zprávy.

 

a/ RM zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise

-      stavební a životního prostředí

-      zdravotně- sociální

-      kulturní

-      pro zahraničí a cestovní ruch

-      sportovní

-      pro prevenci kriminality

-      bytovou

-      dítě a volný čas

-      dopravní a bezpečnostní

-      pro občanské záležitosti.

b/ RM vyzývá volební strany zastoupené v zastupitelstvu města k předložení návrhů na personální složení komisí v termínu do 10. 12. 2018 na sekretariát starosty.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem ISOTEP s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 43662726-28 na pojištění majetku podnikatelů, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 4. 12. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 vč. přílohy č. 1 - Pojištění podnikatele a právnických osob, pojištění majetku, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 20. 11. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 4 ke Směrnici Rady města Poličky „Oběh účetních dokladů s účinností
od 20. 11. 2018“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu na zákonné pojištění přívěsného vozíku MARO pro SDH Lezník s Hasičskou pojišťovnou a.s., se sídlem Praha 2, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č. p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 28. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.861 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
v 1. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30. 11. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 933 Kč.

 

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 628 Kč. 

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 28. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.200 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 4877/8 o výměře 1067 m2 dotčené stavbou cyklostezkou Polička - Bořiny ve vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem, Nový Hradec Králové, za pozemkovou parcelu č. 4782/5 o výměře 547 m2, pozemkovou parcelu č. 4836/1 o výměře 2661 m2 a pozemkovou parcelu č. 4838 o výměře 1016 m2 ve vlastnictví města Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 3838/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Polička dotčeného stavbou cyklostezky Polička - Bořiny od vlastníka Agronea a.s. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

b/ RM schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 3891/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Polička dotčeného stavbou cyklostezky Polička – Bořiny, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017976/VB/2, Polička, Hegerova, 729/1, RD - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 311 o výměře 7,5 m2 v k.ú. Svojanov mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, jako nájemcem. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 10 let, nájemné bude činit 5 tis. Kč/rok + DPH v zákonem stanovené výši.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Řádu veřejného pohřebiště města Poličky ze dne 15.9.2014, jehož předmětem je prodloužení provozní doby veřejného pohřebiště - hřbitov sv. Michaela v Poličce do 20.00 hodin v období od 20.11.2018 do 31.3.2019, z důvodu konání bohoslužeb v kostele sv. Michaela, dle důvodové zprávy.  

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty v rámci  akce „Cyklostezka Polička - Modřec“ mezi Pardubickým krajem, jako povinným a městem Polička, jako oprávněným.                                                                                       

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2004015/VB/54, v rámci akce „Polička, Modřec - rekonstrukce NN“ mezi městem Polička jako vlastníkem podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 275/33 a p.č. 662 v k.ú. Modřec a povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1005/6 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Pomezí dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

RM schvaluje přidělení realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce koupelny č. 505 v DPS Polička“ firmě Bohumír Bárta, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Ing. arch. Karlem Bidlem, se sídlem Zlín, na výkon funkce autorského dozoru na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.                                                                                         

 

 

                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

                  

Vložil Němcová Magdalena (11/22/2018), přečteno 796x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 11. 2018