Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. 12. 2018

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze SO AZASS s účinností od 3. 12. 2018

RM schvaluje přílohu č. 7 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA s.r.o., Brno ze dne 25. 11. 2013, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a  ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, dle přiloženého seznamu.

RM bere na vědomí záležitost o schvalování určeného zastupitele podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), na nejbližším zasedání ZM, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce a stavební úpravy lávky v parku v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci investičního záměru a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci společné televizní antény v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce s Pavlem Lidmilou, Pomezí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s Miroslavem Hledíkem, Radiměř, na dodávku kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Modřecký rybník – rekonstrukce objektů“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informaci o schvalování pořízení změny č. 3 územního plánu města Poličky z vlastního podnětu zastupitelstva v souladu s ustanovením § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád v platném znění (stavební zákon), na nejbližším zasedání ZM, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn bývalým členům komise pro občanské záležitosti formou dárkových balíčku v hodnotě po 1000 Kč dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou k zastupování města Poličky ve výkonném výboru dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2019 a cenu stočného na rok 2019 ve výši 42,61 Kč/m3, tj. 49 Kč/m3 vč. DPH dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2019 ve výši 22,50 Kč bez DPH/m3, tj. 25,87 Kč vč. DPH a kalkulaci této ceny dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2019 ve výši 35 Kč /m3 vč. DPH dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit aktualizaci financování akce „Intenzifikace ČOV Polička z rozpočtu města Poličky v letech 2018 -2019“ dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit „Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2019 takto:

a)    Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2018 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b)    Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2019 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

e)    Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Městská knihovna Polička do výše 4 000 tis. Kč.

f)     Čerpání Kontokorentu k běžnému účtu při nedostatku finančních prostředků do celkové výše
10 000 tis. Kč.

RM schvaluje dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019 změnu platového výměru

- paní Zdeňky Procházkové, ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

- paní Jitky Jeřábkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

- paní Vladimíry Střílkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

- paní Milady Kalinovské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

- paní Lenky Červené, DiS., ředitelky Mateřské školy Luční Polička,

- Mgr. Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní školy Polička,

- Mgr. Eduarda Střílka, ředitele Základní školy Na Lukách Polička,

- paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, Rumunská 646,

- MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

- Bc. Zdeňky Švecové, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička.

 

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách mezi městem Poličkou a budoucími kupujícími bytů v rozestavěných bytových domech na ul. Bezručova v Poličce označených jako A a B, jejichž předmětem je posunutí termínu pro uzavření kupní smlouvy takto:

a) Dodatek č. 1 uzavírají kupující na:

 • byt č. 4, vel. 1+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 6, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 8, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 12, vel. 1+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 17, vel. 1+kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 20, vel. 1+kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 19, vel. 3+kk, v III. NP bytového domu B;

b/ Dodatek č. 2 uzavírají kupující na:

 • byt č. 1, vel. 1+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 2, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 3, vel. 3+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 5, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 7, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A;
 • byt č. 9, vel. 1+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 10, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 14, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 15, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 16, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 19, vel. 3+kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 21, vel. 2 + kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 22, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 23, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 24, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A

c/ Dodatek č. 3 uzavírají kupující na:

 • byt č. 13, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A;
 • byt č. 18, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A;
 • byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu B, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinného domu v k.ú. Polička v lokalitě „Bezručova III“ kupujícím dle důvodové zprávy:

- pozemek p.č. 6643/1 o výměře 738 m2;

- pozemekp.č. 6643/2 o výměře 735 m2;

- pozemek p.č. 6643/3 o výměře 731 m2;

- pozemek p.č. 6643/4 o výměře 698 m2 ;  

- pozemek p.č. 6643/5 o výměře 701 m2;

- pozemek p.č. 6643/6 o výměře 700 m2;

- pozemek p.č. 6643/7 o výměře 700 m2;

- pozemek p.č. 6643/8 o výměře 733 m2;

- pozemek p.č. 6643/11 o výměře 769 m2;

- pozemek p.č. 6643/12 o výměře 712 m2;

- pozemek p.č. 6643/13 o výměře 710 m2;

- pozemek p.č. 6643/14 o výměře 710 m2;

- pozemek p.č. 6643/15 o výměře 713 m2;

- pozemek p.č. 6643/16 o výměře 741 m2;

- pozemek p.č. 6643/17 o výměře 983 m2;

- pozemek p.č. 6643/18 o výměře 1515 m2.

Kupní cena činí 1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

RM schvaluje uzavření dohody o zápočtu pohledávek a závazků vyplývající ze smlouvy o dílo č. S8301117 uzavřené mezi městem Poličkou a společností VAE a.s., Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 1478/3 o výměře 726 m2 v k.ú. Polička založeného kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva ze dne 14. 3. 2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje odpovídajících podílů na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových  jednotek v domě č.p. 926-931 dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007362/SOBSVB/05 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č.IE12-2003679/190 mezi městem Poličkou jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2003679/OP/190 mezi městem Poličkou, jako stranou oprávněnou a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9/2018 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit přijetí Kontokorentu k běžnému účtu č. 1283399369 vedeného u České spořitelny, a.s., Praha do výše 10,0 mil. Kč, platného od podpisu smlouvy do 19. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí protokol z veřejnosprávní kontroly Střediska volného času Mozaika Polička.

 

 

Polička 3. prosince 2018

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (12/5/2018), přečteno 836x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. 12. 2018