Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2018

RM schvaluje prodloužení pracovního úvazku o 0,5 pracovníka v kuchyňském provozu v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička“, o 1,0 pracovní úvazek s účinností od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 1. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 1. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 1. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

 

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy číslo 93 na dodávku tepelné energie v domovní plynové kotelně v bytovém domě č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce mezi společností T.E.S. s.r.o. Polička, jako prodávajícím a městem Polička jako kupujícím, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2019.

 

a/  RM ruší své usnesení č. 281 ze dne 16. 7. 2018 dle důvodové zprávy.

 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu uvolněného bytu č. 10, velikosti 1+1, nacházejícího se ve 4. podlaží domu č. p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce. Smlouva o společném nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to tři měsíce - do 31. 3. 2019. Základní měsíční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 2.144 Kč, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím nacházejícího se v 1. NP domu ul. Kostelní č. p. 84, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to tři měsíce - do 31. 3. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.773 Kč.

 

a/ RM ruší usnesení č. 442 ze dne 19. 11. 2018 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a společností Kelvin Elektro, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude činit 12.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši.

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění technického zařízení pro šíření bezdrátového internetu se společností PODA a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, jejímž předmětem je souhlas vlastníka s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení v budově č. p. 491 v ul. 9. května v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem prostor v přízemí domu č.p. 3 na ul. Riegrova v Poličce za účelem provozování prodejny regionálních produktů, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, měsíční nájemné bude činit 4.583 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 31. 1. 2014 mezi městem Polička jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako pachtýřem, kterým se mění předmět zemědělského pachtu le důvodové zprávy.

 

a/ RM jmenuje Markétu Tauerovou Polička, šéfredaktorkou Novin občanů města Poličky a okolí - „Jitřenka“ s účinností od 1. 1. 2019, dle důvodové zprávy.

b/ RM stanovuje šéfredaktorce měsíční odměnu ve výši dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2018 Masarykovy základní školy Polička, se sídlem nábř. Svobody 447, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi společností Faulhammer, s.r.o., se sídlem Tržek, jako vlastníkem a pronajímatelem objektu ubytovny č. p. 399 na ul. Střítežská v Poličce a městem Polička jako nájemcem, jehož předmětem je souhlas vlastníka objektu s podnájmem místnosti hygienického zázemí v přízemí objektu neziskové organizaci Oblastní charita Polička,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu místnosti o výměře 16,18 m2 nacházející se v přízemí objektu č.p. 399, ul. Střítežská, Polička, mezi městem Polička jako nájemcem a Oblastní charitou Polička, jako podnájemcem, za účelem provádění osobní hygieny klientů Nízkoprahového denního centra Oblastní charity Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 do 31. 5. 2021.

 

a/ RM schvaluje nabídku p. Josefa Mence, Polička, na zhotovení zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace v I. NP domu č. p. 9, ul. Masarykova v Poličce“, jako nejvýhodnější, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v I. NP domu č. p. 9, ul. Masarykova v Poličce“ s panem Josefem Mencem, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50721440-16, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 11. 1. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 52645214-19, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 2. 1. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako dodavatele zakázky Výměna analyzátoru pro stanovení ortofosforečnanů na ČOV Polička firmu AQUATEAM spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Naděždy Šauerové do Bratislavy na veletrh Slovakiatour Bratislava v termínu 23. - 26. 1. 2019 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pozáručním servisu a technické podpoře s firmou Software 602, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/II“ uzavřené dne 17. 9. 2018 s firmou Horňácko s.r.o., Rohatec, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM bere na vědomí informace ředitele Městské knihovny Polička, o průběhu investiční akce „Centrum technického vzdělávání“ za listopad a prosinec 2018.

b/ RM ukládá řediteli Městské knihovny Polička, předkládat pravidelně 1 krát měsíčně RM písemnou zprávu o investiční akci „Centrum technického vzdělávání“ popisující zejména průběh stavebních prací, aktuální stav a předpokládaný vývoj financování akce.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (12/20/2018), přečteno 735x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2018