Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 20.6.2002

4. zasedání

1/ Zastupitelstvo města neschvaluje návrh na doplnění programu o "projednání bodu rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení".

2/ Zastupitelstvo města volí za členy návrhové komise p. Ing. Jana Tesaře, Jaroslava Martinů a Ing. Františka Grundlocha.

3/ ZM pověřuje provedením zápisu MVDr Jiřího Teplého, ověřením p. Jiřího Hejtmánka a Karla Neřolda.

4/ Zastupitelstvo města schvaluje převod majetku spojený s převodem činností příspěvkové organizace Sportovní služby města Poličky na obchodní společnost T.E.S. s.r.o. Polička takto: drobný hmotný majetek převést darem, nemovitý majetek a pozemky pronajmout, movitý majetek převést prodejem. Do doby konečného vypořádání majetkových vztahů bude majetek pronajat. Činnosti a úkoly příspěvkové organizace Sportovní služby města Poličky včetně pracovněprávních vztahů zaměstnanců se převádí na obchodní společnost T.E.S. s.r.o. Polička dnem 1. 7. 2002. Dále se majetkoprávnímu odboru města ukládá v termínu do 30. 6. 2002 zpracování nájemních smluv.

5/ Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení členství Města Poličky v honebních společenstvech Trpín, Sádek, Telecí – Pustá Rybná, Radiměř, Předměstí – Starý Svojanov dle důvodové zprávy.

6/ Zastupitelstvo města schvaluje vstup Města Poličky do honebního společenstva Chrastavec dle důvodové zprávy. Dále ZM neschvaluje vstup Města Poličky do honebního společenstva Pustá Rybná dle důvodové zprávy.

7/ a) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej hájenky č.p. 272 na st.p.č. 183 vč. st.p.č. 183 o výměře 1061 m2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 1147/2 o výměře 2611 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena hájenky vč. stavebního pozemku činí dle znaleckého posudku 1.406.840,- Kč, kupní cena pozemku PK č. 1147/2 činí Kč 30,-/m2. Celkovou kupní cenu Kč 1.485.170,-Kč uhradí kupující dle navrženého splátkového kalendáře a současně uhradí i veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b) Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením zástavního práva k prodávané nemovitosti k zajištění hypotéčního úvěru kupujícího ve prospěch peněžního ústavu.

8/ Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej části p.p.č. 5906/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Polička.

9/ Zastupitelstvo města schvaluje opakovanou dražbu nebytových prostor v suterénu domu č.p. 388 ul. Čs.armády v Poličce za vyvolávací cenu Kč 80.000,- s tím, že nebytové prostory je možné rekolaudovat na byt.

10/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemků vedených v evidenci nemovitostí jako p.č.1767/1-část, p.č.1767/2, p.č.1817, p.č.1843, p.č.1855, p.č.1866, p.č.1875, p.č.1896, p.č.1910, p.č.1918-část, p.č.1745, p.č.1725 a p.č.1714 a dále parcely PK č.1955-část a PK č.6000-část v k.ú. Polička o celkové výměře cca 1800 m2 a to tak, že komunikace na p.č.6000-PK a p.č.1767/1-EN zůstane ve vlastnictví Města Poličky. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Ve smlouvě bude zakotveno předkupní právo ve prospěch Města Poličky.

11/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej podílu na st.p.č. 2284 o výměře 198 m2 a podílu na st.p.č. 2285 o výměře 251 m2 v k.ú. Polička majitelům bytů v domech č.p. 812 a 813 ul.M.Bureše v Poličce. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

12/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části p.p.č. 275/13 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

13/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části p.p.č. 5607/3 označené nyní dle GP zak. 1164-4/2002 jako p.p.č. 5607/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

14/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části p.p.č. 204/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

15/ Zastupitelstvo města schvaluje směnu p.p.č. 1564/2 o výměře 154 m2 a p.p.č. 1546/2 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička za část p.p.č. 1512/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky s tím, že veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí zúčastněné strany rovným dílem.

16/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej p.p.č. 224/2 o výměře 396 m2, p.p.č. 224/3 o výměře 379 m2 a p.p.č. 6489 o výměře 513 m2 v k.ú. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Kupní cena bude uhrazena dle navrženého splátkového kalendáře.

17/ Zastupitelstvo města schvaluje odprodej p.p.č. 126 o výměře 115 m2 a části p.p.č. 444/4 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

18/ Zastupitelstvo města schvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 25.6.2001 na odkoupení p.p.č. 6/4 o výměře 1225 m2 v k.ú. Předměstí.

19/ ZM schvaluje úhradu kupní ceny bytu č. 3 v domě č.p. 307 ul. Havlíčkova v Poličce formou splátek po dobu 7 let od podpisu kupní smlouvy.

20/ ZM schvaluje uzavření dohody o zřízení věcného břemene k pozemku st.p.č. 3210/1 3210/2, 3210/3, 3210/4, p.č. 727/2, 727/3, 727/12, 6042 a PK č. 6042 v k.ú. Polička pro ČESKÝ TELECOM a.s. Praha za jednorázovou úplatu 5227,- Kč. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene u hradí Český Telecom a.s.

21/ Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod st.p.č. 3392 o výměře 65 m2 a st.p.č. 3393 o výměře 42 m2 v k.ú. Polička a dále úplatný převod p.p.č. 7/3 o výměře 33 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví státu do vlastnictví Města Poličky.

22/ Zastupitelstvo města schvaluje výkup p.p.č. 3892/1 o výměře 1296 m2 v k.ú. Polička Kupní cena činí Kč 75,-/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

23/ Zastupitelstvo města schvaluje výkup p.p.č. 5769/92 o výměře 136 m2 a p.p.č. 115/13 o výměře 319 m2 v k.ú.Polička. Kupní cena činí Kč 75,-/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující Město Polička.

24/ Zastupitelstvo města schvaluje výkup p.p.č. 6115/11 o výměře 46 m2 v k.ú.Polička. Kupní cena Kč 75,-/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující Město Polička.

25/ Zastupitelstvo města schvaluje vrácení finančního příspěvku ev. číslo 81/2001 a současně schvaluje poskytnuté finančního příplatku dle § 121 obchodního zákoníku ve výši 1, 650.000,- Kč na vytvoření vlastního kapitálu společnosti T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička.

26/ Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 4/ ze dne 18.4.2002 a nesouhlasí s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle Vyhlášky města Poličky č.2/95 ve znění Vyhlášky města Poličky č. 1/2002 na vestavbu bytu do půdního prostoru.

27/ Zastupitelstvo města schvaluje změnu splátkového kalendáře půjčky SK Masokombinát Polička.

28/ Zastupitelstvo města schvaluje Vyhlášku města Poličky č. 2/2002 o zajištění čistoty a dobrého vzhledu města Poličky.

29/ Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 17 z.č. 250/2000 Sb. a § 84 z.č. 128/2000 Sb. v platném znění schvaluje závěrečný účet Města Poličky za rok 2001 bez výhrad.

30/ a/ Zastupitelstvo města schvaluje přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s., pobočky Pardubice ve výši do 6 000 000,-Kč se splatností 15 let na revitalizaci panelového domu č.p. 805 na st.p.č.2271 a pozemku parc.č.2271, č.p.806 na st.p.č.2272 a pozemku parc.č.2272 v katastrálním území Polička a následné uzavření úvěrové smlouvy s pětiletou úrokovou sazbou ve výši 5,8 °/° p.a. a dobou splatnosti 15 let.

b/ Zastupitelstvo města schvaluje zajištění úvěru zástavním právem k 21 bytům ve vlastnictví města, které se nachází v domech č.p. 805 a 806 včetně příslušných ideálních podílů pozemků st.p.č. 2271 a 2272 v katastrálním území Polička, ve prospěch ČMHB, a.s. Zástavní právo ve prospěch ČMHB, a.s. bude zapsáno jako první v pořadí. Do zajištění výše zmíněného hypotečního úvěru podpisem bianko směnky vlastní, včetně směnečného prohlášení. Vinkulací pojistného plnění

c/ ZM pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy včetně dalších souvisejících dokumentů.

31/ Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2002 podle předloženého materiálu s následující změnou ve výdajích:

  • snižuje běžnou rezervu z 256 tis. Kč na 6 tis. Kč, tj. snížení o 250 tis.Kč
  • snižuje příspěvek T.E.S. s.r.o. Polička na zimní údržbu komunikací ze 400 tis.Kč na 300 tis. Kč, tj. snížení o 100 tis. Kč
  • doplňuje výdaje na interiér Tylova domu z 0 na 350 tis. Kč, tj. zvýšení o 350 tis.Kč

32/ Zastupitelstvo města neschvaluje úhrady výdajů souvisejících s rekonstrukcí hotelu OPUS na pověřený úřad dle důvodové zprávy.

33/ Zastupitelstvo města

a) schvaluje náklady na interiér Tylova domu v Poličce dle věcného seznamu, který je přílohou tohoto usnesení

b) bere na vědomí, že výdaje na pořízení interiéru Tylova domu v Poličce budou činit 1 500 000 Kč, z toho 350 tis. Kč z rozpočtu města Poličky na rok 2002

c) ukládá starostovi města, aby uzavřel smlouvu na dodávku interiéru do 20.10.2002 a to s maximálním důrazem na úspory proti schválené částce výdajů 1 500 000 Kč tak, aby výdaje na pořízení interiéru z rozpočtu města Poličky na rok 2002 činily 350 tis. Kč a výdaje na pořízení tohoto interiéru z rozpočtu města Poličky na rok 2003 nepřekročily 1 150 tis. Kč.

34/ Zastupitelstvo města neschvaluje návrh finančního výboru na přehodnocení rozsahu a nákladů na projektovou  přípravu přestavby hotelu OPUS.

35/ Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit s termínem do 20.7.2002

  • provedení usnesení ZM č.9 z 21.8.1997
  • zda následně vzniklá kupní smlouva není příčinou údajné neprůjezdnosti veřejné cesty

Vložil Město Polička (6/20/2002), přečteno 949x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 20.6.2002