Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Poličkou a paní Markétou Tauerovou, Polička na zajištění služby - šéfredaktorka Novin občanů města Poličky a okolí - „Jitřenka“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 2. 2. 2016, se společností TextilEco a.s., se sídlem Praha 1, za účelem sběru a svozu starého šatstva, bot, hraček a textilu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou do 31. 12. 2019 s firmou Rentel a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Modřecký rybník  - rekonstrukce objektů“ takto: vybraným dodavatelem je firma Okrouhlický s.r.o., se sídlem Hradec Králové a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Modřecký rybník - rekonstrukce objektů“ s dodavatelem Okrouhlický s.r.o., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele zakázky „Modřecký rybník – rekonstrukce objektů – TDI, AD, dotační management“ Ing. Miroslava Skryju, Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci zakázky „Modřecký rybník – rekonstrukce objektů – TDI, AD, dotační management“ s Ing. Miroslavem Skryjou, Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem technické místnosti (kotelny) včetně technologického zařízení kotelny, nacházející se v 1.PP  domu č. p. 491 na ul. 9.května  v Poličce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, nájemné činí 5.000 Kč/ročně + DPH v zákonem stanovené výši.

RM ukládá, na základě výsledků mimořádné veřejnosprávní kontroly, ředitelce příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička přijmout opatření k nápravě dle důvodové zprávy tak, aby byla dodržena ustanovení příslušných právních předpisů a směrnic Rady města Poličky závazných pro fungování příspěvkové organizace. O přijatých opatřeních a aktuální situaci v kontrolovaných agendách podá ředitelka RM písemnou zprávu, a to nejpozději do 28. 2. 2019.

 

Polička 7. ledna 2019

                            

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (1/10/2019), přečteno 706x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. ledna 2019