Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 2. 2007

                                   Usnesení
přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 2. 2007
 
RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti o finanční příspěvek pro VPS Polička, sdružení pro sálovou a malou kopanou, Pomezí.
 
RM souhlasí se zařazením částky ve výši dle důvodové zprávy do návrhu Rozpočtové změny č. 1/2007. Částka bude použita pro VPS Polička, sdružení pro sálovou a malou kopanou, Pomezí na sportovní akci konanou ve dnech 8. – 14. května 2007 ve španělském městě Loret der Mar.
           
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2007.
           
            RM schvaluje obsah zprávy „Komplexní vyhodnocení akce Průmyslová zóna“ dle usnesení ZM č. 4 ze dne 7. 12. 2006.
           
RM bere na vědomí přehled členských příspěvků sdruženích, ve kterých je Město Polička členem.
           
            RM schvaluje Dodatek č. 1/2007 k Organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance odboru lesního hospodářství.
           
RM schvaluje Dodatek č. 8 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.
 
            RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského muzea a galerie Polička za rok 2006.
 
RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
           
            RM schvaluje prodej dvoudvéřové lednice F, inventární číslo 1422407047, ve správě Školní jídelny Polička, Rumunská, panu Milanu Fajmonovi, SERVIS CHLAZENÍ Bystré, v ceně ve výši dle důvodové zprávy. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.
           
            RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Polička za rok 2006.
           
            RM bere na vědomí Přehled činnosti Komise pro prevenci kriminality za rok 2006.
           
RM schvaluje aktualizaci složení povodňové komise a aktualizaci povodňového plánu města Poličky.
           
RM schvaluje aktualizaci složení povodňové komise obce s rozšířenou působností a aktualizaci povodňového plánu pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
           
RM v souvislosti s financováním výstavby bytových domů č.p. 1010 až 1013 na Sídl. Hegerova projednala a doporučuje ZM schválit přeúvěrování hypotečního úvěru č. smlouvy č. 2003/036188-01/02/01-001/00/R u Hypoteční banky, a.s. přijetím nového úvěru od České spořitelny, a.s. s úrokovou sazbou ve výši 3,73 % p.a. na 5 let s platností do 4. 4. 2012.
           
RM ruší své usnesení č. 30 ze dne 29. 1. 2007.
RM ruší své usnesení č. 31 ze dne 29. 1. 2007.
RM schvaluje uzavření dohody o společném nájmu bytu č. 2, vel. 3+1, I. kategorie, v domě č.p. 9 na ul. Masarykova v Poličce mezi dosavadním nájemcem tohoto bytu panem Jiřím Dohnalem, panem Rostislavem Dohnalem a pronajímatelem Městem Polička.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-2002293/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako oprávněnou z věcného břemene na straně druhé dle předloženého návrhu.
           
            RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 5911/5 o výměře 41 m2      , p.č. 5911/6 o výměře 47 m2, p.č. 5911/11 o výměře 9 m2, p.č. 5911/12 o výměře 108 m2a p.č. 5911/13 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Polička.        
 
            RM bere na vědomí zápis z pracovní porady na téma „doprava v centru města“ ze dne 5. 2. 2007.
           
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Jana Matouše z funkce vedoucího Informačního centra ke dni 31. 1. 2007.
                                                                      
RM bere na vědomí vyjádření Římskokatolické farnosti – děkanství Polička,  ohledně návrhu prohlášení světničky B. Martinů či celé věže kostela sv. Jakuba za Národní kulturní památku.
           
 
           
V Poličce dne 12. 2. 2007
 
 
 
 
 
        Jaroslav Martinů v. r.                                               JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r.
              starosta                                                                          místostarostka
 
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (2/16/2007), přečteno 727x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 2. 2007