Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. února 2019

RM bere na vědomí zprávu Pardubického inspektorátu České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti v Masarykově základní škole Polička, která byla vyhodnocená jako nedůvodná, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 příspěvkových organizací:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička; Mateřská škola Polička, Hegerova 427;  Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181; Mateřská škola Čtyřlístek Polička; Mateřská škola Luční Polička; Masarykova základní škola Polička; Základní škola Na Lukách Polička; Školní jídelna Polička, Rumunská 646;  Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička;  Středisko volného času Mozaika Polička;  Městská knihovna Polička; Městské muzeum a galerie Polička; Hrad Svojanov; Tylův dům Polička; Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2019 se společností T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Městské knihovně Polička, s stanovujícího výši finanční výpomoci až do výše 12.000.000 Kč se splatností do pěti dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje likvidaci 9 ks nalezených nefunkčních jízdních kol z roku 2015 a převedení 1 ks jízdního kola pro potřeby organizační složky "Veřejné práce" dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č.1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr zařadit výstavbu chodníků v Poličce Stříteži do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury s realizací v roce 2020, včetně způsobu financování projektové dokumentace v roce 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí informace o průběhu akce "Centrum technického vzdělávání" v Městské knihovně Polička listopad/prosinec 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM mění své usnesení č. 443 ze dne 19. 11. 2018 tak, že ze záměru směny pozemků se vypouští p. p. č. 4836/1 o výměře 2661 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 475 ze dne 3. 12. 2018 v bodě 475/m a  475/p. dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova III“ takto:

- Ondřej Dostál, bytem Boženy Němcové 1488/2, 789 01 Zábřeh - pozemek p.č. 6643/15 o výměře 713 m2;

- Michal Nespěšný, bytem 9. května 875, 572 01 Polička - pozemek p.č. 6643/18 o výměře 1515 m2.

Kupní cena činí 1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 1. 2007 mezi městem Polička, jako pronajímatelem a Řeznictvím Libra s.r.o., Čelákovice, jako nájemcem, jehož předmětem je změna výše nájemného v pronajatých nebytových prostorách domu č. p. 9 ul. Masarykova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy číslo 92 na dodávku tepelné energie z domovní předávací stanice, umístěné v objektu DPS č. 11 Hegerova 969,974-976 a DPS č. 12 Hegerova 1010-1013 v Poličce, mezi společností T.E.S. s.r.o., Polička, jako prodávajícím a městem Polička jako kupujícím, a to na dobu určitou do 31. 12. 2034, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje dodatek č. 4 k mandátní smlouvě o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu, uzavřené dne 17. 12. 2007 mezi městem Polička, jako mandantem a společností T.E.S. s.r.o., Polička, jako mandatářem, jehož předmětem je aktualizace "přehledu bytů ve správě mandatáře", který je přílohou této smlouvy, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2019.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období  2020 - 2022 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/1I" v tomto složení:

- členové: Mgr. Aleš Mlynář, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Mgr. Stanislav Holomek

- náhradníci: Ing. Marta Mastná, Jiří Mach, Ing. Radek Klein.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (2/5/2019), přečteno 730x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. února 2019