Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2019

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pověřovacího aktu k zajištění služby obecného hospodářského zájmu v rámci projektu „Stavební úpravy domu č.p. 68, Polička - Lezník, pro účely sociálního bydlení“ s  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pověřovacího aktu k zajištění služby obecného hospodářského zájmu v rámci projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ s  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v přízemí domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí  57,50 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v  I. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1.3.2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1.3.2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí  57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk  s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 221, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 309, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 402, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM rozhoduje o výběru dodavatele k zakázce „Budování nových oplocenek na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 2019“ takto: vybraným dodavatelem je firma  Ulrich - Šplíchal s.r.o, se sídlem Brno a pořadí dalších účastníků je dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Budování nových oplocenek na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 2019“ mezi městem Poličkou a firmou Ulrich - Šplíchal s.r.o, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje nabídku uchazeče pana Zbyňka Oplištila, se sídlem Borová na zhotovení zakázky „Ošetření vybraných stromů v Poličce 2019/I“, jako nejvýhodnější.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Ošetření vybraných stromů v Poličce 2019/I“ s dodavatelem Zbyňkem Oplištilem, se sídlem Borová, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje předsedy- předsedkyně komisí

a)    stavební a životního prostředí - Mgr. Jan Matouš

b)    zdravotně-sociální - Petr Šimon

c)    kulturní - Lukáš Zrůst

d)    sportovní -  Bc. Antonín Kadlec

e)    pro prevenci kriminality - Aleš Horníček

f)     bytová -   Mgr. Anita Stanislavová

g)    dítě a volný čas  -  Ing. Filip Červený

h)    dopravní a bezpečnostní - Mgr. Jan Kovář

i)     pro občanské záležitosti - Eva Hejtmánková

RM projednala a doporučuje ZM schválit pravidla pro udělování čestného občanství města Poličky dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit udělení čestného občanství prof. PhDr. Jaroslavu Mihulemu, CSc., bytem Praha, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy mezi městem Poličkou a manžely Janou a Janem Luňáčkovými, bytem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017968/VB/1, Polička, parcela č. 5769/59, RD - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018411/VB/1, Polička, Eimova, 147 - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ v uzavřené výzvě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Společnost TDI Bezručova Polička - SaM, MADOS a STAVITELSTVÍ TRYNKL, se sídlem Litomyšl, vedoucí společník SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se sídlem Litomyšl, na akci „III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Poličkou v červenci a srpnu 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Poličkou pro školní rok 2019/2020 ve dnech 15. - 16. 5. 2019 vždy od 8 do 16 hodin dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č. p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 5.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.861 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.200 Kč.

RM doporučuje ZM schválit nevyužití věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/96 v k.ú. Polička založeného Kupní smlouvou V-1870/2004-609 ze dne 5. 5. 2004, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/96 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje upuštění od navýšení nájemného o inflaci za r. 2018 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem nám. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5/2008, o provozu sběrného dvora ve městě Polička, uzavřené dne 28. 02. 2008 se společností LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

Polička 18. února 2019

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

Vložil Hofmanová Lucie (2/20/2019), přečteno 715x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2019