Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000222146 se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, v rámci akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních úprav lávky v parku v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 4. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Danielem Bartošem, DiS., se sídlem Svitavy, k zajištění zakázky „Výměna nápisové desky na pomníku padlých ve Stříteži“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Luďkem Špatenkou, se sídlem Vraclav, k zajištění zakázky „Restaurátorská oprava náhrobku Bohuslava Martinů na hřbitově sv. Michala v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I.NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 11. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v III. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 11. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v III.NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 11. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

 

RM jmenuje předsedkyní komise pro zahraničí a cestovní ruch Ing. Naděždu Šauerovou dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb ve věci projektu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2018 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2018, určené ke zveřejnění ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě č. 38/2001/O, o nakládání s komunálním odpadem, uzavřené dne 21. 02. 2002 se společností LIKO SVITAVY, a.s., se sídlem Svitavy, za účelem nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Polička, Bezručova III - dopravní infrastruktura“ mezi městem Polička, jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov,  jako oprávněným dle důvodové zprávy.

                                                                                                                                                  

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na akci „Plynárenské zařízení v ul. P. Jilemnického I. etapa, číslo stavby 7700101072“ a na akci „Plynárenské zařízení v ul. P. Jilemnického II. etapa, číslo stavby 7700101073“ a následné uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Polička, jako povinným a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a Farmou Nedvězí, spol. s r.o., jako pachtýřem, jejímž předmětem jsou zemědělské pozemky p.č. 690/1 o výměře  cca 12896 m2, p.č. 694/2 o výměře cca 9266 m2 a p.č. 779/14 o výměře cca 569 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Poličky. Výše pachtovného činí 2.000 Kč/ha, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

b/ RM neschvaluje záměr směny části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 400 m2 za pozemky p.č. 198/1, p.č. 198/3 a část pozemků p.č. 201/2 a p.č. 693/3 o celkové výměře cca 400 m2, vše´v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zplnomocnění pana Jaroslava Zavorala, Polička, k zastupování města v záležitostech připojení nových odběrných míst na distribuční soustavy elektrické energie a zemního plynu,
dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (3/6/2019), přečteno 723x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2019