Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 26.9.2002

 
Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. 9. 2002

1/ ZM volí za členy návrhové komise p. Bedřicha Glosera, MUDr. Jiřího Tomana a p. Bohumila Bednáře.
2/ ZM pověřuje provedením zápisu p. Josefa Popelku, ověřením JUDr. Marii Tomanovou a MUDr. Vlastimila Slezáčka.
3/ ZM bere na vědomí zprávu jednatele Ing. Libora Stráníka o situaci v Poličské nemocnici, s.r.o.
4/ ZM schvaluje Energetickou koncepci Města Poličky z dubna r. 2002 a Vyhlášku Města Poličky č. 3/2002 o realizaci energetické koncepce Města Poličky.
5/ ZM schvaluje změnu znění článku 2 odstavce 1 vyhlášky č. 3/1994 o závazných částech ÚPSÚ města Poličky takto: Vyhláška platí pro sídelní útvar města Poličky, sestávající z městských částí Polička – město, Polička – Dolní Předměstí, Polička – Horní Předměstí.
6/ ZM schvaluje přechod předškolních zařízení, škol a školských zařízení na právní subjektivitu k 1. 1. 2003 takto:

  • mateřské školy dle varianty c) důvodové zprávy (každá MŠ se stane samostatnou příspěvkovou organizací)
  • ZvŠ., ŠJ Rumunská a DDM jako samostatné příspěvkové organizace.

7/ ZM projednalo a schvaluje převzetí Městské knihovny v Poličce pod Město Polička od 1. ledna r. 2003 v plném rozsahu, tj. včetně funkce zaměstnavatele.
8/ ZM revokuje své usnesení č. 9 ze dne 18. 4. 2002 a ukládá RM dále rozpracovat varianty umístění pověřeného úřadu s důrazem na znalost finančních nákladů těchto variant a předložit je na nejbližší řádné zasedání ZM. Současně ZM ukládá RM předložit informace o rozhodnutí RM v působnosti valné hromady organizace s.r.o. OPUS.
9/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2002.
10/ ZM schvaluje rozpočtovou částku ve výši Kč 60.000,-- k rozdělení pro:

  • SK Masokombinát Polička ve výši Kč 35.000,-- na podporu činnosti fotbalového oddílu
  • Farní charitu v Poličce ve výši Kč 25.000,-- na charitativní projekty ošetřovatelské a pečovatelské služby a provoz denního stacionáře pro postižené děti a provoz centra pro osoby v nouzi.

ZM neschvaluje poskytnutí příspěvků pro:

  • Minigolfový klub v Poličce na činnost ve výši Kč 30.000,--
  • Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – na zájezd do Prahy ve výši Kč 6.700,--
  • Kynologickou organizaci 525 – na odvodnění výcvikové plochy a akci “Výcvikový den” ve výši Kč 18.500,--
  • Gymnázium v Poličce – na protidrogovou prevenci ve výši Kč 4.600,--
  • VPS – malá sálová kopaná – na činnost ve výši Kč 5.000,--
  • Svaz chovatelů v Poličce – na dostavbu skladu ve výši Kč 10.000,--

11/ ZM neschvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 18. 7. 2002 na odkoupení bytu č. 2 v domě č.p. 547 ul. Zákrejsova, bytu č. 5 v domě č.p. 600 ul.Obránců míru, bytu č. 1 v domě č.p. 598 ul. Jiráskova a bytu č. 4 v domě č.p. 323 ul. Svépomoc v Poličce.
12/ ZM schvaluje prodej st.p.č. 203/1 o výměře 561 m2 v k. ú. Polička s tím, že kupující umožní úpravu nezastavěné části parcely v souladu se zpracovanou studií Ing. Brychtové. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
13/ ZM schvaluje prodej bytu č. 4, velikosti 1+1, I. kat. v revitalizovaném domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v  Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit 18 % odhadní ceny bytu a vydražitel přistoupí na podmínky revitalizace v souladu s usnesením ZM č. 20 ze dne 2. 11. 2000.
14/ ZM schvaluje bezúplatný převod odpovídajícího podílu na pozemku a společných částech domu č. p. 573, 574 ul. E. Beneše v Poličce. Obdarovaní uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
15/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 4735 o výměře 289 m2 v k. ú. Polička na Město Polička.
16/ ZM schvaluje prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 304 označeného nyní dle GP č. zak. 996-206-7-509 jako díl “b” o výměře 7 m˛ v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí Kč 30,-/m˛ s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
17/ ZM schvaluje prodej části p.p.č. 6/2 označené nyní dle GP č.zak. 105-58/2001 jako p.p.č. 6/5 o výměře 1203 m2, část p.p.č. 6/2 označenou jako díl “a” o výměře 445 m2, část p.p.č. 4/2 označenou jako díl “b” o výměře 14 m2 a část p.p.č. 4/2 označenou jako p.p.č. 4/3 o výměře 146 m2 v k.ú. Předměstí za podmínky, že s tímto prodejem bude souhlasit Obec Svojanov. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
18/ ZM schvaluje prodej st.p.č.105/2 – zastavěná plocha o výměře 110 m2 v  k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
19/ ZM schvaluje prodej domu č.p. 10 na st.p.č. 8 a st.p.č. 8 o výměře 284 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena dle znaleckého posudku Kč 318.400,-- bude uhrazena dle navrženého splátkového kalendáře. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
20/ ZM schvaluje prodej části p.p.č. 124/3 označené nyní dle GP č. zak. 109-547/2002 jako p.p.č. 124/7 o výměře 173 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
21/ ZM schvaluje prodej části p.p.č. 124/3 označené dle GP č.zak.109-547/2002 jako díl “g” o výměře 1639 m2, části p.p.č. 658/7 označené jako díl “a” o výměře 52 m˛ a jako díl “c” o výměře 76 m2 a dále část st.p.č. 43 označené jako díl “f” o výměře 21 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
22/ ZM schvaluje prodej části p.p.č. 124/3 označené dle GP č.zak.109-547/2002 jako p.p.č. 124/8 o výměře 252 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
23/ ZM schvaluje prodej p.p.č. 120/3 o výměře 798 m2 v  k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s  tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
24/ ZM neschvaluje prodej p.p.č. 4789/5 o výměře 129 m2 v k.ú. Polička.
25/ ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 504/2, p.p.č. 6073/5 a p.p.č. 485/5 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička.
26/ ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 504/2, p.p.č. 6073/5 a p.p.č. 485/5 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička.
27/ ZM schvaluje prodej části p.p.č. 6224/5 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
28/ ZM schvaluje prodej podílu na st.p.č. 1604/1 o výměře 121 m2 v k.ú. Polička majitelům bytů v domě č.p. 660 ul. Wolkerova v Poličce do podílového spoluvlastnictví. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
29/ ZM schvaluje prodej části p.p.č. 752/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
30/ ZM schvaluje prodej p.p.č. 2898/93 o výměře 650 m2 v k. ú. Polička za podmínky, že parkoviště umístěné na tomto pozemku bude i nadále sloužit veřejnosti. Nedodržení této podmínky bude důvodem odstoupení od kupní smlouvy. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
31/ ZM schvaluje prodej pozemků v  zahrádkové osadě “U stadionu” o celkové výměře 11 088 m˛ v k.ú. Polička členům Českého zahrádkářského svazu základní organizace Stadion Polička. Kupní cena činí Kč 20,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
32/ ZM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Polička a Divadelním spolkem Tyl na pronájem nebytových prostor v I. PP budovy č.p. 53 za účelem vybudování a provozování víceúčelového divadelního klubu dle předloženého návrhu s úpravou dle důvodové zprávy.
33/ ZM souhlasí s přičleněním 264 ha pozemků v k.ú. Rohozná, k.ú. Svojanov, k.ú. Hamry a k.ú. Radiměř k honitbě honebního společenstva Rohozná dle důvodové zprávy. Zároveň ZM souhlasí se vstupem do honebního společenstva Rohozná.
34/ ZM projednalo zprávu kontrolního výboru a neschvaluje návrhy na tato usnesení:
a) ZM konstatuje, že kupní smlouva ze dne 9. 2. 1998 uzavřená mezi Městem Polička a p. Josefem Jaščevským je v rozporu s usnesením ZM č. 9 z 21. 8. 1997.b) ZM konstatuje, že kupní smlouva ze dne 9. 2. 1998 uzavřená mezi Městem Polička a p. Josefem Jaščevským je v rozporu s usnesením ZM č. 9 z 21. 8. 1997 a ukládá RM učinit neodkladné kroky k vyřešení této situace.c) ZM konstatuje, že kupní smlouva ze dne 9. 2. 1998 uzavřená mezi Městem Polička a p. Josefem Jaščevským je v souladu s usnesením ZM č. 9 z 21. 8. 1997.d) ZM ukládá RM vypracovat návrh pravidel po formulaci usnesení ZM ve věci stanovení výměry prodávaných pozemků.
V Poličce 26. září 2002
Mgr. Vít Češka, starostaIng. Václav Kysilka, místostarosta

Vložil Město Polička (9/26/2002), přečteno 909x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 26.9.2002