Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2019

RM potvrzuje Mgr. Lenku Novotnou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička za rok 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2018 Mgr. Pavlu Brandejsovi, řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů  za rok 2018 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení na akci „plynovod ve III. etapě lok. Bezručova v Poličce“, se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku tepelné energie do bytových domů v lok. Bezručova v Poličce se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění údržby klimatizačních jednotek v bytových domech v lok. Bezručova v Poličce se společností airMaT, s.r.o., se sídlem Jaroměř, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření servisní smlouvy o dílo na servisní péči o výtahy v bytových domech v lok. Bezručova v Poličce se společností KONE a.s., se sídlem Praha 6, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi zadávacího řízení akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 102018 na akci „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa“ - II. část, se společností GEOGARD s r.o., se sídlem Chrudim dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou Stavební a pece, spol. s r.o., se sídlem Chrudim, na zakázku „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely, č.p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akci „Život je jen náhoda“ mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička, a organizací Domov na zámku Bystré, se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy.


RM schvaluje zprávy o činnosti za rok 2018 příspěvkových organizací:
-    Tylův dům, se sídlem Polička
-    Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička
-    Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkových organizací:
-    Městská knihovna Polička, se sídlem Polička 
-    Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička 
-    Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 
-    Tylův dům, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů  za rok 2018 příspěvkových organizací:
-    Městská knihovna Polička, se sídlem Polička  
-    Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička 
-    Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 
-    Tylův dům, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací:
-    paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, se sídlem Polička
-    Mgr. Pavle Juklové, ředitelce Městského muzea a galerie Polička, se sídlem Polička 
-    PhDr. Davidu Junkovi, pověřenému řízením Městského muzea a galerie Polička, se sídlem Polička
-    panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov, se sídlem Svojanov  
-    Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička, se sídlem Polička 

RM schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2018 panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s čl. IX odst. 2 směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Přístupové systémy do mateřských škol“ v uzavřené výzvě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkových organizací:
-    Mateřské školy Rozmarýnek Polička, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Polička, Hegerova 427, se sídlem Polička 
-    Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Polička
-    Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička 
-    Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička
-    Školní jídelny Polička, Rumunská 646, se sídlem Polička, 
-    Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2018 příspěvkovým organizacím:
-    Mateřské školy Rozmarýnek Polička, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Polička, Hegerova 427, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička
-    Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Polička
-    Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička
-    Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička
-    Školní jídelny Polička, Rumunská 646, se sídlem Polička
-    Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Základní školou Na Lukách Polička, se sídlem Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 3. etapa“ takto: vybraným dodavatelem je firma GEOGARD s.r.o., se sídlem Chrudim a pořadí dalších účastníků je dle předložené důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce  - 3. etapa“ s vybraným dodavatelem GEOGARD s.r.o., se sídlem Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je Mgr. BcA. Petr Gláser, se sídlem Kopidlno, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ s vybraným dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, se sídlem Kopidlno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se v 1. podlaží domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 6. 2019, dle důvodové zprávy.  Výše měsíčního nájemného činí 1.773 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se  v 1. podlaží domu č.p. 218, ul. Střítežská, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na dva roky - do 31. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.534 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se ve 4. podlaží domu č.p. 806, ul. M. Bureše, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, majícím společné nájemní právo, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 6. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.144 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se v 8. podlaží domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.277 Kč. 

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 275/13 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Poličkou jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička,  jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 v obci a k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                     

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Poličkou jako půjčitelem a Pontopolis z.s., se sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s výstavbou pergoly ve dvoře domu č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o výstavbě v budově č.p. 520, která je součástí pozemku p.č.st. 1251 v k.ú. Polička, obec Polička, část obce Horní Předměstí, mající za následek prostorové rozšíření jednotky č. 520/5 na úkor společných částí budovy č.p. 520. Veškeré náklady spojené s přípravou smlouvy o výstavbě a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí stavebník, dle důvodové zprávy - varianta b).

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2019 včetně ceníku služeb a výkonů s T.E.S. s.r.o. Polička, se sídlem Polička, dle přílohy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827337-60, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností ode dne 19. 3. 2019, dle důvodové zprávy.


Polička 18. března 2019


    

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.
 

Vložil Hofmanová Lucie (3/21/2019), přečteno 553x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2019