Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. dubna 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2019 dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč/měsíc.

RM schvaluje doplnění náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise zadávacího řízení akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje architektonickou studii akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 25. 3. 2019 na akci „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, se sídlem Kopidlno,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 8. 4. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 54801844-11, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1,  s platností ode dne 14. 5. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Polička za rok 2018 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace o průběhu akce “Centrum technického vzdělávání Polička (CTV) - únor, březen“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zavedení energetického managementu a výkon funkce externího energetického manažera pro vybraný soubor budov města Poličky, u nichž byla prováděna energetická modernizace s podporou prostředků z OPŽP s firmou DD Energo, s.r.o., se sídlem
Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku města Poličky pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na výměnu oken a dveří na budově č.p. 42 v Poličce Stříteži s firmou VEKRA, Window Holding a.s., se sídlem Lázně Toušeň, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, se sídlem Chrudim, na opravu komunikace v Poličce Lezníku - 1. část, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování dopravního prostředku se Střediskem volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Pardubickým krajem z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji na projekt „Pořízení dětských dopravních prostředků na dopravní hřiště“ dle důvodové zprávy a to nejdříve po schválení přidělení peněžních prostředků na dofinancování projektu.

a/ RM schvaluje zvýšení ceny terénních úprav a likvidace dešťových vod v rámci akce „Bytové domy v lok. Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření licenční smlouvy o užití autorského díla s dědici autorských práv po Františku Drtikolovi, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (4/3/2019), přečteno 721x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. dubna 2019