Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. dubna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na akci „Osvětlení spojovacího chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce“ se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch na centrálním hřbitově v Poličce a dále schvaluje způsob zadání PD na I. etapu stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 210, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem , a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.001 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 318, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 319, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.197 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 403, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP (přízemí) v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemci na dobu určitou, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi zadávacího řízení akce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o přijatých opatřeních k nápravě uložených Středisku volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, po poslední veřejnosprávní kontrole zřizovatele.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2018 Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na příměstský tábor s Američany
 • Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši  4.500 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd
 • Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši  11.000 Kč na rozloučení s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou
 • Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, se sídlem Polička, ve výši  8.000 Kč na setkání se skauty
 • Duha Vysočina, se sídlem Polička, ve výši  2.000 Kč na nákup deskových her a psacích potřeb pro děti
 • Tomáš Hořínek, bytem Polička, ve výši  7.500 Kč na akci „především pro děti - zahájení prázdnin na koupališti v Poličce“
 • Věra Grossmannová, DiS., se sídlem Pomezí, ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním příměstských táborů v termínech 8.7.-13.7., 29.7.-2.8., 13.8.-17.8. 2019, kterých se účastní děti z Poličky a okolí
 • Zdislava Vostřelová, bytem Střítež, Polička, ve výši  7.500 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé
 • Okrašlovací spolek v Lezníku, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  12.500 Kč na Leznický masopust - zakoupení vodní lázně pro ohřev jídla
 • Tomáš Jandl, bytem Polička, ve výši  20.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním akce „Poličské čertování“
 • Eliška Štaudová, bytem Polička, ve výši  8.500 Kč na uspořádání turnajů v badmintonu
 • Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na činnost - startovné na závodech, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu
 • Sportovní klub PRIMA POLIČKA, se sídlem Polička, ve výši  12.000 Kč na cyklistické závody pro děti a mládež, běžecké závody
 • ÚAMK - AMK Polička, se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na činnost mládežnického družstva motokrosařů
 • ÚAMK - AMK Polička, se sídlem Polička, ve výši  2.000 Kč na uspořádání motokrosových závodů v Poličce v areálu Pod kopcem
 • Vodácký spolek Neptun, se sídlem Polička, ve výši  14.000 Kč na nákup vodáckého materiálu, pronájem krytého bazénu
 • Zdeněk Červený, bytem Polička, ve výši  12.000 Kč na činnost mládežnické atletické skupiny
 • Miloslav Zezula, bytem Bořiny, Polička, ve výši  8.000 Kč na Běh naděje
 • Rodinné Integrační centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši  3.000 Kč na zajištění sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy, se sídlem Svitavy, ve výši  15.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s dětským domovem a klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy
 • AEROKLUB POLIČKA z.s., se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na nákup prvků vytyčení ukazatele směru větru (WDI) ze stálokontrastního materiálu
 • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na rekonstrukci kanceláře u vstupu do areálu, rekonstrukci pokladny
 • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička, se sídlem Borová, ve výši  2.000 Kč na léčiva na ošetření včelstev
 • IHC Rebels Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na činnost družstva inline klubu
 • Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, se sídlem Polička, ve výši 2.000 Kč na pořádání turistické akce, údržbu turistického značení
 • Klub českých turistů, odbor Polička, se sídlem Polička, ve výši  13.000 Kč na značení turistických tras, činnost
 • Miroslav Jandera, bytem Polička, ve výši  2.000 Kč na zajištění kaskadéra, plakáty, upomínkové a propagační předměty při motožehnání s knězem
 • Myslivecký spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši  4.000 Kč na zajištění akce „Norování nováčků“ - zkoušek pro lovecky upotřebitelné psy, nákup materiálu na výrobu přikrmovacích zařízení a hnízdících budek, nákup obilí a minerálních solí pro přikrmování zvěře
 • Opuštěné kočky Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na péči o opuštěné kočky
 • ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí, ve výši  5.000 Kč na činnost záchranné stanice

RM neschvaluje poskytnutí dotace pro:

 • Mgr. Josef Kopecký, DiS., bytem Lezník, Polička, ve výši  19.000 Kč na obnovu zaniklého kříže v Lezníku (řezání modřínových hranolů, tesařské práce, malbu korpusu Ježíše Krista, výrobu kovaných hřebů, nákup hutního materiálu a plechové krytiny)

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí,  ve výši  14.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2019“
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na organizační zajištění besed pro rodiče žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata ve vzdělávání
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  4.500 Kč na uspořádání oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek 2019
 • Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, se sídlem Polička, ve výši  18.000 Kč na matematický seminář MATES
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši  23.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce
 • 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, ve výši  38.000 Kč na sportovní vybavení, myčku na nádobí, vytvoření webových stránek, nákup dlažby na chodbu hájenky, pořízení čerpadlové techniky
 • Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  47.500 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, pořízení podsadových stanů, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  7.500 Kč na tradiční dětský den
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  31.000 Kč na zakoupení projektoru, nákup materiálu, pomůcek a kancelářských potřeb
 • Aldeigjuborg z.s., se sídlem Polička, ve výši  32.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním akce „Bitva na políčkách“
 • Jaroslav Mareš, bytem Polička, ve výši  23.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s fotografickým projektem „Tváře gymnázia“
 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  40.500 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět 2019“
 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  19.000 Kč na projekt „Starý - mladý svět“ - besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť
 • Speciální mateřská škola a základní škola Polička, se sídlem Polička,
  ve výši  15.000 Kč na Benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička v Divadelním klubu v Poličce
 • Spolek NÁŠ MARTINŮ, se sídlem Polička, ve výši  40.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů
 • Spolek Planeta Chaos, se sídlem Střítež, Polička, ve výši  33.000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  21.000 Kč na preventivní program „Psychohrátky“
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.500 Kč na preventivní program „Vrstevnický program - nadstavba“
 • Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši  38.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši  11.020 Kč na preventivní program „Hrdinství, osobní zodpovědnost“
 • 1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  42.000 Kč na činnost mládeže florbalového klubu
 • ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
 • ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši  56.000 Kč na sportovní činnost mládeže
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  22.000 Kč na pořádání závodu Krajský pohár horských kol a závodu Pohár Českomoravské vrchoviny, účast na závodech mládeže
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  2.000 Kč na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách
 • HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  126.000 Kč na činnost mládežnických družstev hokejového klubu
 • HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  3.500 Kč na turnaj přípravek
 • Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši  19.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  18.000 Kč na účast družstev mládeže a družstva žen na soutěžích v požárním sportu
 • SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  93.000 Kč na činnost mládeže hokejbalového klubu
 • SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 112.000 Kč na sportovní činnost žákovských družstev skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2019
 • SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  19.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovských družstev skateboardistů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  105.000 Kč na činnost mládežnických oddílů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na turnaj přípravek
 • Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), se sídlem Polička, ve výši  28.000 Kč na činnost oddílu mládeže v házené
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  124.000 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné, startovné a účast na soutěžích, pronájmy hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na soustředění mládeže spojené s několikadenním turnajem
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  144.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  2.500 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  2.500 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  8.000 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička, ve výši  20.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu, provoz herny
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši  100.000 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši  12.000 Kč na tenisové kempy
 • Bonanza Vendolí, z.ú, se sídlem Vendolí, ve výši  27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
 • Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši  57.500 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši  57.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na informační seminář zaměřený na inkluzi dětí s poruchou autistického spektra v základních školách
 • Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov, ve výši  9.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, vzdělávání rodičů s dětmi, vzdělávání zaměstnanců
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na nákup pomůcek a her na individuální nebo skupinové výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti klientů Otevřených dveří
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  25.000 Kč na polohovací postel
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  17.500 Kč na týdenní pobyt v Deštném v Orlických horách pro sociálně handicapované děti z Poličska
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na zakoupení zdravotních brašen pro sestry Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela
 • Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Litomyšl, ve výši  15.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
 • Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Chrudim, ve výši 3.000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace
 • SPMP ČR pobočný spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši  30.000 Kč na provádění hipoterapie pro postižené děti na farmě Pletichových ve Stašově
 • Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši  17.000 Kč na poskytování služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování
 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů
 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na zajištění Jarního Poličského závodu ve sportovní kynologii
 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  10.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
 • MVDr. Radek Švanda, bytem Polička, ve výši  15.000 Kč na účast syna Ondřeje Švandy na mezinárodních šachových turnajích
 • Otevřený prostor, z.ú., se sídlem Praha 6, ve výši  5.000 Kč na letní kemp Bothmerovy gymnastiky
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  10.000 Kč na oslavy 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lezníku spojené se třetím srazem rodáků a přátel obce
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička,ve výši  30.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo mužů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  9.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo žen
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na vybavení na požární útok pro družstvo mladých hasičů
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na nákup zahradního traktoru na sečení travní plochy na Zahradě U Mlýna

RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019, schválených ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to o převedení částky 8.000 Kč v programu podpory Výchovy a vzdělávání z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 19 9 104 se společností Vodní zdroje Chrudim s r.o., se sídlem Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30.4.2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 932 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce -  do 31.7.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 929 Kč.                               

RM schvaluje vzor „Žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku města Poličky“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje „Kritéria pro posuzování žádostí o obecní byt v majetku města Poličky“ s tím, že tato „Kritéria“ nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/7  o výměře cca 300 m2.

RM schvaluje záměr převodu částí pozemku p.č. 6162/1 a částí pozemku p.č. 6163/1 v k.ú. Polička oddělených geometrickým plánem č.2701-14/2019 a označených nově jako p.č. 6162/4 o výměře 50 m2, p.č. 6162/5 o výměře 36 m2, p.č. 6162/6 o výměře 34 m2, p.č. 6162/7 o výměře 41 m2, p.č. 6162/8 o výměře 444 m2, p.č. 6162/9 o výměře 13 m2, p.č. 6162/10  o výměře 93 m2, p.č. 6162/11 o výměře 33 m2, p.č. 6162/12 o výměře 18 m2, p.č. 6163/17 o výměře 20 m2, p.č. 6163/18 o výměře 48 m2, p.č. 6163/19 o výměře 80 m2, p.č. 6163/20 o výměře 31 m2, p.č. 6163/21 o výměře 31 m2, p.č. 6163/22 o výměře 231 m2, p.č. 6163/23 o výměře 56 m2, p.č. 6163/24 o výměře 76 m2, p.č. 6163/25 o výměře 52 m2, p.č. 6163/26 o výměře 21 m2, p.č. 6163/27 o výměře 64 m2, p.č. 6163/28 o výměře 23m2, p.č. 6163/29 o výměře 9 m2, p.č. 6163/30 o výměře 11 m2, p.č. 6163/31 o výměře 42 m2, p.č. 6163/32 o výměře 51 m2, p.č. 6163/33 o výměře 66 m2, p.č. 6163/34 o výměře 36 m2. Pozemky budou převedeny bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IE-12-2008198/01, Polička, Erbenova, TS96-837-875-obnova kvn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2018907/01, Polička p.č.4007/9, SS200“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 1550/9 o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 1623/6 o výměře 859 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 3099 o výměře 232 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2.

RM schvaluje vyčlenění bytu č. 4, č. 9 a č. 20 o velikosti 1+kk v bytovém domě B v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce pro účely startovacího bydlení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 296/1 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 297/26 o výměře cca 300 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena pozemků činí 40 Kč/m2, cena porostů nacházejících se na pozemcích bude stanovena soudním znalcem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je Tre-Bon inženýring s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem Tre-Bon inženýring s.r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výši nájemného pro bytový dům B na ul. Bezručova v Poličce v částce 130 Kč/mdle důvodové zprávy.

 

Polička 15. dubna 2019

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (4/17/2019), přečteno 484x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. dubna 2019