Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. dubna 2019

a/ RM schvaluje způsob provedení zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ společnost OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ se společností OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy č. SML-2019-031-000083 a č. SML-2019-031-000084 na akci „Dodávka vody a odvádění odpadních vod v bytových domech v lok. Bezručova v Poličce“ se společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele dětského hřiště u bytových domů čp. 886-891 na ul. Družstevní v Poličce společnost Hřiště v CAJKU s.r.o., se sídlem Velká Bystřice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje dodavatele dětského hřiště u bytových domů čp. 983-984 na ul. Hegerova v Poličce - společnost Alestra s.r.o., se sídlem Kuřim, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje ceník inzerce v Jitřence s platností od 1. 5. 2019 a stanovení maximální měsíční odměny šéfredaktorce za zajištění inzerce dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2019 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení  - zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem je firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb technického dozoru investora“ s vybraným dodavatelem společností ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  „Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje ředitelem Tylova domu, se sídlem Vrchlického 53, 572 01 Polička, IČO 67441025, pana Petra Cupera, ke dni 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Polička, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání nacházející se v přízemí domu č. p. 68 v obci Polička, části obce Lezník. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.000 Kč/rok.

 

RM neschvaluje záměr prodeje nebytového prostoru č. 9/7 včetně spoluvlastnického podílu 636/10000 na společných částech domu a na pozemku, nacházející se v přízemí domu č. p. 9 na ul. Masarykova, v obci Polička, část obce Polička-Město, společnosti BARTOSH s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička jako stavebníkem a městysem Svojanov jako vlastníkem pozemku p.č. 1108/4 v k.ú. Svojanov, v souvislosti s umístěním svodidel podél komunikace k hradu Svojanov na tomto pozemku, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr financování akce „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ a provedení výběru dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a zadávací dokumentace, dle důvodové zprávy.


RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 52233763-17, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 29. 4. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2019 dle důvodové zprávy.
 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (5/2/2019), přečteno 467x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. dubna 2019