Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 5. 2019

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2018.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 222, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 305, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 307, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 502, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícími nájemci, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy č.79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.), dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů, uzavřené dne 17. 6. 2015 se společností EKO-PF, s.r.o., se sídlem Hlincová Hora, za účelem sběru a svozu potravinářských olejů a tuků, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce“  společnost O.S.V.O. comp, a.s., se sídlem Prešov - Slovensko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníků zadávacího řízení:

- ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava,

- ELTODO, a.s., se sídlem Praha,

- RAISA, spol. s r.o., se sídlem Kolín,

- Elektro MKP spol. s r.o., se sídlem Praha 9; dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností O.S.V.O. comp, a.s., se sídlem Prešov – Slovensko, na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu č. KH/19/22249  o poskytnutí dotace na přípravu a konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu č. OKSCR/19/22043 o poskytnutí dotace na „Opravu povrchu parkoviště v areálu předhradí hradu Svojanov“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM rozhodnout o založení společnosti Služby města Poličky s.r.o., schválit návrh zakladatelské listiny, pověřit starostu jejím podpisem ve formě notářského zápisu a schválit uhrazení vkladu základního kapitálu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost - výzvy č. 098 - podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Tremedias z.s. Třebíč, na zpracování projektového záměru ve věci výzvy č. 098 programu ESF - „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“, dle důvodové zprávy.

RM ruší, v souladu s čl. XXIII, bod. 4) výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 5. 4. 2019, zadávací řízení na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 165/a,b ze dne 29. 4. 2019, týkající se zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb technického dozoru investora“, dle důvodové zprávy.

RM ruší zadávací řízení na výběr poskytovatele technického dozoru investora na akci „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb technického dozoru investora“, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“ s vybraným dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje členku zastupitelstva města Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 23. 5. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/19/22258 na přípravu a konání 11. ročníku celostátní přehlídky pro děti a mládež Mládí a Bohuslav Martinů v roce 2019 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/22321 z Programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji“ na akci „Řemeslo má zlaté dno“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/19/22187 z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019 na projekt „Podzimní putování za zvířátky s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 5420/2 o výměře cca 4000 m2, pozemku p.č. 5469/1 o výměře 4541 m2, pozemku p.č. 6152/46 o výměře 167 m2 a pozemku p.č. 6152/50 o výměře  106 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.  Kupní cena činí 200 Kč/m2 a veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující město Polička.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 176/1  o výměře cca 180 m2 v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/ m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 3825/1 o výměře 656 m2 dotčené stavbou cyklostezky Polička - Bořiny za část pozemkové parcely č. 3903/2 o výměře 1312 m2 ve vlastnictví města Poličky. Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí město Polička.

RM schvaluje instalaci klimatizace - model č. RSG/ROG 12LMCA do bytu č. 2, v domě č. p. 309, ul. Smetanova, Polička. Tato instalace bude provedena na vlastní náklady nájemce, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Modernizace silnice II/364 a II/365 Svojanov - hranice kraje“ mezi Pardubickým krajem, jako stavebníkem a městem Poličkou, jako vlastníkem pozemků p.č. 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8, 528/2, 605/2, 912, 914, 6/17, 6/9 a 6/12, vše v k.ú. Předměstí a pozemků p.č. 1093/23 a 1093/25 v k.ú. Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.8.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.861 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30.11.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 628 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.8.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.200 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi spolkem MAS Partnerství venkova, z.s., se sídlem Vísky jako převodcem a městem Poličkou jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku projektu spolupráce „Hřbitovy - naše kamenná historie“, a to 4 ks velkých dřevěných tabulí a 2 ks malých tabulí s naučnými místy v celkové hodnotě 40.919 Kč, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, na akci „II. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje s ohledem na jednání zastupitelů s projektanty a veřejností ZM schválit před zadáním projektové dokumentace pro stavební povolení, zadání a realizaci stavby „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok a přítoky)“ provedení těchto prací:       

  • posouzení stávajících i navržených protipovodňových opatření s vyhodnocením soustavy stávajících i plánovaných retenčních nádrží a dopadu eventuální redukce zkapacitnění koryt vodních toků nábřežními zdmi po úroveň terénu na základě aktualizovaných hydrologických podkladů od ČHMÚ
  • vyhotovení variant 2 D matematického modelu průběhu povodně v daném území
    za stávajícího stavu a po realizaci navržených opatření a stanovení čar rozlivů při povodni
  • aktualizace stávající koncepce PPO včetně architektonického řešení, vazeb na okolí a vizualizace              
  • posouzení souladu aktualizované koncepce s vydaným územním rozhodnutím a případně zadání změny dokumentace pro územní řízení a zažádání o změnu územního rozhodnutí,
    dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění služeb technického dozoru investora se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, na akci „Bytové domy v lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace na stavební úpravy svodidel podél komunikace k hradu Svojanov s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přístupové systémy do mateřských škol v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy základní školy Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

Polička 22. května 2019

                          

                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (5/27/2019), přečteno 427x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 5. 2019