Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 12.12.2002

Usnesení přijatá na 8. zasedání ZM 

 • ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Víta Češku, Ing. Jana Tesaře a p. Miloslava Červa.
 • ZM pověřuje provedením zápisu p. Eduarda Střílka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a MVDr. Jiřího Teplého.
 • ZM ruší organizační složku města I.mateřskou školu Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Mateřskou školu Rozmarýnek, Polička jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek, Polička. Příspěvková organizace Mateřská škola Rozmarýnek, Polička je právním nástupcem organizační složky I. mateřská škola Polička.
 • ZM ruší organizační složku města III. mateřskou školu Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Mateřskou školu, Hegerova, Polička jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola, Hegerova, Polička. Příspěvková organizace Mateřská škola, Hegerova, Polička je právním nástupcem organizační složky III. mateřská škola Polička.
 • ZM ruší organizační složku města IV. mateřskou školu Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Mateřskou školu, Polička, Palackého nám. jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola, Polička, Palackého nám. Příspěvková organizace Mateřská škola, Polička, Palackého nám. je právním nástupcem organizační složky IV. mateřská škola Polička.
 • ZM ruší organizační složku města VI. mateřskou školu Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Polička jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Polička. Příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Polička je právním nástupcem organizační složky VI. mateřská škola Polička.
 • ZM ruší organizační složku města VIII. mateřskou školu Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Mateřskou školu Luční, Polička jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Luční, Polička. Příspěvková organizace Mateřská škola Luční, Polička je právním nástupcem organizační složky VIII. mateřská škola Polička.
 • ZM ruší organizační složku města Školní jídelna základní školy, Polička, Rumunská ke dni 31.12.2002 a ke dni 1.1.2003 zřizuje Školní jídelnu základní školy, Polička, Rumunská jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna základní školy, Polička, Rumunská. Příspěvková organizace Školní jídelna základní školy, Polička, Rumunská je právním nástupcem organizační složky Školní jídelna základní školy, Polička, Rumunská.
 • ZM ruší organizační složku města Zvláštní škola Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Zvláštní školu, Polička jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Zvláštní škola, Polička. Příspěvková organizace Zvláštní škola, Polička je právním nástupcem organizační složky Zvláštní škola Polička.
 • ZM ruší organizační složku města Dům dětí a mládeže, Polička ke dni 31. 12. 2002 a ke dni 1. 1. 2003 zřizuje Dům dětí a mládeže, Polička jako příspěvkovou organizaci města. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Polička. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Polička je právním nástupcem organizační složky Dům dětí a mládeže, Polička.
 • ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2003 takto:
  A) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2002 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se a smluvních plateb a u mzdových nákladů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro příspěvkové organizace ve výši uvedené v důvodové zprávě.
  B) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u započatých akcí, do výše 200 tis. Kč na přípravu stavebních akcí plánovaných pro rok 2003, do výše 500 tis. Kč na výkup pozemků a do výše 3 000 tis. na pověřený úřad.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2002 a úpravy rozpočtu r. 2002 o přijaté dotace, které Město Polička obdrží ještě do konce roku 2002.
 • ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2002, kterou se mění Vyhláška č.4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
 • ZM schvaluje zvýšení počtu členů Osadního výboru Lezník z 5 na 7 osob. Dalšími členkami jsou paní Hana Pavlišová a Ing. Marie Kučerová.
 • ZM schvaluje změnu čl. 2 bodu 1) Vyhlášky Města Poličky č.1/92 o zřízení městské policie takto: řízením městské policie je pověřen starosta města. ZM schvaluje změnu čl. 4 bodu 2) zřizovací listiny Městské Policie Polička ze dne 28.6.2001 takto: řízením organizační složky je pověřen starosta města.
 • ZM schvaluje prominutí splátky půjčky v roce 2002 ve výši dle důvodové zprávy SK Masokombinát Polička.
 • ZM schvaluje prominutí splátky půjčky v roce 2002 ve výši dle důvodové zprávy TJ Spartak Polička.
 • ZM schvaluje vstup Města Poličky do honebního společenstva Kněževes dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod p.p.č.1005/6 o výměře 3238 m2 v k.ú. Pomezí z vlastnictví státu do vlastnictví Města Poličky.
 • ZM schvaluje prodej pozemku p.č.2953/9 o výměře 3 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 2898/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Na prodávaném pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu k dálkovému kabelu a.s. Český Telecom.
 • ZM neschvaluje prodej části p.p.č.4784/11 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička dle varianty B konceptu návrhu protidrogového centra v Poličce Mgr. Daně Dvořákové za účelem výstavby objektu konzultačního centra pro děti a mládež.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 175 o výměře 393 m2 v k.ú. Lezník p. Martinu Poláchovi, za kupní cenu Kč 30,-/m2. Kupující zajistí vytyčení předmětné parcely, popř. geometrické zaměření a dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Dále ZM neschvaluje prodej p.č.163 o výměře 820 m2 a p.p.č.164 o výměře 691 m2 v k.ú. Lezník.
 • ZM schvaluje prodej podílu na st.p.č. 2282 o výměře 198 m2 a podílu na st.p.č. 2283 o výměře 250 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
  ZM schvaluje převod části podílu na společných částech domu čp. 393 v rozsahu 201/10000 a části podílu na pozemku st.p.č.1037 v rozsahu 201/10000 v k.ú. Polička za dohodnutou kupní cenu Kč 6,-- . Náklady spojené s převodem hradí prodávající.
 • ZM neschvaluje usnesení, ve kterém konstatuje, že usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání, podle kterého Mgr. Češka preferoval při svých jednáních při získání dotací na rekonstrukci škol Masarykova ZŠ, se nezakládá na pravdě.
 • ZM ukládá výboru pro výchovu a vzdělávání, aby v souladu s § 117 a § 118 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svá stanoviska a názory předkládal nejprve Zastupitelstvu města Poličky.

V Poličce dne 12. 12. 2002
Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (12/12/2002), přečteno 925x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 12.12.2002