Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 4.3.2003

usnesení přijatá na  1. zasedání letošního roku
 1. ZM schvaluje zařadit do programu zasedání do bodu různé Záměr města Poličky  prodat objekt hotelu OPUS a Záměr města Poličky požádat o  převedení objektů armády do majetku města.
 2. ZM volí za členy návrhové komise p. Bohumila Bednáře, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Petra Nožku.
 3. ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Petra Zaala a RNDr. Milana Janečku.
 4. ZM souhlasí s vypracováním jmenného záznamu o průběhu hlasování o bodech č. 2, č.3, č. 7 – Radniční zpravodaj a Jitřenka.
 5. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od předcházejícího jednání zastupitelstva. 
 6. ZM po projednání:
  schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2003 dle přiloženého návrhu v tomto znění:
  -    běžné příjmy ve výši               152.387,0  tis. Kč
  -    kapitálové příjmy ve výši           10.536,5 tis. Kč
  -    běžné výdaje ve výši               163.195,0 tis. Kč
  -    kapitálové výdaje ve výši          17.529,5 tis. Kč
  -    financování ve výši                    17.801,0 tis. Kč
  Závaznými ukazateli na rok 2003 se stávají:
  -    běžné  příjmy ve výši               152.387,0 tis. Kč
  -    kapitálové příjmy ve výši           10.536,5 tis. Kč
  -    financování ve výši                    17.801,0 tis. Kč
  -    běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 3, 4 a 5.II.       zmocňuje radu města)   k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč)
        k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního  rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU
 7. ZM schvaluje koupi administrativní budovy v areálu Hedva a.s. M. Třebová vč. pozemků za cenu 4 mil. Kč. za účelem vybudování pověřeného úřadu s rozšířenou působností dle důvodové zprávy.
 8. ZM odvolává stávající členy a předsedy výborů finančního, kontrolního  a  pro výchovu a vzdělávání.
 9. a)      ZM volí členy finančního výboru dle přílohy k důvodové zprávě.
  b)      ZM nevolí předsedou finančního výboru Ing Marii Hamanovou.
  c)       ZM volí předsedou finančního výboru p. Bohumila Bednáře.
 10. a)   ZM nestanoví maximální počet členů kontrolního výboru na 7 osob.
  b)   ZM volí členy kontrolního výboru dle přílohy k důvodové zprávě.
  c)   ZM volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jana Tesaře.
 11. a)   ZM volí členy výboru pro výchovu a vzdělávání dle přílohy k důvodové zprávě.
  b)      ZM nevolí předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Mgr. Víta Češku.
  c)       ZM volí předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání RNDr. Milana Janečku.
 12. ZM nezřizuje výbor pro integrované obce jako svůj iniciativní a kontrolní orgán.
 13. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 1357/1 a části p.p.č. 1349/2 o celkové výměře cca 1200 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené  s převodem nemovitostí.
 14. ZM schvaluje prodloužení členství Města Poličky v honebním společenstvu Polička a honebním společenstvu Pomezí dle důvodové zprávy.
 15. ZM schvaluje výmaz předkupního práva věcného k pozemku parcela č. 248/9 o výměře 936 m2 v k.ú. Svojanov.
 16. ZM schvaluje směnu pozemků – původ PK č. 4714 o výměře 3474 m2 ve vlastnictví Města Poličky s pozemky ve vlastnictví Rybářského sdružení Vysočina – PK č. 5051 o výměře 2474 m2  a PK č. 4840 o výměře 860 m2, vše v k.ú. Polička. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude ze strany RS Vysočina finančně dorovnán v cenách dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí  RS Vysočina.
 17. ZM schvaluje převod pozemku p.č. 2134/22 o výměře 101 m2, p.č. 2134/25 o výměře 5 m2, p.č. 2134/27 o výměře 12 m2 a p.č. 2134/29 o výměře 71 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví státu do vlastnictví Města Poličky.
 18. ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání z titulu finančního vypořádání restitučních nároků k pozemku p.č. 2113/2 v k.ú. Polička o výměře 2149 m2. Cena za narovnání byla stanovena na Kč 90,-/1 m2.
 19. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 5906/2 a o výměře cca 110 m2 v k.ú. Polička fy. PRIMA. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 20. ZM schvaluje uzavření dohody o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 5913/3 v k.ú. Polička pro ČESKÝ TELECOM a.s. Praha, za jednorázovou úplatu Kč 1.065,--. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí a.s. Český Telecom.
 21. ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o vstupu na pozemky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 na odprodej části  p.p.č. 5911/2, části p.p.č. 275/13, části p.p.č. 5913/18, části p.p.č. 6088/4 a části p.p.č. 6088/5 v k.ú. Polička, za účelem stavby „Úprava křižovatky silnice I/34 a II/360 v Poličce“ za kupní cenu zjištěnou soudním znalcem dle cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 22. ZM schvaluje prodej p.p.č. 5607/3 o výměře 332 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 a bude uhrazena ve dvou splátkách do 30. 6. 2004 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 23. ZM neschvaluje prodej p.p.č. 6222/89 o  výměře 15 m2 a  p.p.č. 6222/90  o výměře 164 m2 v k.ú. Polička.
 24. ZM schvaluje bezúplatný převod kopírovacího stroje dle důvodové zprávy Mateřské škole, Polička, Palackého nám. 181.
 25. a) ZM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků (dotací) právnickým a  fyzickým osobám Městem Polička v roce 2003 dle důvodové zprávy.
  b) ZM pověřuje kontrolní výbor ZM průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků (dotací) právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených pravidel pro poskytování těchto příspěvků (dotací).
 26. ZM schvaluje termín příštího jednání ZM na 24.4.2003 a ukládá RM připravit návrh plánu práce ZM na rok 2003 s dvouměsíčním intervalem jednání ZM.
 27. ZM doporučuje aktualizovat jednací řád Zastupitelstva města Poličky.
 28. ZM neschvaluje vypracovat Programové prohlášení pro období let 2003 – 2006.
 29. ZM trvá na svém usnesení bodu č. 5 ze dne 26. 9. 2002.
 30. ZM schvaluje podobu nového městského periodika – Poličský zpravodaj a  Jitřenka.
 31. ZM Poličky schvaluje záměr města prodat, případně dlouhodobě pronajmout budovu hotelu OPUS formou veřejné soutěže za nejvyšší nabídku. ZM ukládá radě města zpracování kritérií pro vyhlášení soutěže na pronájem či prodej budovy OPUS.
 32. ZM souhlasí s výpůjčkou a následným bezúplatným převodem nemovitostí kasáren s obytným domem v k.ú. Pomezí, zapsaným na LV 45, parc. č. 1073 o celkové výměře ostatní plocha 9 607 m2 v evidenční hodnotě 967 521,-- Kč a vysílacího střediska Polička v k.ú. Pomezí, zapsaným na LV 45, parc. č.  1073, 1078 o celkové výměře ostatní plocha 12 742 m2 v evidenční hodnotě 1 283 247,-- Kč do majetku města Poličky.

V Poličce 4.3. 2003
Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (3/4/2003), přečteno 1010x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 4.3.2003