Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 24.4.2003

Usnesení přijatá na 2. letošním zasedání Zastupitelstva města Poličky
 1. ZM schvaluje doplnění programu o seznámení s problematikou městských hradeb v rámci rozpočtové změny č. 3/2003.
 2. ZM schvaluje doplnění programu o žádost Divadelního spolku Tyl – poskytnutí dřevní hmoty.
 3. ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Mgr. Víta Chadimu a p. Miloslava Červa.
 4. ZM pověřuje provedením zápisu p. Eduarda Střílka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a Ing. Jana Tesaře.
 5. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2003.
 6. ZM souhlasí s rozšířením Městské památkové zóny o moderní zástavbu za rybníkem (vč. ulice E. Beneše) dle důvodové zprávy.
 7. ZM schvaluje záměr provedení změny ÚPSÚ Města Poličky dle návrhu p. P. Krejčího a p. F. Dvořáka v rozsahu dle důvodové zprávy. Náklady na vypracování změny ÚPD uhradí žadatelé.
 8. ZM schvaluje záměr provedení změny ÚPSÚ Města Poličky dle návrhu p. J. Andrlíka v rozsahu dle důvodové zprávy. Náklady na vypracování změny ÚPD uhradí žadatel.
 9. a) ZM schvaluje dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou “Penzion” Polička dle přiloženého návrhu.
  b) ZM bere na vědomí záměr uzavřít smlouvu mezi Domem s pečovatelskou službou “Penzion” Polička a Svazkem obcí AZASS, která mezi nimi upraví vztahy tak, aby pravomoci i odpovědnosti za přímé provozování domova důchodců byly přeneseny na Svazek obcí AZASS, aby prostředky vložené do činnosti domova důchodců ze strany Města Poličky byly právě ve výši dotací směřovaných na domov důchodců, úhrad od klientů domova důchodců a případně příspěvků od dalších subjektů, a aby vztahy dané smlouvou byly naplněním povinností, které plynou pro Svazek obcí AZASS z toho, že obdržel státní prostředky na zřízení domova důchodců, a to na dobu určitou do 31.12. 2004.c) ZM bere na vědomí záměr uzavřít smlouvu mezi Domem s pečovatelskou službou “Penzion” Polička a Svazkem obcí AZASS, kterou bude pronajat nebo zapůjčen objekt domova důchodců tak, aby tento vztah byl pro obě strany finančně neutrální, a to na dobu určitou do 31.12.2004d) ZM ukládá RM realizovat body 9/b a 9/c.
 10. ZM schvaluje název existující základní školy: Základní škola Na Lukách, Polička, Švermova 401, okres Svitavy.
 11. ZM schvaluje název existující základní školy: Masarykova základní škola, Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy.
 12. ZM schvaluje změnu článku I. a doplnění článku IV. zřizovací listiny Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, okres Svitavy:
  Článek I. zní:Vymezení hlavního účelu a předmětu činnostiZákladní škola poskytuje základní vzdělání žáků v rámci povinné školní docházky, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Při své činnosti se řídí zákonem číslo 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 29/1984 Sb, o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy. Jako součásti základní školy jsou zřízeny:- školní jídelna, která poskytuje stravování žákům a zaměstnancům organizace podle zákona číslo 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů,- školní družina k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků podle zákona číslo 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů a - školní klub k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků podle zákona číslo 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů.Článek IV. – doplnění
  Vymezení doplňkové činnosti
  Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel v následující oblasti:hostinské činnosti
 13. ZM schvaluje změnu článku I. zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy:Článek I. zní:Vymezení hlavního účelu a předmětu činnostiZákladní škola poskytuje základní vzdělání žáků v rámci povinné školní docházky, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Při své činnosti se řídí zákonem číslo 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy.Jako součásti základní školy jsou zřízeny:- školní družina k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků podle zákona číslo 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů a- školní klub k výchově, vzdělávání,zájmové činnosti a rekreaci žáků podle zákona číslo 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů.
 14. a) ZM schvaluje prodej budovy hotelu OPUS Polička zapsaném na LV č. 10001 st.p.č. 2648 s přilehlými pozemky p.p.č. 5215/1, p.p.č. 5215/26, p.p.č. 5215/29, p.p.č. 5215/30, p.p.č. 5215/31, p.p.č. 5215/32 a p.p.č. 5215/33 v katastrálním území Polička firmě FANIA spol. s r.o. Brno za cenu minimálně 7 mil. Kč s úhradou při podpisu kupní smlouvy.
  b)ZM souhlasí se zahájením stavebních úprav v objektu hotelu OPUS Polička firmou FANIA spol. s r.o. Brno, před účinností kupní smlouvy prováděných vlastním jménem, na své nebezpečí, odpovědnost i náklady.
  c) ZM ukládá RM v působnosti valné hromady OPUS spol. s r.o. průběžně řešit návrh kupní smlouvy a průběžnou spolupráci, umožňující provozování objektu bez dalších ztrát v ekonomice OPUS spol. s r.o. včetně majetkoprávního řešení vlastnictví objektu a zařízení tak, aby byla kupní smlouva připravena k projednání ZM v červnu roku 2003 před podpisem kupní smlouvy starostou města.
 15. ZM schvaluje Vyhlášku Města Poličky č.1/2003 o fondu rozvoje bydlení Města Poličky.
 16. ZM schvaluje termínový plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2003.
 17. ZM odkládá projednání a schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Poličky na své příští zasedání 26.6. 2003.
 18. ZM schvaluje měsíční odměnu předsedovi finančního výboru ve výši 800,- Kč a předsedům zbývajících výborů ve výši 600,- Kč a současně doporučuje RM určit výši odměny předsedům komisí ve výši 600,- Kč měsíčně.
 19. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od předcházejícího jednání zastupitelstva.
 20. ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole čerpání finančních příspěvků za rok 2002 a ukládá subjektům “a” a “b” dle důvodové zprávy doložit do příštího zasedání ZM doklady o spoluúčasti.
 21. ZM schvaluje poskytnutí 30 m3 dřevní hmoty Divadelnímu spolku Tyl Polička.
 22. ZM schvaluje prodej st.p.č. 2288 o výměře 247 m2 a st.p.č. 2289 o výměře 248 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytů v domě č.p. 823 a 824 ul. J. Suka v Poličce. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 23. ZM schvaluje vzdání se předkupního práva Města Poličky v souladu s § 140 o.z. na odkoupení spoluvlastnického podílu 1 na p.p.č. 6122 v k.ú. Polička.
 24. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 3856 o výměře 6 m2 v k.ú. Polička označenou nyní dle GP č. zak. 1249-18/2003 jako st.p.č. 2646/2. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 25. ZM schvaluje prodej p.p.č. 5769/82 o výměře 1193 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 200,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 26. ZM schvaluje prodej p.p.č. 5769/76 o výměře 794 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 200,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 27. ZM schvaluje prodej p.p.č. 5769/77 o výměře 848 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 200,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 28. ZM schvaluje prodej st.p.č. 2495 o výměře 848 m2, st.p.č. 2972 o výměře 512 m2, p.p.č. 1410/13 o výměře 52 m2, části p.p.č. 1210/10 o výměře cca 2000 m2 a části p.p.č. 1210/4 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička v.o.s. HŠV Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 29. ZM schvaluje výmaz věcného břemene ve prospěch Města Poličky k domu č.p. 4 a pozemku st.p.č. 200 o výměře 379 m2 v k.ú. Polička.
 30. ZM schvaluje prodej p.p.č. 85/2 o výměře 382 m2 a p.p.č. 110/3 o výměře 128 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí a s tím, že zůstane zachována veřejná ulička v minimální šíři 2,5 m.

V Poličce dne 24.4. 2003
Kompletní usnesení ZM je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (4/24/2003), přečteno 985x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 24.4.2003