Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 2. 2007

Usnesení
přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 2. 2007
 
RM bere na vědomí informace zástupců firmy AP INVESTING, s.r.o. Brno týkající se financování akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.
 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.
           
RM bere na vědomí informace Ing. Ivo Janečka, šéfredaktora periodického tisku Jitřenka, týkající se koncepce a rozvoje Jitřenky.
 
RM ruší soutěž na provozování informačních služeb v Poličce dodavatelskou formou schválenou RM usnesením č. 435 ze dne 11. 12. 2006.
 
RM doporučuje ZM schválit změny termínů zasedání Zastupitelstva města Poličky následovně:
původně schválený termín 17. 5. 2007 se přesouvá na den 24. 5. 2007,
původně schválený termín 13. 9. 2007 se přesouvá na den 27. 9. 2007.
 
RM souhlasí se změnou účelu finančního příspěvku poskytnutého Divadelnímu spolku Tyl v roce 2006 dle důvodové zprávy.
           
RM jmenuje předsedou zahraniční komise Mgr. Jana Matouše.
 
RM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Polička za rok 2006.
 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 4386/31 o výměře cca 18 m² v obci a k.ú. Polička. Nájemné činí Kč 10,--/m² a rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 
RM schvaluje přednostní uzavření nájemní smlouvy mimo schválené pořadí žadatelů k uvolněnému bytu č. 5, velikosti 0 + 1, ve 2. podlaží domu č.p. 309 na ul. Smetanova v Poličce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců.
           
RM schvaluje uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o nájmu bytu v domech č.p. 971, 972 a 973 na Sídlišti Hegerova, č.p. 84 na ul. Kostelní a č.p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, ve kterých bude upraven článek III. na text: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou“. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstanou nedotčena.
 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu č. 4, velikosti 1 + 2, v 1. podlaží domu č.p. 972 na Sídlišti Hegerova v Poličce, na dobu neurčitou.
 
RM bere na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek podaných k veřejné zakázce na služby s názvem „Územní plán města Poličky“. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno. RM ukládá starostovi města oznámit do 5 pracovních dnů uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.
RM souhlasí se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území podle § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
RM doporučuje ZM vyslovit souhlas se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území podle § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád (stavební zákon).
 
RM pověřuje starostu města zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území podle § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
RM navrhuje jako určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na celé volební období pana Ing. Martina Kozáčka.
 
RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2006 ředitelům příspěvkových organizací:
Mgr. Davidu Junkovi, řediteli Městského muzea a galerie Polička, Mgr. Petru Slabému, řediteli Hradu Svojanov, panu Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička, ve výši dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi Městem Polička a LIKO Svitavy, a.s. Svitavy dne 21. 2. 2002.
 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2006, jejímž předmětem je realizace zakázky „Polička – protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka, projektová dokumentace“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
 
RM schvaluje uzavření změny Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Městem Polička a firmou EKOLAMP, s.r.o., Praha 10 – Strašnice, uzavřené dne 13. 6. 2006.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Polička a společnost ASEKOL, s.r.o., Praha 4 – Libuš.
 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 13. 6. 2006 mezi Městem Polička a firmou ELEKTROWIN a.s., Praha 4.
 
RM bere na vědomí informaci o místě, termínu a době pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v 5 mateřských školách zřizovaných Městem Polička pro následující školní rok 2007/2008.
           
RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2006 dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření za rok 2006 zřízených příspěvkových organizací:
            Mateřská škola Rozmarýnek Polička
            Mateřská škola Polička, Hegerova 427
            Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
            Mateřská škola Čtyřlístek Polička
            Mateřská škola Luční Polička
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Speciální základní škola Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Domov důchodců v Poličce.
           
RM schvaluje metodiku o způsobu usměrňování hospodaření, organizaci vztahů a stanovování závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím počínaje rokem 2007 dle důvodové zprávy.
           
RM uděluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. f) pravomoc příslušným správcům odvětvových odborů, kterým příspěvkové organizace svou náplní náleží:
a)      ke schválení závazných ukazatelů při hospodaření příspěvkových organizací s finančními prostředky města dle schválené metodiky (způsob usměrňování)
b)      k provádění kontroly plnění závazných ukazatelů daných příspěvkovým organizacím
c)      ke schválení návrhu změn závazných ukazatelů nemajících vliv na celkovou výši schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele.
 
RM schvaluje dodatek č. 9 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.
 
 
 
V Poličce dne 26. 2. 2007
 
 
  
……………………………………..                                                 ……………………………………….
     Jaroslav Martinů                                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                                                                   místostarostka
 
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Machová Jana (3/1/2007), přečteno 851x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 2. 2007