Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 3. 2007

Usnesení
přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 3. 2007

RM bere na vědomí informace paní Aleny Báčové, ředitelky Tylova domu Polička, týkajících se negativního hospodaření příspěvkové organizace Tylův dům.

RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2006 paní Aleně Báčové, ředitelce příspěvkové organizace Tylův dům Polička, ve výši dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit finanční vypořádání ztráty 153 191,63 Kč vzniklé v roce 2006 příspěvkovou organizací Tylův dům takto:
1. pokrytím ztráty z prostředků zřizovatele ve výši 76 596,00 Kč
2. pokrytím ztráty v minimální výši 38 297,82 Kč z výsledku hospodaření příspěvkové organizace v roce 2007
3. dokrytím zůstatku ztráty z výsledku hospodaření příspěvkové organizace v roce 2008

RM souhlasí s vypsáním II. kola soutěže na provozování Informačních služeb v Poličce dodavatelskou formou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 260207 s INRECO s.r.o., Hradec Králové na vypracování stavebně statického posudku a projektu provizorního zajištění havárie líce hradebního zdiva úseku SO18 za domem Komenského č.p. 14 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 280207 s INRECO s.r.o., Hradec Králové na vypracování ověřovací studie změny využití části prostor objektů č.p. 112 – 114 pro potřeby Městské knihovny Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek na odměny za rok 2006 ředitelům příspěvkových organizací panu Pavlu Brandejsovi, řediteli DPS Penzion a Mgr. Vítu Češkovi, řediteli Domova důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí využití termínovaného vkladu České spořitelny, a.s. Měnový prémiový vklad 100 EUR dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci Zhotovení projektové dokumentace přístavby depozitáře k domu č.p. 112 na dvoře muzea a zhotovení projektové dokumentace řešení muzejní zahrady na dvoře muzea v Poličce dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s časovým harmonogramem a postupem příprav dokončení projektu Městského muzea a Památníku B. Martinů pro žádost o dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod.

RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu č. 2, velikosti 1+2, v 1. podlaží domu č.p. 984, ul. Hegerova v Poličce na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude stanoveno jako u dosavadní nájemní smlouvy ve výši 17,56 Kč za 1 m2.

RM schvaluje pověření firmy LIKO SVITAVY a.s. k uplatňování garančního režimu dle přílohy č. 5 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů uzavřené dne 22. 12. 2005 se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4.

RM ruší své usnesení číslo 346 ze dne 23. 10. 2006, kterým schválila smlouvu o dílo se společností T.E.S., s.r.o., Polička zaměřenou na údržbu, servis a kontrolu skateparku.

RM schvaluje doplnění provozního řádu skateparku o jeho uzavření v době od listopadu do března běžného roku a o provozní dobu v dalších měsících roku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička zaměřenou na údržbu, servis a kontrolu skateparku v areálu ZŠ Na Lukách Polička na období od března do listopadu 2007 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 185/3 o výměře 2780 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 4, vel. 1+1, I. kat. v revitalizovaném panelovém domě č.p. 809 na ul. M. Bureše v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bytu činí Kč 390.000,--.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Prodej bytů v majetku Města Poličky“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 32/a a 32/b ze dne 12. 10. 2006.

RM doporučuje ZM schválit převod objektu bydlení č.p. 53 na st.p.č. 81, stavební parcely č. 81 o výměře 183 m2 a pozemku p.č. 95 o výměře 867 m2, vše v obci Polička a k.ú. Lezník, z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Poličky za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy. 

RM doporučuje ZM schválit po nabytí nemovitostí dle výše uvedeného usnesení prodej objektu bydlení č.p. 53 na st.p.č. 81, stavební parcely č. 81 o výměře 183 m2 pozemku p.č. 95 o výměře 867 m2, vše v obci Polička a k.ú. Lezník za kupní cenu dle důvodové zprávy s tím, že smlouva bude obsahovat závazek kupujícího odstranit na vlastní náklady objekt č.p. 53 na st.p.č. 81 z důvodu jeho havarijního stavu. Současně RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 96 o výměře 104 m2, části pozemku p.č. 698 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 94/1 o výměře cca 30 m2 za kupní cenu ve výši 30,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod stavby dřevníků stojící na pozemku p.č. 6471 včetně zastavěné části pozemku p.č. 6471 o výměře cca 82 m2 do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 209 ul. Havlíčkova v Poličce. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 646 o výměře cca 3354 m2, části pozemku PK č. 467 o výměře cca 3224 m2 a části pozemku p.č. 1/2 o výměře cca 140 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena u p.p.č. 1/2 činí Kč 30,--/m2, kupní cena pozemku PK č.646 a č.467 bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně znaleckého posudku a zhotovení geometrických plánů.

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 11/3 o výměře 2955 m2, pozemku p.č. 6 o výměře 622 m2 a pozemku p.č. 4 o výměře 1147 m2, vše v k.ú. Modřec.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 646 o výměře cca 3354 m2 a části pozemku PK č. 467 o výměře cca 3224 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně znaleckého posudku a zhotovení geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 5235/1 o výměře cca 65 m2 ve vlastnictví Města Poličky za pozemek p.č. 5395/1 o výměře 251 m2. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí Město Polička.

RM schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemky p.č. 5232/15, 6147/3, 5234/2 a 5283/3 ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 5283/1 a vlastníka domu na st.p.č. 675/1, vše v k.ú. Polička. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.

RM doporučuje ZM schválit ponechání objektu č.p. 74 na st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná ve vlastnictví Města Poličky s tím, že nemovitosti budou pronajaty na dobu určitou, a to do 31. 3. 2008, přičemž nájemné bude stanoveno ve formě naturálního plnění spočívajícího v provedení stavebních úprav hájenky.

RM doporučuje ZM neschválit prodej objektu č.p.74 na st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná žadatalům uvedených v důvodové zprávě.

RM neschvaluje pronájem objektu č.p.74 na st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná Občanskému sdružení uvedeného v důvodové zprávě.  

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje pronájem části pozemků p.č. 5537/43, 5537/42, 6132/13 a 5545/136 v obci a k.ú. Polička o celkové výměře cca 200 m2.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č.K 186 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí Borová u Poličky jako budoucí oprávněnou z věcného břemene s tím, že do předloženého návrhu budou zapracovány podmínky Města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu usnesení RM č. 36 ze dne 29. 1. 2007 v části týkající se výměry pronajímaných prostor, kde namísto výměry 65,90 m2 bude uvedena výměra 43 m2.

RM bere na vědomí výstup z jednání dne 7. 3. 2007 týkající se řešení dopravní situace v centru města.

RM bere na vědomí požadavek na mzdové prostředky na rok 2007 Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „KAMÍNEK“ Polička a zároveň ukládá OSVZ předložit Výroční zprávy za rok 2006 výše uvedeného sdružení a dále Dětského informačního centra Polička na příští schůzi rady města.

RM bere na vědomí Návrh provozu veřejných WC s finančním limitem a zároveň uděluje mandát vedení města k dalšímu jednání se spol. T.E.S. s.r.o., Polička týkajícího se shora uvedeného návrhu.

RM bere na vědomí zmapování vlastnictví městských hradeb dle úkolu z RM ze dne 12. 2. 2007.

RM jmenuje předsedou kulturní komise MUDr. Jiřího Tomana.
V Poličce dne 12. března 2007Jaroslav Martinů v. r.                                                       JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r.
      starosta                                                                                místostarostka

Vložil Hofmanová Lucie (3/15/2007), přečteno 740x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 3. 2007