Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 26.6.2003

 • ZM schvaluje doplnění programu zasedání o zprávu kontrolního výboru ke komunikaci ve Stříteži.
 • ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Víta Češku, Ing. Marii Hamanovou a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc.
 • ZM pověřuje provedením zápisu MUDr. Jiřího Tomana, ověřením PhDr. Zlatu Pražanovou a Ing. Josefa Baláše, PhD.
 • ZM schvaluje závěrečný účet Města Poličky za rok 2002 bez výhrad.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů“.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Poličsko“.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí AZASS za rok 2002 dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2003.
 • ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro:
  -         Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ ve výši 35 tis. Kč na činnost
  -         Farní charita v Poličce ve výši 160 tis. Kč na charitativní projekty
  -         PIONÝR – pionýrská skupina v Poličce ve výši 27 tis. Kč na činnost
  -         SK Masokombinát Polička – oddíl kopané ve výši 50 tis. Kč na  činnost
  -         Junák svaz poličských skautů a skautek ve výši 30 tis. Kč na činnost
  -         TJ Spartak Polička – oddíl ledního hokeje ve výši 95 tis. Kč na činnost
  -         TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu – žáci, ve výši 35 tis. Kč na tréninkového robota
  -         SK Kometa Polička – hokejbalový oddíl v Poličce ve výši 25 tis. Kč na činnost
  -         Divadelní spolek Tyl –  ve výši 25 tis. Kč na festival COLOUR MEETING a akci „Tibet v Poličce“
 • ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro:
  -         TJ ATHLETA Polička JOOKIES – oddíl softballu
  a)      na nové dresy ve výši 40 tis. Kč
  b)      na doplnění materiálního vybavení ve výši 30 tis. Kč
  -         ZO Českého svazu ochránců přírody – Zelené Vendolí ve výši 29 tis. Kč na dostavbu voliér pro handicapované živočichy, dokončení okruhu pro veřejnost a pro školní vzdělávání.
 • ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle Vyhlášky Města Poličky č. 1/2003.
 • ZM neschvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle Vyhlášky Města Poličky č. 1/2003.
 • ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Poličky dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění včetně doplněných změn.
 • ZM schvaluje obecně závaznou Vyhlášku Města Poličky č. 2/2003 o vybírání příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.
 • ZM ruší původní zřizovací listinu Kulturních služeb města Poličky schválenou usnesením Zastupitelstva města Poličky č. 10 dne 6. 11. 1997 a schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky dle přiloženého návrhu.
 • ZM konstatuje, že kupní smlouva, kterou uzavřelo Město Polička dne 9. 2. 1998, č.j. V3, V11-5581  je v rozporu s usnesením č. 9 přijatým na zasedání ZM dne 21. 8. 1997.
 • ZM revokuje své usnesení č. 14a) ze dne 24. 4. 2003. ZM schvaluje prodej hotelu OPUS firmě FANIA, spol. s r.o., se sídlem Brno, a to objektu č.p. 893 na st.p.č. 2648 o výměře 558 m2, p.p.č. 5215/1 o výměře 345 m2, p.p.č. 5215/26 o výměře 225 m2, p.p.č. 5215/29 o výměře 439 m2, p.p.č. 5215/30 o výměře 287 m2, p.p.č. 5215/31 o výměře 310 m2, p.p.č. 5215/32 o výměře 209 m2 a p.p.č. 5215/33 o výměře 58 m2 v k.ú. Polička, část obce Polička – Horní Předměstí s úhradou při podpisu kupní smlouvy. Předmětem prodeje nebude pozemek pod trafostanicí st.p.č. 3520 o výměře 35 m2.
 • ZM revokuje usnesení č. 7 Zastupitelstva města Poličky ze dne 4. 3. 2003 a schvaluje koupi objektu č.p. 304 v části obce Horní Předměstí vystavěného na st.p.č. 910, stavební parcely st.p.č. 910 a nově vzniklé pozemkové parcely p.č. 6525 o výměře 748 m2 - vše v obci a katastrálním území Polička  od  společnosti  HEDVA, a.s. za souhrnnou kupní cenu.
 • ZM schvaluje prodej nebytových prostor v domě č.p. 543 ul. Zákrejsova o výměře 61,43 m2 a nebytových prostor v domě č.p. 540 ul. Zákrejsova o výměře 74,25 m2. Nebytové prostory budou nabídnuty majitelům bytů v uvedených obytných domech, v případě jejich nezájmu o odkoupení bude prodej zveřejněn formou veřejné dražby. Prodejní cena majitelům bude stanovena znaleckým posudkem, vyvolávací cenou pro veřejnou dražbu bude rovněž cena zjištěná dle znaleckého posudku.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 5769/90 o výměře cca 1320 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej podílu 629/22820 na stavební parcele č. 2860, 2861, 2862, 2863 a 2864 v k. ú. Polička majitelům bytové jednotky č. 900/3 v domě č.p. 899-903 ul. Hegerova v Poličce. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 6149/2 o výměře 187 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 6164/19 a p.č. 4735 v k.ú. Polička od Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku PK č. 3156 o výměře cca 12 m2 vč. stavby pískovcového kříže v k.ú. Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti vč. geometrického zaměření pozemku.
 • ZM schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 149/6 o výměře cca 20 m2 a st.p.č. 844/1 o výměře 162 m2 v k.ú. Polička formou veřejné dražby. Vyvolávací cena činí Kč 150,-/m2 s podmínkou, že vydražitel využije uvedené pozemky k zástavbě objektem k bydlení či k podnikání při respektování urbanistických regulativů platných pro městskou památkovou zónu.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků v  k. ú. Polička z vlastnictví Rybářského sdružení Vysočina Polička na Město Polička dle předloženého návrhu darovací smlouvy.
 • ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 280701503 mezi Městem Polička a VČE, a.s. Hradec Králové.
 • ZM zřizuje osadní výbor Modřec a volí za předsedu osadního výboru Modřec p. Zdeňka Kučeru.
 • ZM nezřizuje výbor pro integrované obce.
 • ZM neschvaluje odměnu předsedům výborů Zastupitelstva města Poličky včetně předsedů osadních výborů ve výši Kč 1.000,-- za měsíc.

V Poličce dne 26. 6. 2003

Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (6/26/2003), přečteno 953x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 26.6.2003