Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 28.8.2003

 • ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2003.
 • ZM ruší svá usnesení č. 14a) ze dne 24. 4. 2003 a č. 18 ze dne 26. 6. 2003 týkající se prodeje hotelu OPUS společnosti FANIA, spol. s r.o.
 • ZM schvaluje prodej hotelu OPUS p. Oldřichu Báčovi a to objektu č.p. 893 na st.p.č. 2648 a pozemků st.p.č. 2648, p.p.č. 5215/1, p.p.č. 5215/26, p.p.č. 5215/29, p.p.č. 5215/30, p.p.č. 5215/31, p.p.č. 5215/32 a p.p.č. 5215/33 v k.ú. a obci Polička, část obce Polička – Horní Předměstí a to za podmínky, že kupující současně zakoupí od společnosti T.E.S. s.r.o. zařízení kotelny hotelu OPUS a od společnosti OPUS, spol. s r.o. zařízení hotelu.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2003  variantu č. 2 s tímto navýšením:
  a)      o 625 tis. Kč na instalaci vzduchotechnického zařízení pro výstavbu divadelního víceúčelového klubu v Tylově domě
  b)      o 2 x 50 tis. Kč pro integrované obce Města Poličky, a to Střítež a Modřec
  c)      o 200 tis. Kč na dokončení rekonstrukce Tylova domu.
 • ZM ukládá RM rozpracovat úkoly či řešení ve smyslu připomínek finančního výboru dle statě 2 zápisu č.5/2003 ze dne 11. 8. 2003.
 • ZM ukládá kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Poličky ve spolupráci s odborníky označit příčiny a viníky nutného navýšení fin. prostředků na rekonstrukci Tylova domu o 200 tis. Kč.
 • ZM schvaluje roční úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru na rekonstrukci Tylova domu číslo smlouvy 115202139 s platností úrokové sazby do 30. 9. 2004.
 • ZM ruší původní Zřizovací listinu Hradu Svojanov schválenou usnesením ZM Poličky č. 5 dne 15. 4. 1992 a následně změněnou usnesením ZM Poličky č. 11 dne 18. 4. 2002.
 • ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Hrad Svojanov ve verzi přílohy č. 3 s doplněním v článku IX. dle schváleného protinávrhu.
 • ZM zmocňuje RM projednat a schválit Pravidla pro provádění výběrového řízení na Hradě Svojanov.
 • ZM ukládá kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Poličky provést kontrolu v příspěvkové organizaci Hrad Svojanov v rozsahu dle důvodové zprávy s vypuštěním bodu č. 4.
 • ZM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle Vyhlášky Města Poličky č. 1/2003 žadateli Společenství vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 577, 578, 579, ul. E. Beneše, Polička na účel: zateplení obvodového pláště.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 712 o výměře 585 m2 a p.p.č. 163/1 o výměře 362 m2  v k.ú. Modřec .Kupující uhradí veškeré náklady spojené  s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 658/7 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Modřec .Kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej dřevníků na st.p.č. 3529 a st.p.č. 3529 o výměře 101 m2 v k.ú. Polička společenství vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 306 ul. Střítežská v Poličce. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 690 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lezník Kupující na  vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM  schvaluje prodej části p.p.č. 1451/2, části p.p.č. 1210/17 a části p.p.č. 1210/33 o celkové výměře cca 3500 – 4000 m2 v k.ú. Polička. Kupující na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávky na odkoupení restitučních nároků uplatněných u Pozemkového fondu ČR podle zákona č. 229/1991 Sb..
 • ZM odkládá prodej části nebytových prostor vymezených jako jednotka č. 5/607 v domě č.p. 606-607 ul. 1. máje v Poličce užívaná k provozování soukromé lékařské praxe nájemci do doby vyhotovení znaleckého posudku a ukládá RM dopracovat podmínky prodeje do dalšího zasedání ZM.
 • ZM schvaluje výmaz předkupního práva věcného k p.p.č. 5769/74 o výměře 1125 m2 v k.ú. Polička zřízeného ve prospěch Města Poličky.
 • ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č.3/2003.

Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
V Poličce dne 28. 8. 2003

Vložil Město Polička (8/28/2003), přečteno 735x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 28.8.2003