Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 30.10.2003

 
Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky
 • ZM schvaluje doplnění programu o projednání prodeje nebytových prostor v domě č.p. 606-607 na ul. 1. máje v Poličce stávajícím nájemcům a o projednání zprávy kontrolního výboru o provedení kontroly dle usnesení ZM č.9 z 28. 8. 2003.ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2003.
 • ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro:


TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené ve výši 43.500,- Kč na dostavbu budovaných volejbalových hřišťSdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek v Poličce ve výši 30.000,- Kč na program rané péčeMgr. Stanislavu Konečnému ve výši 10.000,- Kč na dokončení publikace “Polička v roce 1938”Občanskému sdružení Atletika ve výši 20.000,- Kč na dopravu ke sportovním soutěžím


 • ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Polička, Hegerova, okres Svitavy, kterým se doplňuje a mění článek II. a III. zřizovací listiny o novou součást školní jídelnu.
 • ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Polička, Palackého nám., okres Svitavy, kterým se doplňuje a mění článek II. a III. zřizovací listiny o novou součást školní jídelnu.
 • ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace “Městská knihovna Polička” dle přiloženého návrhu.
 • ZM bere na vědomí rezignaci p. Josefa Jílka a odvolává ho z členství v osadním výboru Lezník a jmenuje p. Františka Doubka za člena osadního výboru Lezník.ZM schvaluje zadání změn č. IV ÚPSÚ Polička.ZM neschvaluje provedení další – V. změny ÚPSÚ dle stanoveného legislativního postupu.
 • ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03020111 o poskytnutí podpory uzavřené dne 26. 7. 2001 se Státním fondem životního prostředí ČR, jehož předmětem je změna termínu zahájení akce Rekonstrukce ČOV – zvýšení kapacity.
 • ZM neschvaluje prominutí splátky půjčky SK Masokombinát Polička v roce 2003 ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 41/2003 mezi Městem Polička a VČE, a.s. Hradec Králové.
 • ZM schvaluje směnu p.p.č. 6514/4 o výměře 728 m2 ve vlastnictví TJ Spartak Polička za p.p.č. 1267/7 o výměře 37 m2 a st.p.č. 905/4 o výměře 43 m2 ve vlastnictví Města Polička vše v k.ú. Polička. Směna pozemků bude provedena bez doplatku. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička.
 • ZM ukládá RM zadat zpracování podnikatelského záměru na celoroční využití zastřešeného zimního stadionu.
 • ZM neschvaluje návrh, kterým by bylo RM doporučeno pronajmout objekt bývalé ATS na Sídl. Hegerova v Poličce T.E.S. s.r.o. Polička.
 • ZM schvaluje prodej objektu bývalé ATS na Sídl. Hegerova v Poličce formou veřejné dražby.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 2898/96 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 1765/12 a části p.p.č. 1765/16 o celkové výměře cca 260 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 6038/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 6073/3 a části p.p.č. 6078/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polička za podmínky ponechání pásu z p.p.č. 6073/3 v šíři cca 1 m ve vlastnictví Města Poličky dle přiloženého nákresu. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 1210/32 o výměře 53 m2 a části p.p.č. 1210/26 o výměře 585 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Součástí kupní smlouvy nebude prohlášení o neexistenci ekologického zatížení pozemků po bývalém zahradnictví.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 5769/90 o výměře cca 950 m˛ v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 6234/3 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Dále ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 146 o výměře cca 253 m2 v k.ú. Polička těmto žadatelům.
 • ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 344/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 41/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 243 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Lezník dle podmínek osadního výboru Lezník, tj. že odkupovaná část parcely č. 243 nebude širší než 10 m od hranice pozemku vlastněného žadatelem. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 176/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 200 o výměře 241 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. ZM doporučuje RM schválit pronájem p.p.č. 197 o výměře 500 m2 v k.ú. Modřec.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 650/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM odkládá projednání žádosti Měšťanského pivovaru, a.s. Polička o prodej p.p.č. 3274/5 o výměře 45 m2 v k.ú. Polička až do úplného vyřešení majetkových vztahů i na ostatních parcelách požadovaných Měšťanským pivovarem, a.s. Polička.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 134/4 o výměře 405 m2 a části p.p.č. 658/7 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující si na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 658/7 o výměře cca 290 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 5769/77 o výměře 773 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 200,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 5906/2 v k.ú. Polička o výměře odpovídající užívání pozemku žadatelem po hranici vymezenou v terénu plotem. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje směnu p.p.č. 5660/2 o výměře 6053 m2, p.p.č. 5660/7 o výměře 225 m2 a p.p.č. 6110/5 o výměře 403 m2 (tj. celkem 6681 m2) za p.p.č. 3825/1 o výměře 13179 m2 ve vlastnictví Města Polička vše v k.ú. Polička za účelem vybudování protipovodňového zařízení. Rozdíl ve výměrách nebude finančně dorovnán.
 • ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2822/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Polička.
 • ZM schvaluje po převodu pozemku p.č. 2822/3 na Město Polička směnu pozemku p.č. 2822/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Polička za pozemek p.č. 5942/1 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička. Současně ZM schvaluje vyrovnání cenového rozdílu směňovaných pozemků tak, že Město Polička převede nejpozději do 1 roku od podpisu směnné smlouvy bezúplatně pozemek v k.ú. Polička vhodný k výstavbě garáže o min. výměře 42 m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička.
 • ZM schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 17. 9. 2003, jehož obsahem je finanční narovnání ceny směňovaných pozemků ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje prodej uvolněného bytu č. 2, velikosti 1+2, II. kat. v domě na ul. E. Beneše v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude odpovídat nabídkové ceně II. kola privatizace, tj. 164.456,- Kč.
 • ZM schvaluje výkup pozemku p.č.st. 3016 o výměře 208 m2, pozemku p.č. 1328/1 o výměře 1735 m2, pozemku p.č. 1328/2 o výměře 1107 m2 a pozemku p.č. 6298/4 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Polička, za cenu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje:

 1. výkup p.p.č. 5519/2 o výměře 2246 m2, p.p.č. 5520/3 o výměře 1243 m2 a p.p.č. 6137/7 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2.
 2. výkup p.p.č. 5537/2 o výměře 2971 m2 o výměře 87 m2, p.p.č. 5539/2 o výměře 4206 m2, p.p.č. 6137/1 o výměře 93 m2, p.č. 5537/43 o výměře 255 m2 a p.p.č. 5493/64 o výměře 96 m2, vše v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2.
 3. výkup id. 7/16 p.p.č. 5539/1 a id. 7/16 p.p.č. 6152/36 v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2.
 4. výkup p.p.č. 5500/4 o výměře 2120 m2 v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2.
 5. výkup p.p.č. 5454/105 o výměře 1142 m2 a p.p.č. 6152/33 o výměře 45 m2 v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2.
 6. výkup p.p.č. 5454/106 o výměře 1160 m2 a p.p.č. 6152/32 o výměře 46 m2 vše v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2. Dále ZM schvaluje výkup p.p.č. 5561/6 o výměře 2234 m2 a p.p.č. 5562/3 o výměře 2197 m2 vše v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 25,-/1 m2.

 • ZM schvaluje výkup p.p.č. 5506/1 o výměře 2571 m2 v k.ú. Polička, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2. Dále ZM schvaluje prodej pozemků označených dle GP č. zak. 820-276/97, který bude aktualizován dle současných mapových podkladů takto: část p.p.č. 372/10 o výměře 129 m2 označenou dle GP jako p.p.č. 372/15, část p.p.č. 372/10 o výměře 97 m2 označenou dle GP jako p.p.č. 372/16, část p.p.č. 372/10 o výměře 11 m2 označenou dle GP jako p.p.č. 372/17, vše v k.ú. Polička. Případné náklady na aktualizaci GP hradí kupující. Kupní cena činí Kč 75,-/1 m2.
 • ZM doporučuje RM schválit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 606-607 ul. 1. máje v Poličce, uzavřené dne 21. 4. 1993, a to dohodou ke dni 30. 11. 2003. ZM souhlasí s odkoupením technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM doporučuje RM schválit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 606-607 ul. 1. máje v Poličce, uzavřené dne 1. 4. 1993, a to dohodou ke dni 30. 11. 2003. ZM souhlasí s odkoupením technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM souhlasí s odkoupením technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor v domě č.p. 606-607 ul. 1. máje v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje prodej nebytových prostor vymezených jako jednotka č. 606-6 a č. 607-5 v domě č.p. 606-607 ul. 1. máje v Poličce užívaných jako lékařská ordinace za cenu dle znaleckého posudku ve výši dle důvodové zprávy. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách – 1 při podpisu smlouvy, 1 do 30. 9. 2004. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
 • ZM schvaluje prodej nebytových prostor vymezených jako jednotka č. 606-5 v domě č.p. 606-607 ul. 1. máje v Poličce užívaných jako lékařská ordinace za cenu dle znaleckého posudku ve výši dle důvodové zprávy. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách – 1 při podpisu smlouvy, 1 do 30. 9. 2004. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
 • ZM neschvaluje paušální náhradu za užívání soukromého vozidla ke služebním cestám starostou Bc. Miroslavem Popelkou ve výši dle důvodové zprávy měsíčně na dobu do 30. 6. 2004.
 • ZM neschvaluje paušální náhradu za užívání soukromého vozidla ke služebním cestám starostou Bc. Miroslavem Popelkou ve výši dle důvodové zprávy měsíčně.
 • ZM ukládá RM přijmout opatření k výsledkům kontroly provedené kontrolním výborem dle usnesení ZM č. 9 z 28. 8. 2003 a informovat ZM o přijatých opatření na příštím zasedání ZM dne 11. 12. 2003.


V Poličce 30. 10. 2003
Jaroslav Martinů, místostarosta, PhDr. Zlata Pražanová, radní

Vložil Město Polička (10/30/2003), přečteno 1016x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 30.10.2003