Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 11.12.2003

 • ZM schvaluje doplnění programu o projednání výkupu pozemků v lokalitě Mánesova pro obytnou zónu. Dále o bezúplatný převod pozemku p.č. 1384 v k.ú. Polička z TJ Spartak Polička na Město Poličku a o prodej objektu hotelu OPUS.
 • ZM schvaluje vypuštění záměru prodeje pozemkových parcel č. 3701/5, č. 3681/1, č. 3687/2 a domu č.p. 123 se st.p.č. 377 v k.ú. Polička z programu zasedání.
 • ZM volí za členy návrhové komise Ing. Marii Hamanovou, Mgr. Petra Zaala a Mgr. Víta Chadimu.
 • ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Jana Tesaře, ověřením RNDr. Milana Janečku a Mgr. Víta Češku.
 • ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč na dostavbu víceúčelového klubu v Tylově domě a zahrnutí do rozpočtové změny č. 11/2003.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2003 a úpravu rozpočtu o přijaté dotace v příjmech a výdajích v závěru roku 2003 dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2004 takto:
  A)    Čerpání  běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2003 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se a smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro organizace je stanoven ve výši uvedené v důvodové zprávě.
  B)     Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u započatých akcí, do výše 500 tis. Kč na projektové dokumentace zástavby RD Mánesova a do výše 300 tis. Kč na výkup pozemků.
 • ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění a odstraňování komunálních odpadů.
 • ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 5/2003 o místních poplatcích.
 • ZM schvaluje změnu názvu, loga a formátu městského periodika dle materiálu předloženého Ing. Pavlem Sodomkou včetně změn navržených radou města s účinností od 1. 1. 2004.
 • ZM schvaluje podepsání partnerské smlouvy s družebním maďarským městem Ébes.
 • ZM ruší příspěvkovou organizaci Sportovní služby města Poličky ke dni 31. 12. 2003.
 • ZM schvaluje přípravu provedení V. změny územního plánu s uzavřením přijímání podnětů od občanů do 30. 9. 2004 s tím, že návrh na V. změnu bude předložen na zasedání zastupitelstva města 4. 11. 2004.
 • ZM schvaluje prodej parcely – původ PK č. 133/3 o výměře 308 m2 a parcely – původ PK č. 138 o výměře 71 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující si na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 5916/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu 150,-Kč/1 m2.
 • ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 2792 o výměře 53 m2 v k.ú. Polička za pozemek p.č. 5940/2 o výměře 81 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl ve výměrách bude Městu Polička doplacen ve výši 150,- Kč/m2. Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí obě zúčastněné strany společně a nerozdílně.
 • ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 5232/1 o výměře 2555 m2 v obci Polička a k.ú. Polička  za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí 53.600,- Kč.
 • ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Poličky: pozemku označeného jako p.p.č. 5562/3 – orná půda o výměře 2197 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 5561/6 – orná půda o výměře 2234 m2 poté, co budou převedeny na Město Polička, a dále dle geometrického plánu č. 1311-683/20003 ze dne 4. 11. 2003 pozemky označené jako p.p.č. 6128/19 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a p.p.č. 6128/20 – ostatní plocha o výměře 707 m2 vše obci Polička a k.ú. Polička dle citovaného geometrického plánu: 5578/3 o výměře 2365 m2 - orná půda, 5579/2 o výměře 1198 m2 - orná půda v k.ú. Polička.
 • ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 5539/1 o výměře 3504 m2 a 6152/36 o výměře 79 m2 v obci Polička a k.ú. Polička, a to v podílu od každého id. 3/16, za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí 75,- Kč/1 m2.
 • ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 6134/6 o výměře 49 m2, 5454/99 o výměře 22 m2, 5545/20 o výměře 1486 m2, 5493/50 o výměře 26 m2 a 5545/17 o výměře 44 m2 za účelem přípravy zóny pro bydlení. Kupní cena činí 75,- Kč/1 m2.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1384/4 o výměře 43 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví TJ Spartak Polička do vlastnictví Města Poličky. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Polička.
 • ZM ruší své usnesení č. 6 ze dne 28. 8. 2003.
 • ZM schvaluje prodej hotelu OPUS společnosti OPUS, spol. s r.o., se sídlem Polička, Družstevní 893, PSČ 572 01, IČ: 49284045, a to objektu č.p. 893 na st.p.č. 2648 a st.p.č. 2648 o výměře 558 m2, p.p.č. 5215/1 o výměře 345 m2, p.p.č. 5215/26 o výměře 225 m2, p.p.č. 5215/29 o výměře 439 m2, p.p.č. 5215/30 o výměře 287 m2, p.p.č. 5215/31 o výměře 310 m2, p.p.č. 5215/32 o výměře 209 m2 a p.p.č. 5215/33 o výměře 58 m2 v k.ú. Polička, část obce Polička – Město ve výši dle důvodové zprávy s úhradou při podpisu kupní smlouvy.
 • ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2004 dle předloženého návrhu.

V Poličce dne 11. 12. 2003

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (12/11/2003), přečteno 888x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 11.12.2003