Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 3. 2007

Usnesení
přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 3. 2007
 
RM schvaluje doplnění programu o projednání:
-          informace pana starosty ke studii na plavecký bazén,
-          změny ve složení členů komise pro prevenci kriminality,
-          žádost Dětského informačního centra Polička o zaštítění Multikulturního festivalu „Poznejme se navzájem“ konaný ve dnech 9. – 13. 5. 2007 na hradě Svojanov,
-          pronájem pozemků p.č. 730/3 o výměře cca 3472 m2a p.č. 730/4 o výměře cca 2488 m2 v obci a k.ú. Rohozná,
-          bezúplatné užívání pozemku p.č. 177 o výměře cca 1654 m2 v k.ú. Lezník.
 
RM bere na vědomí zprávu k městskému opevnění v Poličce – úsek 21.
 
RM doporučuje ZM schválit použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2007 na akci „Stavební úpravy hradeb (gotického opevnění Poličky) v části úseku SO 22 Na Valech v Poličce“ a přiznat finanční podíl na obnově kulturní památky.
 
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zpracování Studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka dle důvodové zprávy.
 
RM odvolává npor. Miroslava Stodolu z funkce člena dopravní a bezpečnostní komise.
           
RM jmenuje Mgr. Michaela Kastnera do funkce člena dopravní a bezpečnostní komise.
 
RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky Gymnáziu Polička ve výši dle důvodové zprávy se splatností do 31. 12. 2007.
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2007.
 
RM schvaluje změnu účelu poskytnutých finančních prostředků v roce 2006 Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička dle důvodové zprávy.
 
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava střechy bytového domu č.p. 971 a 972 na Sídl. Hegerova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ a.s., závod JIH, Jihlava na akci Bytové domy na sídlišti Mánesova v Poličce – SO 11 – Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Michal Kortyš – ELKOR, Litomyšl na akci Bytové domy na sídlišti Mánesova v Poličce – VO dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
RM pověřuje Středisko volného času Mozaika Polička (SVČ) provedením nabídkového řízení u organizací zřizovaných městem ke zjištění zájmu o přebytečný majetek ve správě SVČ.
 
RM schvaluje prodej majetku ve správě Střediska volného času Mozaika Polička (SVČ) s tím, že SVČ pověřuje tímto prodejem v prodejních cenách dle návrhu a odborných posudků, případně metodou nejvyšší nabídky. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.
 
RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na žáků v základních školách zřizovaných městem k fakturaci obcím a Dětskému domovu a školní jídelně v Poličce v roce 2007 za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách dle důvodové zprávy a přílohy k důvodové zprávě.
 
RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na dítě v mateřských školách zřizovaných městem k fakturaci obcím a Dětskému domovu a školní jídelně v Poličce v roce 2007 za děti, které navštěvují mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle důvodové zprávy a přílohy k důvodové zprávě.
           
RM schvaluje poskytnutí odměny paní Ludmile Seidlové, ředitelce Mateřské školy Luční Polička dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí postup při zpracování projektové dokumentace akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-138 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování územního plánu Poličky“.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-139 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova“.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-140 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“.
                       
RM pověřuje starostu města k dalšímu jednání o podmínkách a možnostech využití nabídky firmy Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno ke zpracování regulačního plánu lokality Mánesova, popř. i Městské památkové zóny Polička, jako vzorové dokumentace v rámci zpracování metodiky pořizování regulačních plánů pro Ústav územního rozvoje a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2007.
 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části stavebního pozemku č. 87 o výměře cca 7 m² v k.ú. Polička, s tím, že žadatel zbuduje na vlastní náklady dělící zeď mezi muzejní zahradou a truhlářskou dílnou a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
RM doporučuje ZM schválit v souladu s geometrickým plánem č. zak. 1552-446/2006 směnu pozemku p.č. 6013/15 o výměře 63 m², p.p.č. 6013/16 o výměře 104 m², p.p.č. 6013/17 o výměře 124 m², p.p.č. 6013/18 o výměře 34 m², p.p.č. 6013/19 o výměře 235 m², p.p.č. 6013/20 o výměře 14 m² a p.p.č. 6013/21 o výměře 201 m², vše v k.ú. Polička ve vlastnictví Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, za pozemek p.č. 1210/46 o výměře 107 m² a p.p.č. 1451/7 o výměře 3 m² ve vlastnictví Města Poličky.
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče AREA 2000, s.r.o., Polička na zajištění akce „Prodej bytů v majetku Města Poličky“.
 
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností AREA 2000, s.r.o., Polička, na zajištění akce „Prodej bytů v majetku Města Poličky“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
 
RM jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje podání výzvy k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele na vypracování žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci Dokončení realizace Městského muzea a galerie Polička včetně Památníku B. Martinů a Rekonstrukce povrchu Palackého náměstí v Poličce.
 
RM jmenuje komisi pro hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na vypracování žádosti o dotace a požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci Dokončení realizace Městského muzea a galerie Polička včetně Památníku B. Martinů a Rekonstrukce povrchu Palackého náměstí v Poličce.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 1E-12-200 2689/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucí oprávněnou z věcného břemene dle předloženého návrhu.
 
RM schvaluje postoupení práv a povinností nájemce plynoucích ze Smlouvy o nájmu části areálu zimního stadionu ze dne 17. 2. 2004 uzavřené mezi Městem Polička a TJ Spartak Polička na HC Spartak Polička.
 
RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. IE-12-2000923/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucí oprávněnou z věcného břemene dle předloženého návrhu.
 
RM bere na vědomí informaci o nárůstu vyhrazeného parkování v návaznosti na obecné užívání komunikace – parkování, s tím, že instalace dopravního značení vyhrazených parkovišť bude zpoplatněna v plné výši pro všechny žadatele, ve zvláštních případech bude rozhodnutí v kompetenci RM.
 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička za rok 2006 a zprávu o činnosti Dětského informačního centra Polička za rok 2006 s tím, že pověřuje zdravotně sociální komisi a výbor pro výchovu a vzdělávání posouzením činnosti těchto organizací, případně i doporučení řešení v této záležitosti.
 
RM bere na vědomí aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Polička, provedenou ke dni 1. 3. 2007.
  
RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů pověřuje členy zastupitelstva města pana RNDr. Milana Janečku a pana MVDr. Jiřího Teplého přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 26. 3. 2007.
 
RM schvaluje pronájem části pozemkových parcel č. 5545/3 a č. 5545/4 v obci a k.ú. Polička o celkové výměře cca 120 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-- Kč/m2 a rok.
 
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod vodovodního řadu PVC 90 (DN 80), délky 219 m na ul. Družstevní v Poličce z firmy STREFA Polička, s.r.o., se Polička na Město Polička, a to ve výši dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí návrh T.E.S. s.r.o. Polička týkající se provozování veřejných WC dle důvodové zprávy.
 
RM odvolává npor. Miroslava Stodolu z funkce člena komise pro prevenci kriminality.
         
RM jmenuje Mgr. Michaela Kastnera do funkce člena komise pro prevenci kriminality.
                                                                                                                                                      
RM souhlasí s převzetím záštity Multikulturního festivalu „Poznejme se navzájem“ pořádaný Dětským informačním centrem Polička ve dnech 9. – 13. 5. 2007 na hradě Svojanov.
           
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 730/3 o výměře cca 3472 m² a p.p.č. 730/4 o výměře cca 2488 m² v obci a k.ú. Rohozná u Poličky společnosti Agronea a.s. se sídlem v Poličce, dle důvodové zprávy, avšak pouze za podmínky, že stávající uživatel bude souhlasit s ukončením nájemního vztahu k předmětným pozemkům.
 
RM neschvaluje výpůjčku pozemku p.p.č. 177 o výměře 1654 m² v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.
 
 
 
V Poličce dne 26. 3. 2007
 
 
 
……………………………………..                               ……………………………………….
    Jaroslav Martinů                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
         starosta                                                    místostarostka
             
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

Vložil Machová Jana (3/30/2007), přečteno 781x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 3. 2007