Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 19.2.2004

  Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky
 • ZM schvaluje doplnění programu o projednání budoucích kupních smluv na prodej pozemků v průmyslové zóně v lokalitě bývalého zahradnictví a o schválení textu směnné smlouvy.
 • ZM bere na vědomí informaci zástupce Poličských strojíren, a.s. o projektu technologie plazmatronu v areálu  Poličských strojíren s tím, že dne 4. 3. 2004 se k této problematice uskuteční mimořádné zasedání ZM.
 • ZM ukládá pořadatelům vypracovat podrobný rozbor všech poličských festivalů v roce 2004 a po uskutečnění těchto akcí jej předložit ZM.
 • ZM neschvaluje vyčlenění finančních prostředků na dovybavení víceúčelového klubu v Tylově domě Divadelnímu ochotnickému spolku Tyl v částce 255 tis. Kč, která by byla převedena z kapitoly 16 – kultura a sport, řádek 25 – výdaje na festival Polička Jazz.
 • ZM:I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2004 dle přiloženého návrhu v tomto znění:- běžné příjmy včetně dotací ve výši 167.185,0 tis. Kč- kapitálové příjmy ve výši 18.998,0 tis. Kč- běžné výdaje včetně dotací a rezervy ve výši 171.167,6 tis. Kč kapitálové výdaje ve výši 24.161,0 tis. Kč- financování ve výši 9.145,6 tis. KčZávaznými ukazateli na rok 2004 se stávají:- běžné příjmy včetně dotací ve výši 167.185,0 tis. Kč- kapitálové příjmy ve výši 18.998,0 tis. Kč- financování ve výši 9.145,6 tis. Kčběžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na str. č. 3, 4, 5 a 6. s těmito schválenými změnami:
 • ZM snižuje příspěvek v kapitole 41 – Pokladní správa – výdaje na příspěvek poskytnutý na oslavy 85. výročí založení Gymnázia Polička z částky 300 tis. Kč na částku 150 tis. Kč a o tuto částku navyšuje rezervu.
 • ZM schvaluje vypuštění částky 300 tis. Kč v kapitole 11 – Informační centrum a cestovní ruch - výdaje na Ročenku 2004 a o tuto částku navyšuje rezervu. Tj. ZM schvaluje zvýšení rezervy o 450 tis. Kč. v kapitole 41 – Pokladní správa
 • ZM:II. zmocňuje radu městaa) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kčb) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU
 • ZM schvaluje vypuštění bodu č. 6 Různé a) zpráva z kontrolního výboru k mandátní smlouvě s T.E.S., s.r.o. Polička a ke kontrole na Hradě Svojanov z programu s tím, že se tento bod projedná na mimořádném zasedání ZM dne 4. 3. 2004.
 • ZM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků (dotací) právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2004 dle důvodové zprávy.
 • ZM pověřuje kontrolní výbor ZM průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků (dotací) právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených pravidel pro poskytování těchto příspěvků (dotací).
 • ZM schvaluje úplné znění zřizovací listiny Rady školy Základní školy Na Lukách, Polička, okres Svitavy.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3020/1 v k.ú. Polička o výměře 1769 m2 a pozemku st. p.č. 1598/1 v k.ú. Polička o výměře 30 m2 s technickou vybaveností, z MILNEA státního podniku v likvidaci na Město Polička. Náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit Město Polička.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 4789/5 a části p.p.č. 4789/2 o celkové výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej objektu bývalé uhelné kotelny na ul. Hegerova v Poličce na st.p.č. 2859/1 a st.p.č. 2859/1 o výměře 167 m2 formou veřejné dražby. Vyvolávací cena činí 750 tis. Kč.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 762/14 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující si na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 763/2 o výměře 136 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 684/8 o výměře 57 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje doplnění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavírané na základě usnesení ZM č. 44 ze dne 30. 10. 2003 o článek V., obsahující budoucí smluvní sankci ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje prodej bytu č. 4, velikosti 1+1, I. kat. v revitalizovaném panelovém domě na ul. M. Bureše v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit 18 % odhadní ceny bytu a vydražitel přistoupí na podmínky revitalizace v souladu s usnesením ZM č. 20 ze dne 2. 11. 2000.
 • ZM schvaluje výkup p.p.č. 2949/1 o výměře 335 m2 a p.p.č. 2949/2 o výměře 222 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že Město Polička uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 1232/3 o výměře 472 m2 a p.p.č. 1231/1 o výměře 465 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 149/6 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si na vlastní náklady zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků p.č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1210/17, 1210/18, 1210/19, 1210/33, 1210/26 o celkové výměře cca 26 000 m˛ v k.ú. Polička Tato plocha bude rozdělena a převedena do vlastnictví jednotlivým žadatelům dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 150,-/m2.
 • ZM bere na vědomí výsledek hlasování rady města ze dne 19. 1. 2004 ke svému usnesení č. 55 ze dne 30. 10. 2003.
 • ZM schvaluje paušální náhradu za užívání soukromého vozidla ke služebním cestám starostou ve výši 10 tis. Kč měsíčně.

V Poličce dne 19. 2. 2004
Jaroslav Martinů, místostarosta; Ing. Martin Kozáček, radníKompletní usnesení ze Zastupitelstva města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (2/19/2004), přečteno 834x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 19.2.2004