Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 4. 2007

Usnesení
přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 4. 2007
 
            RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti TJ SPARTAK Polička o užití znaku Města Poličky.
           
            RM bere na vědomí informace Ing. Libora Stráníka, jednatele Poličské nemocnice, s.r.o. a zástupce ve výkonu funkce ředitele Svazku obcí AZASS, týkající se Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí AZASS.
           
            RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS (Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS) dle předloženého návrhu.
           
            RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2007 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2007 s T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této Dohody.
           
            RM bere na vědomí informaci o situaci komplexního řešení areálu koupaliště v Poličce dle důvodové zprávy.
           
            RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava komunikace na ul. Jiráskova a E. Beneše v Poličce“ dle důvodové zprávy.
           
            RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou IPAK spol. s r.o., Sezemice na akci „Dodávka, demontáž a montáž plastových oken se zednickým zapravením okenních špalet v kancelářích MěÚ Polička“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
           
            RM schvaluje firmu FATY – dokumentace staveb, Ing. Miloslav Fadrhons, Praha, jako dodavatele na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Přístavba depozitáře k domu č.p. 112 na dvoře muzea v Poličce“ a vypracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Řešení muzejní zahrady na dvoře muzea v Poličce“, dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou FATY – dokumentace staveb, Ing. Miloslav Fadrhons, Praha, na vypracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Přístavba depozitáře k domu č.p. 112 na dvoře muzea v Poličce“ a vypracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Řešení muzejní zahrady na dvoře muzea v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
           
RM schvaluje užití městského znaku Českým drahám a.s. – Generálnímu ředitelství, Pardubice, za účelem používání znaku na propagačních materiálech.
           
            RM schvaluje provoz mateřských škol zřízených městem v měsíci červenci a srpnu 2007 dle přehledu důvodové zprávy.
           
 
            RM bere na vědomí inspekční zprávu z inspekce České školní inspekce provedené v únoru a březnu 2007 v Mateřské škole Luční Polička.
 
            RM bere na vědomí protokol z kontroly České školní inspekce provedené v lednu 2007 v Masarykově základní škole v Poličce.
           
            RM schvaluje výběr části zakázky „Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce“, dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce“ firmu AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd, dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou AQUAVITA spol. s.r.o., Dolní Újezd, na stavbu „Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy.
           
            RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5906/6 o výměře 50 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
            RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 762/12 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Rohozná dle důvodové zprávy s tím, že bude zachována průjezdnost cesty na pozemku p.č. 762/12. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení geometrického plánu.
           
            RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 762/11 o výměře cca 435 m2 a části p.p.č. 762/12 o výměře cca 163 m2 v k.ú. Rohozná dle důvodové zprávy s tím, že bude zachována průjezdnost cesty na pozemku p.č. 762/12. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení geometrického plánu.
           
            RM schvaluje dodavatele na provedení akce „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ firmu BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí, na akci „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ dle předloženého návrhu.
           
            RM schvaluje způsob financování akce „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Oprava střechy bytového domu čp. 971 a 972 na Sídlišti Hegerova v Poličce“ firmu BÁČA, Polička s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., Polička, na stavbu „Oprava střechy bytového domu čp. 971 a 972 na Sídlišti Hegerova v Poličce“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
 
RM bere na vědomí informaci o energetických auditech městských objektů a schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“, uzavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD EKONOM Konzult Real, s.r.o., Litomyšl.
            RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Studii proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“ firmu Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Litomyšl.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.
           
RM ruší své usnesení č. 417 ze dne 28. 11. 2005.
 
            RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 5769/97 o výměře cca 480 m2v obci a k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-2002593/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou z věcného břemene.
           
RM schvaluje Dodatek č. 10 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.
           
RM schvaluje vyhlášení ankety „Dopravní řešení v centru města Poličky“ dle předloženého návrhu.
           
            RM schvaluje zadání projektové dokumentace II. etapy interiérů Městského muzea a galerie Polička firmě „M Plus“ spol. s r.o., Praha 7, dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace interiérů a expozic Městského muzea a galerie Polička II. etapa, s firmou „M Plus“ spol. s r.o., Praha 7, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
           
            RM schvaluje užívání městského znaku na sportovních dresech volejbalovému oddílu TJ SPARTAK POLIČKA, Polička, dle důvodové zprávy.
 
 
V Poličce dne 16. dubna 2007
 
 
 
           Jaroslav Martinů v. r.                                                 JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r.
                    starosta                                                                            místostarostka
 
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (4/19/2007), přečteno 853x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 4. 2007