Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 8.4.2004

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva města Poličky
 • ZM schvaluje doplnění programu o problematiku výběrových řízení na investiční akce financované Městem Polička.
 • ZM schvaluje použití státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2004 v celkové výši na akci Památník B. Martinů – celková stavební obnova domů č.p. 112, 113, 114 v ul. Tylova.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2004.
 • ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 1/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 2/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2003 o místních poplatcích.
 • ZM nedoporučuje RM pověřit přípravou a realizací veřejných zakázek a nabídkových řízení na všechny stavební akce OÚRaŽP.
 • ZM neschvaluje usnesení, kterým by byla RM uložena povinnost provádět výběrová či nabídková  řízení u všech zakázek, a to i neinvestičního charakteru od objemu 200.000,- Kč.
 • ZM neschvaluje usnesení, ve kterém ZM považuje přidělování zakázek členům RM a společnostem členů RM radou města bez výběrových řízení za nemorální.
 • ZM ukládá starostovi informovat ZM o proběhlých i zamýšlených výběrových řízeních na investiční akce financované Městem Polička včetně členů komisí a výsledku výběrového řízení.
 • ZM schvaluje prodej st.p.č. 121/3 o výměře 20 m2 a st.p.č. 121/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 121/3 označené dle nového GP č. zak. 1337-38/2004 jako p.č. 6527 o výměře 1m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti vč. zhotovení geometrického plánu.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 6064/2 o výměře 454 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 5537/22 o výměře cca 350 m2, části p.p.č. 5537/45 o výměře cca 7 m2 a p.p.č. 5493/35 o výměře 4 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/ m2 s tím, že kupující si zajistí  zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 5537/22 o výměře cca 20 m2 a části p.p.č. 5537/45 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 6228/1 o výměře cca 110 m2 v  k.ú. Polička. Kupní cena  činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej st.p.č. 863 o výměře 148 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 185/4 o výměře 3313 m2, st.p.č. 171 o výměře 1062 m2 a st.p.č. 176 o výměře 73 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena u  p.p.č. 185/4 činí Kč 30,-/m2, u st.p.č. 171  a  st.p.č. 176 bude cena stanovena vyhláškou č. 540/2002 Sb. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zpracování znaleckého posudku.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 727/1 o výměře 101 m2 označené jako p.p.č. 727/2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje Zásady prodeje pozemků na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – I. etapa dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje text „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“, jejímž předmětem je budoucí prodej pozemků na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ v Poličce.
 • ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Mánesova“ v k.ú. Polička s budoucími kupujícími, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 590,-/m2.

 V Poličce dne 8. 4. 2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení ze Zastupitelstva města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (4/8/2004), přečteno 750x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 8.4.2004