Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 13.5.2004

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky
 • ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2003 bez výhrad.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2003 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2003 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2003 svazku obcí Mikroregion Poličsko.
 • ZM neschvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2004 bez všech položek pro průmyslovou zónu v celkové hodnotě dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2004.
 • ZM ukládá RM zajistit zmapování všech projektů či schválených záměrů na zpracování PD tak, aby bylo zřejmé:-         zajištění priorit pro období r. 2004 až 2006 projednaných v 10/2003 napříč spektrem zastupitelů-         potřeba prostředků na realizaci, způsob financování případně spoluúčasti rozpočtu města při dotačních titulech.
 • ZM schvaluje Rozpočtový výhled Města Poličky na rok 2005 - 2006.
 • ZM nesouhlasí se zařazením částky ve výši dle důvodové zprávy do rozpočtu r. 2005 s určením na úhradu dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci na rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic.
 • ZM schvaluje financování I. etapy investiční akce „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Poličce“ částkou do výše dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace „Speciální školy, Poličky, okres Svitavy“ s účinností od 1. 9. 2004.
 • ZM schvaluje zapojení Města Poličky do nadregionálního projektu Středověké památky pomezí Čech a Moravy. Předmětem účasti v projektu je získání dotace na dílčí část projektu „Obnova hradního paláce a vybudování infrastruktury pro konferenční turistiku a rodinné pobyty na hradě Svojanov“. Současně ZM schvaluje finanční spoluúčast města v letech 2005 – 2006 ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 270/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej st.p.č. 305 o výměře 36 m2, p.p.č. 121/5 o výměře 263 m2, p.p.č. 121/4 o výměře 25 m2 a části p.p.č. 121/1 o výměře cca 90 m2, včetně porostů, vše v k.ú. Pustá Rybná. Kupní cena za pozemky činí Kč 30,-/m2, cena porostů nacházejících se na pozemku (cca 2 – 5 smrků) bude stanovena ve spolupráci s OLH dohodou. Kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej p.p.č. 62/3 o výměře 93 m2 v k.ú. Střítež za předpokladu, že pozemek nezasahuje do veřejné cesty. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje prodej stavební parcely č. 452 o výměře 352 m2 v k.ú. Polička Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje za kupní cenu dle důvodové zprávy stanovenou dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
 • ZM schvaluje směnu části p.p.č. 3264 označenou jako p.p.č. 3264/5 o výměře 2797 m2 a jako st.p.č. 3555 o výměře 174 m2 ve vlastnictví Města Poličky za p.p.č. 4843 o výměře 2328 m2, p.p.č. 4877/200 o výměře 107 m2 a p.p.č. 6170/1 o výměře 521 m2 ve vlastnictví Českého svazu chovatelů ZO Polička, vše v k.ú. Polička. Český svaz chovatelů ZO Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.
 • ZM schvaluje směnu pozemku označeného dle GP č. 115-747/2003 jako p.č. 650/5 o výměře 219 m2 v k.ú. Modřec ve vlastnictví Města Poličky za pozemek označený jako p.č. 148/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Modřec za podmínky předchozího uzavření kupní smlouvy k p.č. 153/2 a zachování průjezdnosti veřejné komunikace. Rozdíl ve výměrách 209 m2 bude Městu Polička doplacen ve výši Kč 30,-/m2.
 • ZM schvaluje prodej domu U Liboháje č.p. 123 na st.p.č. 377, st.p.č. 377 o výměře 373 m2, p.č. 3701/6 o výměře 334 m2 a části p.č. 3687/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Polička včetně vedlejších staveb formou veřejné dražby. Vyvolávací cena činí Kč 2.600.000,- Kč.
 • ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/21 o výměře 4188 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 75,-/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující Město Polička.
 • ZM schvaluje doplnění Zásad prodeje na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – I. etapa a úpravu textu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu tohoto doplňku dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu 4/5 na p.p.č. 2134/18 o výměře 5 m2, p.p.č. 2134/22 o výměře 101 m2, p.p.č. 2134/27 o výměře 12 m2 a p.p.č. 2134/29 o výměře 71 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Mánesova“ v k.ú. Polička s těmito budoucími kupujícími – viz. důvodová zpráva. Kupní cena činí Kč 590,-/m2. 

V Poličce dne 13. 5. 2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení ze Zastupitelstva města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (5/13/2004), přečteno 861x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 13.5.2004