Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 24.6.2004

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2004.
 • ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro

- Farní charita v Poličce, ve výši 135.000,- Kč na charitativní projekty
- Pionýr – pionýrská skupina v Poličce, ve výši Kč 30.000,-- na činnost
-  Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši Kč 100.000,-- na činnost
-  SK Kometa Polička – hokejbal, ve výši Kč 35.000,-- na činnost
-  Sdružení Kamínek v Poličce, ve výši Kč 55.000,-- na činnost
-  Mgr. Stanislav Konečný v Poličce, ve výši Kč 50.000,-- na publikaci
-  TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši Kč 50.000,-- na činnost
-  Atletika Polička, ve výši Kč 35.000,-- na činnost
 • ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Poličky dle Vyhlášky Města Poličky č.1/2003 žadatelům na určený účel a ve výši dle důvodové zprávy.
 • Zastupitelstvo města Polička v souladu s § 26 odst.2 zák.č. 50/1976 Sb. v platném znění a § 84 odst. 2 písm.b/ zákona č.128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném zněníI. schvalujeObecně závaznou vyhlášku Města Poličky č.3/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/94 o závazných částech ÚPSÚ PoličkaII. vymezuje dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část změn IV. ÚPSÚ Polička, uvedenou v obecně závazné vyhlášce, která je doplňkem obecně závazné vyhlášky č.3/94 Města Poličky III. konstatuje, žea) k návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky ze strany vlastníků pozemkůb) při projednání návrhu byla  vznesená stanoviska orgánů státní správy převážně  souhlasná.  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací je uvedeno v protokolu z připomínkového řízení ze dne 21.5.2004. Na základě tohoto protokolu lze konstatovat, že  byla změna územního plánu dohodnuta ve smyslu §22 odst. 2 stavebního zákona.c) zastupitelstvo města vyhlásí obecně závazným právním předpisem závaznou část Změn IV. ÚPSÚ Polička, na základě § 84, odst. 2 písmeno b/, zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění d) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajský úřad  Pardubice, odbor strategického rozvoje, oddělení ÚP a SŘ dne 14.6.2004na základě ustanovení § 25 odst. 1 stavebního zákona č. 50/76 Sb., v platném znění zastupitelstvo města bere na vědomí a konstatuje, že schvalované dokumenty ve schvalovacím řízení územního plánu jsou ve shodě s předloženým stanoviskem.IV. ukládá odboru ÚR a ŽPa) zaslat dotčeným orgánům státní správy schéma hlavního výkresu  a  obecně závaznou vyhláškub) zaslat registrační list odboru strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Krajského úřadu v Pardubicích a Ústavu územního rozvoje, Jakubské náměstí 3, 601 00 Brnoc) zajistit uložení Změn IV. v souladu s ustanovením § 19 odst.2 a 3 vyhl. č. 131/98 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, na MÚ Polička, odbor ÚR a ŽP a stavebním úřadu a  na odboru strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Krajského úřadu v Pardubicích.
 • ZM schvaluje záměr přípravy nového územního plánu obce Poličky s tím, že náklady na jeho pořízení  budou  zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2005.
 • ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS, Polička za rok 2003.
 • ZM schvaluje s účinností od 1. 9. 2004:- změnu názvu příspěvkové organizace Zvláštní škola, Polička, okres Svitavy  na Speciální školy, Polička, okres Svitavy,- doplnění článku II. a III. Zřizovací listiny,- úplné znění zřizovací listiny Speciální školy, Polička, okres Svitavy
 • ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 931/VII/04 o způsobu a podmínkách budoucího provozu (užívání) a údržby stavby, uzavřené dne 28. 4. 2004 ve věci přípravy a realizace stavby „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – Polička – I. etapa“.
 • ZM schvaluje prodej části p.p.č. 2102/6 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje záměr prodeje pozemku označeného jako B2 o výměře 3353 m2 a pozemku označeného jako B1 o výměře 3436 m2  v k.ú. Polička určených pro výstavbu čtyř bytových domů v „lokalitě Mánesova“ – I. etapa – s.r.o. T.E.S., Polička. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Mánesova“, v k.ú. Polička, s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy.Kupní cena činí Kč 590,-/m2.
 • ZM schvaluje doplnění programu o projednání dalších žádostí o prodeje pozemků v „lokalitě Mánesova“, Polička.
 • ZM ruší svá usnesení č. 25/6, 25/10, 25/9 a 25/12 ze dne 8. 4. 2004.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Mánesova“, v k.ú. Polička, s  budoucími kupujícími dle důvodové zprávy.Kupní cena činí Kč 590,-/m2.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Mánesova“, v k.ú. Polička, označených v projektové dokumentaci jako A.10 o výměře cca 825 m2, A. 12 o výměře cca 699 m2, A.13 o výměře cca 624 m2, A.14 o výměře cca 661 m2, A.15 o výměře cca 741  m2, A.16 o výměře cca 732 m2, A.19 o výměře cca 637 m2, D.04 o výměře cca 895  m2, D.06 o výměře cca 959 m2, C.09 o výměře cca 725 m2, B.04 o výměře cca 684 m2, B.10 o výměře cca 666 m2, B.11 o výměře cca 813 m2 a B.13 o výměře cca 831 m2 . Kupní cena činí Kč 590,-/ m2.
 • ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 5620/29 o výměře 40 m2, p.č. 5629/1 o výměře 121 m2, p.č. 5630/1 o výměře 3456 m2, p.č. 5633/1 o výměře 5324 m2, p.č. 5633/2 o výměře 1677 m2, p.č. 5633/3 o výměře 1030 m2, p.č. 5638/4 o výměře 626 m2, p.č. 5638/6 o výměře 1312 m2, p.č. 5642/2 o výměře 3374 m2, p.č. 5642/4 o výměře 263 m2, 6116/10 o výměře 67 m2 a 6128/11 o výměře 181 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • ZM schvaluje prodej bytu č. 3 velikosti 1+1, II. kat. v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude činit Kč 250.000,-.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod podílu ve výši 6300/88200 na pozemku parcela č. 2912/22 v k.ú. Polička od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46 na Město Polička.
 • ZM schvaluje bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v přiložených seznamech z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví T.E.S., s.r.o. Polička – přílohy č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 14.
 • ZM schvaluje prodej dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v přiložených seznamech firmě T.E.S., s.r.o. Polička za navrženou kupní cenu – přílohy č. 3, 12, 15 a 16.
 • ZM bere na vědomí znění nové nájemní smlouvy na nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím k těmto nemovitostem náležejícím mezi Městem Polička a T.E.S. s.r.o. Polička. Nájemní smlouva uzavřená dne 29.7.2002 pozbývá platnosti.
 • ZM ukládá předsedům výborů seznamovat členy výborů s  veškerými materiály,  které se týkají problematiky, jimž se příslušné výbory zabývají.
 • ZM ukládá RM přijmout obdobné usnesení ve vztahu k předsedům komisí.
 • ZM bere na vědomí informaci o postupu řešení závěru vyplývajících ze zprávy kontrolního výboru provedené na Hradě Svojanov.
 • ZM schvaluje upravit zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a dostavba zimního v Poličce“ – I.etapa, v rozsahu navržené realizační dokumentace, která po technické stránce musí splňovat požadavky a podmínky projektové dokumentace pro stavební povolení a umožňuje realizaci dalších etap rekonstrukce zimního stadionu
 • ZM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo č. 1023 04 ze dne 25.5.2004 s generálním dodavatelem stavby.

V Poličce dne 24.6.2004
 
Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty.

Vložil Město Polička (6/24/2004), přečteno 879x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 24.6.2004