Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 9.9.2004

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 9. 9. 2004
 • ZM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě Nábřeží svobody, Polička – změna usnesení ZM č. 5/b, písm. e) ze dne 24. 6. 2004. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí r. 2004.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2004 s tím, že se nebude u příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek, Polička snižovat kapitálový příspěvek o částku 32 tis. Kč, která byla určena na pořízení nábytku. Běžný příspěvek této organizace bude povýšen o 32 tis. Kč z rozpočtu Města Poličky a bude určen na dovybavení tříd nábytkem. ZM neschvaluje snížení výdajů o 25 tis. Kč v kap. 16 u pol. výdaje spojené s vydáváním Jitřenky, která je určena na fond dopisovatelů a souhlasí s navrhovanou částkou ve výši 71,6 tis. Kč.
 • ZM schvaluje roční úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru na rekonstrukci Tylova domu číslo smlouvy 115202139, platnost úrokové sazby do 30. 9. 2005. ZM schvaluje zařazení částky ve výši dle důvodové zprávy na financování energetických auditů objektů v majetku Města Poličky do rozpočtu na rok 2005. ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
 • ZM schvaluje zřizovací listinu jednotky dobrovolných hasičů kategorie JPO II na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů.
 • ZM schvaluje prodej domu U Liboháje č.p. 123 na st.p.č. 377/1 včetně st.p.č. 377/1 o výměře 145 m2, vedlejší přístavby na st.p.č. 377/2 včetně st.p.č. 377/2 o výměře 93 m2, zděné kolny na st.p.č. 3558 včetně st.p.č. 3558 o výměře 22 m2, p.č. 3687/3 zahrada o výměře 468 m2 a p.č. 3701/6 ostatní plocha o výměře 400 m2, vše v k.ú. Polička, formou veřejné dražby. Vyvolávací cena činí Kč 1.900.000,--.
 • ZM schvaluje prodej bytu č. 1, velikosti 1+1, II. kat. a bytu č. 2, velikosti 1+1, II. kat., v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce včetně všech součástí a příslušenství stávajícím nájemcům za cenu dle znaleckého posudku. ZM schvaluje vyčlenění půdních prostor v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce jako nebytovou (případně bytovou) jednotku a poté realizaci jejího prodeje formou veřejné dražby za vyvolávací cenu dle znaleckého posudku.
 • ZM schvaluje prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 656 o výměře 220 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • ZM schvaluje převzetí pozemku p.č. 273 v k.ú. Polička od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 10.
 • ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku v oblasti průmyslové zóny Terezy Novákové v Poličce, pracovně označeného jako č. 5 o celkové výměře cca 5446 m2, nacházejícího se zčásti na p.č. 1451/2, p.č. 1210/17 a p.č. 1210/33 v k.ú. Polička s.r.o. RH TRADE INTERNATIONAL, se sídlem v Brně. Kupní cena činí Kč 450,--/m2.
 • ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Mánesova“, v k.ú. Polička, s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 590,--/m2.
 • ZM schvaluje změnu svého usnesení č. 5/b, písm. e) ze dne 24. 6. 2004 tak, že poslední věta zní: „obnovou fasády BD č.p. 385 bude obnoveno původní členění fasády a u bodu a) bude půjčka použita na výměnu oken“.
 • ZM bere na vědomí a) zprávu kontrolního výboru ZM o provedení kontroly mandátní smlouvy uzavřené s T.E.S., s.r.o Polička b) vyjádření OÚRaŽP o vypracování systému kontroly prací prováděných T.E.S., s.r.o. Polička a ukládá RM zajistit přiměřenou kontrolu prací prováděných T.E.S., s.r.o. Polička před zaplacením těchto prací.
 • ZM schvaluje: a) pozastavení prací na přípravě podání žádosti na získání dotace ze strukturálních fondů b) realizaci činností směřujících k aktualizaci studie proveditelnosti dle důvodové zprávy.
 • ZM ukládá starostovi: a) zahájit jednání s vedením Pardubického kraje o převedení poskytnuté dotace ve výši 600 tis. Kč na projektovou dokumentaci, která nebude vázána na žádost o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů. b) předložit ZM na jednání dne 16. 12. 2004 informaci o provedené aktualizaci studie proveditelnosti s návrhem dalšího postupu Města Poličky při opravách a rekonstrukci hradu Svojanov. ZM souhlasí se zařazením částky ve výši dle důvodové zprávy do rozpočtu roku 2005 s určením na úhradu prováděcí dokumentace na rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic.

V Poličce dne 9. 9. 2004
Jaroslav Martinů, místostarosta, MUDr. Jiří Toman, radní
Kompletní usnesení zastupitelstva města je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Město Polička (9/9/2004), přečteno 934x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 9.9.2004