Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 8.12.2004

Usnesení z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 8. 12. 2004

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2004 o místních poplatcích. Z

M schvaluje přistoupení Města Poličky k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, za podmínek formulovaných společným investorem projektu a žadatelem o dotaci z Operačního programu Infrastruktura – svazkem obcí Mikroregion Svitavsko. Z

M schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemkové parcely č. 1210/33 o výměře 3513 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 450,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej domu U Liboháje č.p. 123 na st.p.č. 377/1 včetně st.p.č. 377/1 o výměře 145 m2, stavby skladu na st.p.č. 377/2 včetně st.p.č. 377/2 o výměře 93 m2, stavby kolny na st.p.č. 3558 včetně st.p.č. 3558 o výměře 22 m2, p.č. 3687/3 – zahrada o výměře 468 m2, p.č. 3701/6 ostatní plocha o výměře 400 m2 a p.č. 3687/1 o výměře 841 m2, vše v k.ú. Polička. Celková kupní cena je uvedena v důvodové zprávě. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej 19.433 ks akcií společnosti Poličské strojírny a.s. za celkovou kupní cenu dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

V Poličce dne 8. 12. 2004

Bc. Miroslav Popelka , starosta         Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (12/8/2004), přečteno 746x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 8.12.2004