Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 16.12.2004

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 12. 2004
 
ZM schvaluje doplnění zřizovacích listin:
Mateřská škola Rozmarýnek, Polička, okres Svitavy
v čl. VIII. vymezení doplňkové činnosti „K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku vykonává organizace doplňkovou činnost: - hostinskou činnost Doplňková činnost se povoluje za podmínek stanovených v § 27 odst. 2 g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace plní hlavní účel stanovený zřizovatelem, pro který byla zřízena a činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu. Ve vztahu k daňovým povinnostem příspěvková organizace dodržuje ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění, a řídí se zákony vztahujícími se k doplňkové činnosti. Předkládá přiznání k dani z příjmu v rozsahu doplňkové činnosti. Prostředky získané doplňkovou činností využije ke zkvalitnění hlavní činnosti. Doplňkovou činnost vykazuje příspěvková organizace ve svém účetnictví odděleně“.

Mateřská škola Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy
v čl. VIII. vymezení doplňkové činnosti: "K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku vykonává organizace doplňkovou činnost: - hostinskou činnost Doplňková činnost se povoluje za podmínek stanovených v § 27 odst. 2 g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace plní hlavní účel stanovený zřizovatelem, pro který byla zřízena a činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu. Ve vztahu k daňovým povinnostem příspěvková organizace dodržuje ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění, a řídí se zákony vztahujícími se k doplňkové činnosti. Předkládá přiznání k dani z příjmu v rozsahu doplňkové činnosti. Prostředky získané doplňkovou činností využije ke zkvalitnění hlavní činnosti. Doplňkovou činnost vykazuje příspěvková organizace ve svém účetnictví odděleně“.

Mateřská škola Luční, Polička, okres Svitavy
v čl. VIII. vymezení doplňkové činnosti: „K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku vykonává organizace doplňkovou činnost: - hostinskou činnost Doplňková činnost se povoluje za podmínek stanovených v § 27 odst. 2 g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace plní hlavní účel stanovený zřizovatelem, pro který byla zřízena a činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu. Ve vztahu k daňovým povinnostem příspěvková organizace dodržuje ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění, a řídí se zákony vztahujícími se k doplňkové činnosti. Předkládá přiznání k dani z příjmu v rozsahu doplňkové činnosti. Prostředky získané doplňkovou činností využije ke zkvalitnění hlavní činnosti. Doplňkovou činnost vykazuje příspěvková organizace ve svém účetnictví odděleně“.

ZM schvaluje znění článku II. zřizovacích listin
součásti organizace: mateřská škola, školní jídelna
Mateřské školy Rozmarýnek, Polička, okres Svitavy
Mateřské školy Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy
Mateřské školy Luční, Polička, okres Svitavy.
Účinnost od 1. 1. 2005.

ZM schvaluje doplnění zřizovacích listin:
Základní školy Na Lukách, Polička, okres Svitavy
- v hlavní činnost o vytváření obědů pro studenty a pracovníky gymnázia.
- v doplňkové činnosti o pronajímání školních budov a školní jídelny
- o nové vymezení nemovitého a movitého majetku předaného do správy a vlastnictví - o vymezení majetku, majetkových práv a hospodaření s majetkem a finanční hospodaření organizace
Masarykovy základní školy, Polička, okres Svitavy
- v doplňkové činnosti o pronajímání tělocvičny pro sportovní účely a pronajímání tříd pro účely vzdělávací
- o nové vymezení nemovitého a movitého majetku předaného do správy a vlastnictví
- o vymezení majetku, majetkových práv a hospodaření s majetkem a finanční hospodaření organizace
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
- o nové vymezení nemovitého a movitého majetku předaného do správy a vlastnictví
- o vymezení majetku, majetkových práv a hospodaření s majetkem a finanční hospodaření organizace

ZM ukládá starostovi vydat úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací:
Základní škola Na Lukách, Polička, okres Svitavy
Masarykova základní škola, Polička, okres Svitavy
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 5/2004.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2004.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2005 takto:
A) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2004 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se a smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro příspěvkové organizace a společnost T.E.S., s.r.o. (pro středisko sportovní služby) bude čerpán ve výši uvedené v důvodové zprávě.
B) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2004 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí plánovaných pro rok 2005 a do výše 300 tis. Kč na výkup pozemků.
ZM schvaluje zrušení fondu rezerv a rozvoje Města Poličky.
ZM schvaluje převod pozemku p.č. 4833/2 o výměře 856 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví státu ve správě Pozemkového fondu ČR, Svitavy na Město Polička. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5545/1 označeného dle GP č. 1382-14/2004 jako st.p.č. 3592 o výměře 27 m2 v k.ú. Polička a.s. Kupní cena činí 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5539/2 o výměře 797 m2 a p.č. 5539/12 o výměře 796 m2 v k.ú. Polička. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí prodávající.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 658/7 označené dle GP č. 120-518/2004 jako p.p.č. 658/25 o výměře 51 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej hmotného majetku po bývalých Technických službách města Poličky, uvedeného v přílohách č. 1 - 20, společnosti T.E.S., s.r.o. Polička za kupní cenu dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje převod pozemku st.p.č. 108 o výměře 252 m2 v k.ú. Lezník z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Poličky, za dohodnutou kupní cenu dle návrhu kupní smlouvy o prodeji nemovitosti předloženého ÚZSVM – odbor Odloučené pracoviště Svitavy.
ZM bere na vědomí informaci o provedené aktualizaci Studie proveditelnosti na Hradě Svojanov dle přiloženého materiálu, který je součástí důvodové zprávy. ZM bere na vědomí informace o vývoji ke změně účelu částky poskytnuté Pardubickým krajem na zpracování projektové dokumentace hradu Svojanov dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr zřízení městského kamerového dohlížecího systému dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje doplnění programu o projednání úkolu pro kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky - „Suchý poldr v Poličce“.
ZM ukládá kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Poličky prověřit průběh výstavby stavební akce „Suchý poldr v Poličce“.

V Poličce dne 16. 12. 2004 

Bc. Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

Vložil Město Polička (12/16/2004), přečteno 821x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 16.12.2004